Gelingadvies
Stalbouw

Geur


geuronderzoek

Bij geur is sprake van een samenstelling van aerosolen of gassen, dat zijn kleine moleculaire deeltjes die verdampen uit een stof. De mate van geurhinder kan in beeld gebracht worden door het bepalen van het aantal geureenheden per kubieke meter lucht (brengt de sterkte van de geur op een bepaalde locatie in beeld), eventueel gecombineerd met een beoordeling van de hedonische waarde. De hedonische waarde geeft de 'aangenaamheid' van een geur weer. De mate van geurhinder hangt dus af van de sterkte van de geur in combinatie met de aangenaamheid van de geur. Wij kunnen dit geuronderzoek voor u uitvoeren. In overleg met u vindt een inventarisatie plaats waarna invoer in een rekenmodel plaatsvindt. De resultaten worden vervolgens  getoetst aan de wet- en regelgeving. Van dit onderzoek wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.

Geur bepaalt in belangrijke mate het woon-, werk- en leefklimaat en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan uiteindelijk zelfs leiden tot lichamelijke of psychische klachten.

Bij nieuwvestiging dan wel uitbreiding van een bedrijf of realisatie dan wel herbestemming van woningen dienen dan ook de gevolgen op de mate van geurhinder op relevante geurgevoelige objecten zoals woningen  beoordeeld te worden door het bevoegd gezag. Hiervoor gelden verschillende toetsingskaders. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen geur vanuit industriële bedrijven (Activiteitenbesluit milieubeheer, kortweg Activiteitenbesluit) en geur vanuit veehouderijen (Wet geurhinder en veehouderij, kortweg Wgv) .

Om te bepalen of er in de beoogde situatie sprake is van een acceptabel geurhinderniveau, zijn vaak verspreidingsberekeningen noodzakelijk, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Nieuw Nationaal Model, kortweg NNM. Wij voeren verspreidingsberekeningen uit met diverse erkende rekenprogramma's die zijn afgeleid van dit model. In het geval van industriële bedrijven wordt gebruik gemaakt van het programma Geomilieu STACKS-G, voor veehouderijen wordt verplicht V-Stacks gebruikt (artikel 2, lid 1 Regeling geurhinder en veehouderij, kortweg Rgv).

Op basis van deze berekeningen worden overzichtelijke rapportages opgesteld welke direct ter beoordeling kunnen worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Deze rapportages zijn altijd voorzien van helder kaartmateriaal waarin de gevolgen van de beoogde situatie op de geurhinder veelal in één oogopslag duidelijk zijn.

Of u nou een industrieel of agrarisch bedrijf heeft en dit wil gaan uitbreiden, of een particulier bent die een woning wil splitsen of dat u een projectontwikkelaar bent die een aantal woningen in een plangebied wil realiseren, voor een onderbouwend geuronderzoek hebben wij de kennis en ervaring in huis.

Uw adviseur