Gelingadvies
Stalbouw

Artikelen


Nieuws en wetenswaardigheden Geling Advies & Stalbouw.NL

Hier leest u onze nieuwberichten en diverse achtergrond artikelen die betrekking hebben op onze dienstverlening.Stalderen in de praktijk

Geschreven door: Geling Advies op 2018-02-19 13:47:33

Eind 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant de spelregels omtrent staldering bekend gemaakt. De verplichting tot staldering houdt in dat binnen een aangeduid stalderingsgebied de toename van de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij binnen een bouwperceel uitsluitend wordt toegestaan als elders in het gebied de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij is afgenomen met tenminste 110%.


Lees meer

Ontwikkelingen omtrent de PAS

Geschreven door: Geling Advies op 2018-01-22 09:58:33

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De komende tijd zullen hier weer nieuwe ontwikkelingen in plaats vinden. Als u naar aanleiding van deze PAS een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet heeft gekregen of een melding heeft gedaan, kan het zijn dat deze ontwikkelingen ook voor u van toepassing zijn.


Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2018 ligt ter inzage

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-11-21 16:21:17

Gemeente Gemert-Bakel is bezig met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet het gehele buitengebied. De zeven kernen vallen hier buiten.


Lees meer

Kunt u volgend jaar nog beregenen?

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-11-08 11:07:33

De Waterschappen hebben de regels voor beregenen veranderd. De vergunning vervalt op 1 januari 2018 voor ondernemingen buiten de beschermde gebieden. Vanaf dan moet iedereen die een put heeft buiten de beschermde gebieden aan de algemene regels voldoen of een vergunning hebben op basis van het nieuwe beleid.

Onderneem dus actie!


Lees meer

Brabant maakt spelregels staldering bekend

Geschreven door: Jack Rooseboom op 2017-11-02 10:57:59

Per 1 november is het stalderingsloket van de provincie Brabant officieel geopend. De voornaamste taak van het stalderingsloket is het verlenen stalderingsbewijzen. Veehouders die hun stallen willen uitbreiden hebben een dergelijk bewijs nodig. Met het stalderingsbewijs toont een veehouder bij zijn gemeente aan dat wordt voldaan aan de stalderingsregeling zoals opgenomen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant.


Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergen 2018 ligt ter inzage

Geschreven door: Geling Advies op 2017-10-10 13:44:57

Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 met het bijhorende milieueffectrapport ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen. Of digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het hele buitengebied van de gemeente Bergen. Er zijn twee uitzonderingen: Het gebied Maaspark Well en een gedeelte van het gebied Bleijenbeek in Afferden.


Lees meer

Voucherregeling lege Brabantse stallen geopend

Geschreven door: Geling Advies op 2017-10-10 13:30:47

De voucherregeling Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) biedt eigenaren van vrijgekomen lege stallen en schuren de mogelijkheid om voor ondersteuning en begeleiding een beroep te doen op deskundigen van het ‘Kennisplatform VAB-Impuls leegstaande stallen en schuren in Brabant’ en zo het besluit te nemen hun lege stallen te slopen of te herbestemmen op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.


Lees meer

Geling Advies in Top 5 Beste externe communicatie

Geschreven door: Geling Advies op 2017-09-21 12:10:19

Uit een communicatietest, deze zomer uitgevoerd door V-focus, waarbij verschillende vragen per mail bij in totaal 35 organisaties en bedrijven werden gesteld, kwam Geling Advies als een van de beste naar voren. Er werd gekeken hoe snel de bedrijven en organisaties waren met antwoorden, maar ook de kwaliteit en de bruikbaarheid van de antwoorden werden beoordeeld.


Lees meer

Toekomst bestendige vergunning nertsenhouderij

Geschreven door: Cor de Vos op 2017-09-11 09:38:46

Met nog een rechtszaak bij het Europese hof voor de boeg, is het niet zeker hoe de toekomst er uit gaan zien voor de nertsenhouderij. Wanneer toch blijkt dat de eerdere rechtspraak als rechtmatig wordt aangemerkt, zal dit ondernemers dwingen om verder te kijken. Welke richting op met het bedrijf? Waar liggen mogelijkheden of kansen? Wat wil ik zelf? Dit zijn vragen waar geen eenduidig antwoord op te geven is.


Lees meer

Vacature 3D-tekenaar / BIM modelleur

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-07-26 14:58:35

Geling Advies B.V. en Stalbouw.NL zijn onafhankelijke adviesbureaus die actief zijn in de advisering en vergunningverlening op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

Ter versterking van ons team in De Rips, zijn we op zoek naar een:

3D-tekenaar / BIM modelleur

Functieomschrijving:

Met veel zelfstandigheid en gebruik makend van de kennis ervaring van andere tekenaars en adviseurs binnen het bedrijf verzorg je het maken van milieu- en bouwtekeningen voor projecten in het buitengebied.

Functie-inhoud:

  • je bent in staat zelfstandig schetsplannen, bouw- en bestektekeningen, evenals milieutekeningen te vervaardigen voor agrarische bedrijven;
  • je bent in staan verbeeldingen op te stellen ten behoeve van ruimtelijke procedures;
  • je verzorgt bijbehorende aanvraagformulieren.

Functie-eisen:

  • Je bent bekend en hebt affiniteit met het buitengebied;
  • Je beschikt over een voltooide MBO/HBO-opleiding;
  • Je beschikt over een grote zelfstandigheid en doorzettingsvermogen;
  • Je bent klant- en resultaatgericht, je inspireert je omgeving en bent een teamplayer met goede communicatieve vaardigheden;
  • Je beschikt over kennis en ervaring met het pakket Revit / Autocad;
  • Je behoudt overzicht.

Wij bieden:

Een uitdagende functie met een bijpassend goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en solliciteren:

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met de heer Johan de Vos op nummer: 0493 – 597 500. Schriftelijke sollicitaties kan men richten aan Geling Advies BV, t.a.v. de heer J.W. de Vos, Postbus 12, 5845 ZG  Sint Anthonis.


Lees meer

Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij

Geschreven door: Geling Advies op 2017-07-11 09:41:43

 

Afgelopen vrijdag hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Dit heeft vergaande gevolgen voor de veehouderijsector in Brabant.

Wij als Geling Advies betreuren dit, te meer omdat de gevolgen van het besluit onvoldoende worden overzien. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over het flankerende beleid, behalve dat dit voor de provinciale begroting in september verder uitgewerkt dient te worden.


Lees meer

Ontwerp Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Deurne ter inzage

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-06-09 10:43:01

Er komt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er vindt een zogenoemde ‘Derde herziening’ plaats. Het ontwerpbestemmingsplan van deze Derde herziening ligt van 9 juni tot en met 20 juli ter inzage. In die periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.


Lees meer

Overheid gaat geurnormen niet aanpassen

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-06-02 08:22:22

Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie Infrastructuur & Milieu gaat de landelijke geurnormen, verankerd in de Wet geurhinder en veehouderij niet aanpassen. Geur is vooral een lokaal vraagstuk en moet daarom volgens haar ook met lokaal beleid worden aangepakt.

Geurcontouren op een gebied


Lees meer

Ontwerp 'Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1' gemeente Someren ter inzage

Geschreven door: Bas Boonen op 2017-05-30 16:57:25

De gemeente Someren is bezig om het bestemmingsplan Buitengebied te herzien. Om dit gestructureerd aan te kunnen pakken en de basis weer op orde te brengen heeft de gemeente besloten om het buitengebied in verschillende deelgebieden op te knippen. Na intensief overleg met de bewoners en eigenaren in de deelgebieden plannen opgesteld.  

De procedure voor de het eerste deelgebied, het meest zuidelijke gebied, loopt inmiddels. Op dit moment (van 19 mei tot 29 juni) ligt dit plan in ontwerp ter inzage. Als belanghebbende kunt u op dit plan reageren.

Als u in het overige deel van het buitengebied van de gemeente Someren woont of hier uw bedrijf hebt en u heeft ontwikkelingsplannen of u vermoedt dat uw huidige activiteiten niet passen binnen het bestemmingsplan, dan is dit het moment om dit op te pakken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden hiertoe. Bovendien levert het meelopen met het plan van de gemeente een kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Gemeente Someren


Lees meer

Veegplan 4, Buitengebied Sint Anthonis

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 13:17:08

Vanaf 30 mei tot 11 juli ligt het bestemmingsplan ‘Veegplan 4’ van de gemeente Sint Anthonis ter inzage. In dit bestemmingsplan zijn een drietal nieuwe initiatieven opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente de in de periode 2013 tot en met 2016 verleende omgevingsvergunningen verwerkt in dit plan.

Het betreft verleende omgevingsvergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van een planologische regeling. Aan deze vergunningen zijn geen regels en geen gedetailleerde verbeelding (alleen plancontour en besluitvlak) toegekend. Alleen het concreet plan kon gerealiseerd worden. Hierbij bleef het oude bestemmingsplan van kracht.

Veegplan 4 Sint Anthonis

Als u in de periode 2013 en 2016 een dergelijke omgevingsvergunning verleend heeft gekregen, (overzicht van de locaties is opgenomen in de bijgevoegde publicatie) is het verstandig om te controleren of de omgevingsvergunning goed is vertaald naar het bestemmingsplan. Als de verleende omgevingsvergunning onjuist wordt overgenomen, kan dit nadelige gevolgen hebben.

Tot slot heeft de gemeente enkele onduidelijke regelingen in het bestemminsplan aangepast. Het gaat hierbij om de regeling voor ‘horeca’ en de regeling ‘cultuurhistorische waarden’.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met Geling Advies. 


Lees meer

Waterschappen verzoeken om herregistratie grondwateronttrekkingen

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 10:42:43

Indien u een grondwateronttrekking of grondwaterput geregistreerd heeft staan bij het Waterschap, dan dient u deze opnieuw te melden. De Waterschappen hebben de regels voor het gebruik van uw grondwateronttrekking veranderd, waardoor uw vergunning per 1 januari 2018 vervalt. 

Waterschap vraagt om herregistratie grondwaterputten


Lees meer

Gemert-Bakel verplicht gezondheidschecklist bij vergunningverlening

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 09:01:39

Veehouders in de gemeente Gemert-Bakel die hun veehouderij willen uitbreiden of een nieuw bedrijf willen beginnen, moeten in de toekomst eerst een stappenplan doorlopen. Daarvoor wordt de zogenaamde 'Handreiking veehouderij en volksgezondheid' gebruikt. 

De gemeente kan aan de hand van een vaste checklist precies bepalen of nader advies van de GGD wenselijk is voordat vergunningen worden verleend. Er wordt gekeken naar geur, fijnstof, zoönosen (ziekten die van dier naar mens kunnen overspringen), transport en landschappelijke inpassing. 

Checklist vergunningverlening


Lees meer

Brabant: tijdelijk geen ontwerpbeschikking of vvgb's bij toename stikstofdepositie

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 08:54:40

Vrij recent zijn er een tweetal nieuwsitems verschenen op de website van BIJ12. Deze gaan in op de tussenuitspraken en de daarin gestelde prejudiciële vragen die door de Raad van State gesteld zijn aan het Europese Hof van Justitie én over dat er op dit moment geen ontwerpbeschikkingen en vvgb’s afgegeven worden met een toename van depositie.

 

Prejudiciële vragen:

http://pas.bij12.nl/content/kamerbrief-over-uitspraak-raad-van-state

Samenvatting van de Raad van State en verwijzing naar de tussenuitspraken:

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1047&summary_only=&category_id=8

 

Tijdelijk geen ontwerpbeschikkingen:

http://pas.bij12.nl/content/voorlopig-geen-ontwerpbesluiten-en-vvgb%E2%80%99s

 

De Provincie Noord-Brabant volgt beide lijnen. Dit houdt in dat er dus voorlopig geen ontwerpbeschikkingen en vvgb’s met een toename van depositie worden afgegeven en dat alle andere vergunningen/vvgb’s op basis van de PAS wel doorgang vinden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.


Lees meer

Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-17 13:57:03

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De onderbouwing van het PAS moet op diverse punten worden verbeterd. De Raad van State geeft echter (nog) geen antwoord op een aantal principiële rechtsvragen over de PAS. De Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Natura2000


Lees meer

Melkveehouders winnen fosfaatzaak: fosfaatreductieplan deels buiten werking gesteld

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-04 13:19:41

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag oordeelde 4 mei dat de melkveehouders die naar de rechter stapten vanwege de Regeling fosfaatreductie 2017 in hun gelijk staan. De rechter is van mening dat de veehouders financieel worden benadeeld, aldus Linssen Advocaten.


Lees meer

Reactie Interimwet veedichte gebieden

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-02 11:46:02

In het wetsvoorstel veedichte gebieden krijgen provincies meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is dinsdag 11 april 2017 van start gegaan. U kunt persoonlijk reageren tot en met 23 mei 2017. 

Wij hebben voor u een reactie opgesteld op het Wetsvoorstel. Download hier de door ons opgestelde reactie. U kunt de reactie vervolgens ondertekenen met uw naam en adresgegevens, waarna u uw ondertekende reactie kunt indienen via de website: https://www.internetconsultatie.nl/interimwetveedichtegebieden/reageren . 

Meer over dit onderwerp is te vinden met op de websites:

Indien er vragen of opmerkingen zijn over dit bericht, kunt u contact opnemen met ons bureau: 0493 - 597 000.


Lees meer

Zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 actualisatie 2017

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-04-11 13:57:44

De GS Adviesgroep heeft, mede namens haar cliënten, een zienswijze ingediend in reactie op de Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, C2203168 van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Geconstateerd is dat door Gedeputeerde Staten een nieuwe regeling aan de Vr2014 is toegevoegd. Deze regeling geeft beperkingen voor de bedrijfsvoering van onze cliënten. Tevens zijn er bedenkingen bij de opzet van de regeling. Dit alles wordt in de zienswijze nader besproken.


Lees meer

Tijd voor de Gecombineerde Opgave!

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-03-30 13:02:41

De Gecombineerde Opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. RVO heeft dit jaar de openstelling vervroegd naar 1 maart. Tussen 1 maart en 15 mei 2017 moet de Gecombineerde Opgave weer worden ingevuld. Als u een uitnodiging heeft ontvangen dan is het belangrijk om deze Opgave tijdig in te dienen.


Lees meer

Oude stal hoeft niet voor 2020 worden aangepast

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-03-10 16:22:28

Verouderde stallen in Brabant hoeven niet voor 2020 te voldoen aan de Verordening Stikstof.


Lees meer

Nieuwe ammoniak emissiefactoren

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-02-23 15:36:34

Op verzoek van de Nederlandse fabrikanten van emissie-arme vloersystemen hebben wij de kar getrokken in de discussie tussen het ministerie van I&M en de fabrikanten en meetinstanties over de beoordeling van metingen aan ammoniak-arme proefstallen. 

 


Lees meer