Gelingadvies
Stalbouw

MER


In een milieueffectrapport worden de effecten van een project op het milieu beschreven en worden milieuvriendelijke alternatieven behandeld. Een milieueffectrapport geeft het bevoegd gezag informatie die nodig is om het belang van het milieu volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming. Ook voor de veehouderij kan een milieueffectrapport verplicht zijn. 

Project-MER
Gaat het om een aanvraag voor een omgevingsvergunning (milieu), dan geldt de plicht om een MER op te stellen bij de volgende drempelwaarden:

 • Meer dan 85.000 vleeskuikens

 • Meer dan 60.000 hennen

 • Meer dan 3.000 vleesvarkens

 • Meer dan 900 zeugen 


Plan-MER
Gaat het om een wijziging van de bestemming, dan geldt de plicht om een MER op te stellen bij de volgende drempelwaarden:

 • Meer dan 40.000 stuks pluimvee

 • Meer dan 2.000 vleesvarkens

 • Meer dan 750 zeugen

 • Meer dan 3.750 gespeende biggen

 • Meer dan 5.000 pelsdieren

 • Meer dan 200 melk-, kalf- en zoogkoeien

 • Meer dan 340 stuks vrouwelijk jongvee

 • Meer dan 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee

 • Meer dan 1.200 vleesrunderen

 • Meer dan 2.000 schapen of geiten

 • Meer dan 100 pony’s of paarden

 • Meer dan 1.000 struisvogels 


MER-beoordelingsplicht
Bij een m.e.r.-beoordelingsprocedure bekijkt het bevoegd gezag of het noodzakelijk is dat een MER wordt opgesteld. Dit moet als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. In ieder geval geldt de MER-beoordelingsplicht wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een bedrijf met meer dieren dan de drempelwaarden die gelden voor een plan-MER (zie boven). In zo’n situatie moet aanvrager eerst een aanmeldingsnotitie MER indienen en moet beslist worden over een eventuele noodzaak van een MER, alvorens de concrete aanvraag om vergunning wordt ingediend. 

Wilt u meer weten over milieueffectrapportages, neem dan contact met ons op.
Wij hebben ruime ervaring op dit gebied.

Uw adviseur


Cor de Vos

Cor de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Cor: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Cor   

V-Card van Cor