Gelingadvies
Stalbouw

Beness BV


Beness, een dochteronderneming van Geling Advies BV, is een advies- en architectenbureau. Van oorsprong hebben meerdere medewerkers van Beness hun roots in het buitengebied liggen. We hebben vanuit onze achtergrond een ‘down to earth” mentaliteit en zijn betrokken bij uw specifieke situatie. Uitgebreidere informatie is terug te vinden op de website; www.beness.nl

Bekijk Beness BV »

MER


In een milieueffectrapport worden de effecten van een project op het milieu beschreven en worden milieuvriendelijke alternatieven behandeld. Een milieueffectrapport geeft het bevoegd gezag informatie die nodig is om het belang van het milieu volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming. Ook voor de veehouderij kan een milieueffectrapport verplicht zijn.

Bekijk MER »

Activiteitenbesluit


In bepaalde gevallen is voor een bedrijf geen uitgebreide omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig, maar kan worden volstaan met een melding. Dit betreft (sinds 1 januari 2013) een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. In sommige gevallen moet naast de melding tevens een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) worden aangevraagd.

Bekijk Activiteitenbesluit »

Milieu; omgevingsvergunning


Een goede omgevingsvergunning vormt de basis van uw bedrijf. In het kader van de omgevingsvergunning voor het aspect milieu geven wij u snel en onafhankelijk een overzicht van uw mogelijkheden en kansen. Daarbij leveren we producten als geur- en ammoniakberekeningen, MER-rapportages, en IPPC-onderbouwingen.

Bekijk Milieu; omgevingsvergunning »

Wet natuurbescherming


Alle activiteiten of projecten welke mogelijk gevolgen hebben op de Natura 2000-gebieden zijn sinds 1 oktober 2005 verplicht een vergunning te hebben op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19d. Daarbij kan gekozen worden om een op zichzelf staande vergunning aan te vragen of de vergunningaanvraag aan te haken bij de Omgevingsvergunning.

Bekijk Wet natuurbescherming »

Mineralen administratie


Kringloopwijzer, grondgebondenheid, fosfaatrechten. Zomaar wat begrippen die we in de laatste tijd hebben leren kennen. Een aantal zaken zoals derogatie, gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB), BEX, mestplaatsingsruimte en bemestingsplan kunnen een grote rol spelen op uw bedrijf. De Kringloopwijzer is namelijk verplicht gesteld voor de rundveehouderij met daaraan gekoppeld de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) en het bemestingsplan.

Bekijk Mineralen administratie »

Subsidies en regelingen


Welke subsidies en regelingen zijn voor u als ondernemer interessant?

Bekijk Subsidies en regelingen »