Gelingadvies
Stalbouw

Lucht


luchtkwaliteit

Luchtkwaliteitonderzoeken zijn nodig bij zowel vergunningsprocedures, als bij ruimtelijke procedures. Diverse uitspraken van de Raad van State hebben ertoe geleid dat onderwerpen als luchtkwaliteit net als de geluidsbelasting, cijfermatig moeten worden onderbouwd.

Wij voeren deze onderzoeken uit voor onder andere (zeer) fijn stof (PM2,5 en PM10) en stikstofoxides (NOx). Deze onderzoeken worden uitgevoerd met verspreidingsmodellen welke rekenen volgens de wettelijke eisen uit het "Nieuw Nationaal Model". Hierbij voeren wij studies uit naar de best toepasbare normen of emissiekengetallen, zodat er per project een erkend advies op maat wordt uitgebracht.

Verkeer, landbouw, industrie en consumenten dragen bij aan de luchtvervuiling in Nederland. Luchtkwaliteit geeft daarom de mate van afwezigheid van luchtvervuiling aan. Luchtkwaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Als uw bedrijf vergunningplichtig is, zal de luchtkwaliteit betrokken moeten worden bij de vergunningverlening (oprichten of veranderen van het bedrijf). Indien uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt kan het nodig zijn dat een Beperkte milieutoets uitgevoerd dient te worden waarbij de luchtkwaliteit betrokken wordt om toestemming te kunnen krijgen voor het uitvoeren van activiteiten. Wij kunnen deze luchtkwaliteits onderzoeken dan wel de beperkte milieutoets voor u uitvoeren. In overleg met u vindt een inventarisatie plaats van uw wensen waarna invoer van de verzamelde gegevens plaatsvindt in een rekenmodel. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens getoetst aan de wet- en regelgeving. Van dit onderzoek wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.

Uw adviseur