Gelingadvies
Stalbouw

Archeologie


archeologisch onderzoek

Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren. Dergelijke overblijfselen, waarvan door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (ook wel artefacten) een belangrijk deel uitmaken, worden vaak bij opgravingen gevonden. Daarbij zijn niet alleen de objecten zelf bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, maar (vooral) ook de gegevens over de context waarin zij worden aangetroffen.

Indien u plannen heeft voor bouwwerkzaamheden welke een verstoring van de bodem tot gevolg hebben kan een archeologisch onderzoek benodigd zijn. Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. Naar aanleiding van uw wensen stemmen wij met u en het bevoegd gezag af welk type onderzoek noodzakelijk is. Dit kan een bureau-onderzoek zijn of een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek of proefsleuven onderzoek).

Uit het onderzoek blijkt of er archeologische resten zullen worden verstoord en zo ja, wat de waarde van deze resten is. Op basis van het onderzoek wordt vervolgens een advies gegeven, aan de hand waarvan het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente, een beslissing neemt over het te volgen traject. Van dit onderzoek wordt u een duidelijke en overzichtelijke rapportage aangeboden.

Ook op het vlak van archeologie kunnen wij u bijstaan en uw zorgen uit handen nemen.

Uw adviseur