Gelingadvies
Stalbouw

Bouwlawaai


Bouwlawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voorlichting rond het bouwproject.

Bekijk Bouwlawaai »

Geluidmetingen


Door middel van het uitvoeren van een geluidmeting, kan het heersende geluidniveau in dB(A) worden bepaald dan wel het bronvermogen van een apparaat of installatie worden bepaald.

Bekijk Geluidmetingen »

Geluidwering gevels


Wanneer een nieuwe woning of kantoor wordt opgericht dient het binnengeluidsniveau aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen. Wij kunnen voor u berekenen of hieraan voldaan wordt.

Bekijk Geluidwering gevels »

Industrielawaai


Wanneer de activiteiten op een bedrijf wijzigen of indien sprake is van nieuwvestiging van een bedrijf en in de directe omgeving zijn woningen van derden gelegen dan dient vaak een onderzoek plaats te vinden naar de geluiduitstoot van het bedrijf.

Bekijk Industrielawaai »

Luchtvaartlawaai


Bij de vaststelling van een luchtvaartterrein werken de vastgestelde geluidsbelastingwaarden direct door in bestemmingsplannen. Gemeenten kunnen niet afwijken van deze grenswaarden maar wel zelf hogere waarden vaststellen.

Bekijk Luchtvaartlawaai »

Spoorweglawaai


Wanneer een woning wordt opgericht in de invloedsfeer van een spoorweg dient onder bepaalde condities, ten behoeve van een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat, de geluidbelasting van de spoorweg onderzocht te worden.

Bekijk Spoorweglawaai »

Wegverkeerslawaai


Wegverkeerslawaai staat al jaren op nummer 1 waar het gaat om klachten over geluidoverlast. Wanneer een woning wordt opgericht in de invloedsfeer van een weg dient onder bepaalde condities de geluidbelasting van de weg onderzocht te worden, waarna toetsing aan de wet- en regelgeving dient plaats te vinden.

Bekijk Wegverkeerslawaai »