Gelingadvies
Stalbouw

Bouwlawaai


bouwlawaai

Bouwlawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voorlichting rond het bouwproject. De meest in het oog springende eigenschap van bouwlawaai is dat het een tijdelijk verschijnsel is. Er is geen bouwlawaai meer als het werk is gerealiseerd. Hierdoor is de acceptatie van hoge geluidniveaus groter dan bijvoorbeeld industrielawaai.

Daarnaast wijkt het geluid vaak af van omgevingseigen bronnen en is daardoor goed herkenbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wisselend karakter in tijd en in plaats. Veelal is sprake van 'voortschrijdend' werk.

De meest relevante bronnen zijn heien, trillen en pneumatisch hameren of beitelen.

Bouw- en sloopactiviteiten kunnen vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er dient dan wel in een gemeentelijke verordening te worden gesteld dat het verboden is zonder omgevingsvergunning luidruchtige activiteiten uit te voeren voor bouw- en sloopactiviteiten. Is deze bepaling niet opgenomen dan kan er worden teruggevallen op de "vangnetartikelen" uit de bouwverordening of de Algemene Plaatselijke Verordening.

In al deze situaties kan de circulaire bouwlawaai worden toegepast als handvat bij het toetsen van bouwlawaai.

Geling Stalbouw Advies kan de aanvraag om een vergunning dan wel een melding voor u verzorgen dan wel een rapportage opstellen waarbij toetsing plaatsvindt aan de Circulaire bouwlawaai.

Uw adviseur


Jeroen Meijers

Adviseur

Bel met Jeroen: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Jeroen