Gelingadvies
Stalbouw

Artikelen
Stikstofplannen kabinet

Geschreven door: Geling Advies op 2022-06-22 16:13:09

Het zal niemand ontgaan zijn dat het kabinet haar stikstofplannen bekend heeft gemaakt en dat de gevolgen voor vooral de landbouwsector groot zullen zijn. Gelet op de grote haast die de regering heeft, is het de vraag in welke mate het beleid nog af te remmen en bij te stellen is.


Lees meer

Nieuwe landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijen

Geschreven door: Geling Advies op 2022-05-20 11:10:19

Op 10 mei 2022 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee concept-beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties bekend gemaakt.


Lees meer

Een zichtbaar resultaat, nieuwbouw stal Sint-Oedenrode

Geschreven door: Geling Advies op 2022-05-13 09:23:36

Met ons vak als agrarisch adviseur werken wij graag samen met de klant toe naar een mooi resultaat.Hoe fijn is het dan, als die vergunningen er eenmaal zijn, er begonnen kan worden aan de realisatie van het plan. 

Bouw put


Lees meer

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de nertsenhouder

Geschreven door: Geling Advies op 2022-05-09 11:39:04

Sinds het verbod op de pelsdierhouderij is de nertsenhouder versneld voor een aantal moeilijke keuzes komen te staan. Omdat de bedrijfslocatie niet langer als nertsenhouderij gebruikt kan worden, moet nagedacht worden over een nieuwe invulling van een locatie. Een nieuwe invulling is deels afhankelijk van wat past bij jou als persoon en er moet ook financieel gezien een mooi plaatje ontstaan. Daarnaast ben je echter afhankelijk van bijvoorbeeld beleid van gemeentes en de directe omgeving of jouw gewenste invulling ook daadwerkelijk mogelijk is. 


Lees meer

Stap voor stap uw locatie ontwikkelen

Geschreven door: Stijn de Crom op 2022-04-01 13:19:11

Als ondernemer in het buitengebied staat u regelmatig voor keuzes als het gaat om de ontwikkeling van uw bedrijf. Het bedrijf door ontwikkelen is een keuze, maar ook een andere invulling van uw locatie is een optie. Wat de keuze lastig maakt is dat er veel factoren zijn die invloed hebben op wat er nu daadwerkelijk kan op uw locatie. Ook zijn sommige opties makkelijker te realiseren dan andere opties. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.


Lees meer

Brabant beleid onder de aandacht

Geschreven door: Johan de Vos op 2022-02-03 09:33:51

We merken dat veel Brabantse veehouders nog niet klaar zijn, of nog niet begonnen zijn, met een plan waarmee voldaan kan gaan worden aan de ammoniakeisen uit de (Interim) omgevingsverordening Noord-Brabant.


Lees meer

Tegemoetkoming kosten PAS-meldingen en legalisatieprogramma PAS-meldingen

Geschreven door: Geling Advies op 2021-12-01 08:10:50

Vanaf 15 november tot en met volgend jaar is het voor PAS-melders mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen. PAS-melders krijgen deze tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor het aanleveren van gegevens. Daarnaast is onlangs het ontwerp legalisatieprogramma PAS-meldingen verschenen welke meer duidelijkheid schept over het legaliseringstraject.


Lees meer

Ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel ter inzage

Geschreven door: Geling Advies op 2021-10-27 13:46:45

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Het ontwerp beleidskader inclusief planMER ligt van 12 oktober tot en met 22 november 2021 ter inzage voor zienswijzen. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Provinciale Staten stellen het beleidskader vervolgens vast, naar verwachting in het voorjaar van 2022.


Lees meer

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Geschreven door: Geling Advies op 2021-09-08 12:59:29

In het voorjaar van 2022 komt de overheid in het kader van de structurele stikstofaanpak met een vrijwillige opkoopregeling voor veehouders. Deze landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open. Het doel van deze regeling is dat er een verbetering ontstaat voor de natuur, meer ruimte ontstaat voor nieuwe activiteiten en dat er natuurvergunningen verleend worden aan PAS-melders.


Lees meer

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

Geschreven door: Geling Advies op 2021-06-01 13:48:11

Het inwerking treden van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2022.


Lees meer

Vervolgstappen legalisatie PAS-meldingen bekend

Geschreven door: Geling Advies op 2021-05-27 11:40:05

Op 10 mei is heeft een webinar plaatsgevonden over de legalisatie van PAS-meldingen. Tijdens dit webinar is op enkele punten meer duidelijkheid gegeven over het legalisatie traject.


Lees meer

Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen pluimveehouders

Geschreven door: Geling Advies op 2021-05-07 16:24:02

U kunt als pluimveehouder subsidie aanvragen voor de investering in een installatie voor fijnstofreductie in uw stal. De subsidie die hierboven wordt aangehaald valt onder: Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). 


Lees meer

Overdekte uitlopen pluimvee

Geschreven door: Geling Advies op 2021-04-20 13:21:38

Afgelopen maand hebben veel pluimveehouders een brief ontvangen dat hun afnemers (Albert Heijn, Jumbo en Lidl) in 2023 overgaan op de verkoop van kip met minimaal één ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Met één ster verbetert het dierenwelzijn van de vleeskuikens.


Lees meer

Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant ter inzage

Geschreven door: Geling Advies op 2021-04-16 14:02:27

Op 23 maart hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Het ontwerp van de Omgevingsverordening is hier te raadplegen. Het ontwerp ligt vanaf 9 april 2021 tot en met 20 mei aanstaande ter inzage. Via de knop ‘inspraakreactie indienen’ is het voor iedereen mogelijk om in de voorgenoemde periode reactie te geven.


Lees meer

Beness Advies & Architectuur

Geschreven door: Cor de Vos op 2021-04-12 09:59:13

Heel graag brengen wij u hierbij op de hoogte van het bestaan van Beness, een advies- en architectenbureau actief in uw gemeente. Beness is een dochteronderneming van Geling Advies.

Logo Beness


Lees meer

Stikstofwet

Geschreven door: Geling Advies op 2021-03-26 15:11:22

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 9 maart 2021 de nieuwe stikstofwet van het kabinet aangenomen. Kern is dat er minder stikstof in de natuur komt en dat tegelijkertijd bouwprojecten moeten kunnen doorgaan. Daarvoor trekt demissionair minister Schouten ook extra geld uit.


Lees meer

Vacature: Adviseur Wet en Regelgeving

Geschreven door: Johan de Vos op 2021-03-09 08:21:06


Teamplayer gezocht!

Sta jij voor je vak én heb je ambitie? Dan zoeken wij jou!

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij voor ons kantoor in De Rips op zoek naar een:

(Senior) Adviseur Wet en Regelgeving


Lees meer

Registratie paarden I&R vanaf 21 april 2021 aangescherpt

Geschreven door: Geling Advies op 2021-03-08 09:11:03

Vanaf 21 april 2021 vindt er een aanscherping plaats in de I&R registratie van paarden (en andere paardachtigen, zoals ezels, zebra's etc.). Naast dat alle paarden geregistreerd dienen te worden, dient nu ook aangegeven te worden wáár de paarden worden gehouden. Paardenhouders worden dus verantwoordelijk voor de registratie van paarden.


Lees meer

Nadeelcompensatieregeling pelsdierhouderij en het vervolg van de bedrijfslocatie

Geschreven door: Geling Advies op 2021-02-05 15:05:21

Per 8 januari 2021 geldt er een verbod pelsdierhouderij in verband met het vervroegd stoppen van de nertsenhouderij. Als pelsdierhouder kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding in verband met de eerdere bedrijfsbeëindiging. Voor deze vergoeding is op 1 februari 2021 de definitieve ‘Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij’ vastgesteld.


Lees meer

Intern salderen uitspraak Raad van State

Geschreven door: Johan de Vos op 2021-01-22 09:00:51

Gisteren heeft de Raad van State een uitspraak gedaan met mogelijk verstrekkende gevolgen. Een project waarbij geen toename is van stikstofdepositie heeft geen Wet Natuurbescherming meer nodig.


Lees meer

Nieuwsberichten

Geschreven door: Geling Advies op 2020-12-07 15:58:26

1. 2024 nieuwe datum aanpassen verouderde stallen Brabant;

2. POP3 Brabant subsidie voor jonge landbouwers;

3. Verlengen datum PAS-melders.


Lees meer

Compensatieregeling vervroegde beëindiging pelsdierhouderij bekend

Geschreven door: Stijn de Crom op 2020-11-24 07:46:33

Eerder is al bekend gemaakt dat de pelsdierhouderij in Nederland vervroegd moet stoppen. Hierbij is aangegeven dat er een compensatieregeling komt om de pelsdierhouders te compenseren. Gisteren (19-11-2020) heeft Minister Schouten de compensatieregeling voor de pelsdierhouderij bekend gemaakt. Uitganspunt is een compensatie van € 51,- per fokteef per jaar. Daarnaast wordt een vergoeding gegeven voor de inkomensschade, een bijdrage in de transitievergoeding voor werknemers en een vergoeding voor het verbod om fokteven te exporteren. Van de totale vergoeding wordt 15% ingehouden als normaal maatschappelijk risico.  Er zijn uitzonderingen op de standaard regeling. Lees het gehele stuk voor een nadere toelichting.  


Lees meer

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Geschreven door: Geling Advies op 2020-11-12 14:24:59

Op 4 november is door de Minister van LNV, een regeling inwerking getreden voor het aankopen van veehouderijbedrijven nabij Natura 2000-gebieden. De regeling heeft als doel de daling van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Veehouderijen die binnen een straal van 10 kilometer van een Natura 2000-gebied zijn gelegen en gemiddeld een stikstofdepositie van meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar hebben, komen in aanmerking. Het aankopen van een veehouderij vindt op vrijwillige basis plaats.  


Lees meer

Stappenplan na deelname aan de saneringsregeling varkenshouderij

Geschreven door: Johan de Vos op 2020-11-09 08:05:56

Neemt u met uw bedrijf deel aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen? Onderstaand hebben wij een overzicht gegeven van de dingen die binnen acht maanden na deelname geregeld moeten zijn.

U hebt besloten om deel te nemen aan de saneringsregeling varkenshouderij. Dit was een pittig besluit en nu deze gevallen is, zullen er nog aardig wat zaken volgen. Praktisch gezien stopt u met insemineren van de zeugen of stopt u met opleggen van nieuwe dieren. U draait het bedrijf leeg. In de tussentijd zullen er zaken in gang gezet moeten gaan worden. Een aantal zaken dienen ook al 8 maanden na de beschikkingsdatum gebeurd te zijn.


Lees meer

Stikstof in het bestemmingsplan

Geschreven door: Stijn de Crom op 2020-10-26 13:54:51

Er is de laatste tijd al veel gezegd over het onderwerp van deze nieuwbrief. De vernietiging van de PAS, de impasse die vervolgens ontstond. En recent nog de aandacht voor intern- en extern salderen. Wat hierbij vaak niet aan de orde gekomen is, is stikstof in relatie tot het bestemmingsplan. Dit geldt met name als er een zelfstandig bestemmingsplan wordt doorlopen. Als hier vooraf niet goed over nagedacht wordt, kan het leiden tot vertraging.


Lees meer

Extern salderen van stikstof mogelijk?

Geschreven door: Geling Advies op 2020-09-18 09:02:10

In onze nieuwsbrief van 30 juli 2020 hebben we aangegeven dat de provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verder gesproken hebben over de benodigde waarborging voor het zorgvuldig openstellen van extern salderen met veehouderijen. Extern salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen mogelijk te maken. Vanaf 15 september 2020 is het mogelijk in het kader van de van de Wet natuurbescherming om in de Provincies Noord-Brabant en Zeeland extern te salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten. Provincie Overijssel heeft bekend gemaakt voornemens te zijn om vanaf 15 oktober 2020 extern salderen mogelijk te maken. Extern salderen was tot nu toe alleen mogelijk in de Provincie Limburg. In deze provincies is het zowel mogelijk om stikstof te verkopen als te verleasen. Provincie Gelderland biedt alleen de mogelijkheid om stikstofruimte te verleasen. Gelderland kies voor deze aanpak omdat men zich zorgen maakt dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte.


Lees meer

Afspraken stikstof, extern salderen en natuurherstel

Geschreven door: Geling Advies op 2020-07-30 16:07:15


10-07-2020; Provincie en rijk maken nadere afspraken over stikstof extern salderen en natuurherstel

Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen spraken op donderdag 9 juli over hoe de komende tijd wordt samengewerkt aan de aanpak stikstof en het herstel van de natuur. Het betreft afspraken op hoofdlijnen, die onder meer gaan over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen en natuurherstel en procesafspraken over het openstellen van extern salderen.


Lees meer

Legaal houden PAS-melding

Geschreven door: Geling Advies op 2020-07-10 15:25:30

Ondernemers die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan (in de periode 1 juli 2015 – 29 mei 2019) hebben op 30 juni jl. een mail ontvangen van het ministerie. In deze mail wordt verzoek gedaan om een formulier over de PAS-melding in te vullen op de site van RVO. Het ministerie heeft deze mail gestuurd, omdat zij willen inventariseren of de gedane PAS-meldingen nog actueel zijn en om deze reden gelegaliseerd moeten worden.


Lees meer

Opinie nieuw beleid Noord-Brabant

Geschreven door: Johan de Vos op 2020-06-30 08:15:09

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat er in Noord-Brabant een nieuwe coalitie gevormd is. Je hoort dan de berichten aan over de keuzes die, in het coalitieakkoord, gemaakt worden en de veranderingen ten opzichte van het bestaande beleid.

- Boeren krijgen uitstel tot 2024!

- Intern salderen op bedrijfsniveau.

YESSSSS denk je dan, wat een vooruitgang en blij dat er lucht komt voor een sector die toch al van alles over zich heen krijgt.

Als dan de euforie weer wat gezakt is en je de zaken weer wat meer nuchter kunt bekijken, vraag je jezelf af moet ik nu wel zo blij zijn? Natuurlijk ben ik blij dat deze stappen gezet worden, maar bij mij ontstond toch het gevoel van: “Krijg ik nu niet een sigaar gepresenteerd uit eigen doos”?


Lees meer

Wetsvoorstel stikstofreductie

Geschreven door: Geling Advies op 2020-06-02 12:01:30

Na het vallen van de Programmatische Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 is de overheid zoekende naar nieuw beleid om de stikstofdepositie te reduceren ten behoeve van het versterken van de natuur. Het kabinet heeft op 24 mei jl. in een tweede kamerbrief al een pakket aan maatregelen en investering aangekondigd voor een periode van tien jaar. 


Lees meer

Nieuw provinciaal bestuursakkoord Noord Brabant 2020-2023

Geschreven door: Geling Advies op 2020-05-08 09:19:54

7 maart jongstleden hebben in de provincie Noord- Brabant de vier partijen VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant besloten om samen een coalitie aan te gaan. Binnen het nieuwe bestuur levert het CDA de portefeuillehouder van Landbouw, Voedsel en Natuur Elies Lemkes. Vandaag heeft de coalitie hun bestuursakkoord 2020-2023 uitgebracht met de titel; “Samen, Slagvaardig en Slim, ons Brabant.”


Lees meer

Geitlammeren tellen tot een leeftijd van 30 dagen niet langer mee voor de ammoniakemissie

Geschreven door: Geling Advies op 2020-04-14 14:07:36

Vanaf 6 mei dit jaar zullen geitlammeren met een leeftijd tot 30 dagen niet langer meetellen voor het bepalen van de ammoniakemissie op de locatie van een melkgeitenbedrijf. Voorheen werden geitlammeren tot 10 dagen niet meegeteld voor de ammoniakemissie op de eigen bedrijfslocatie. Het ministerie van LNV heeft besloten om de 10 dagen te wijzigen naar een leeftijd van 30 dagen. 


Lees meer

De Omgevingswet komt eraan

Geschreven door: Stijn de Crom op 2020-03-27 09:11:57

De invoering van de omgevingswet komt steeds dichterbij. De Eerste Kamer heeft de invoeringswet aangenomen. De planning is dat op 1 januari 2021 de omgevingswet wordt ingevoerd. Het definitieve besluit valt rond de zomer.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een wet die bestaande wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. Daarmee vormt de wet de basis voor alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving. Met de fysieke leefomgeving wordt bedoeld datgene wat je ziet, voelt, ruikt en hoort. Kortom alles wat je waar kunt nemen. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken of een schone lucht.


Lees meer

Verschuiving datum Brabant beleid naar 1 januari 2021

Geschreven door: Geling Advies op 2020-03-20 09:45:32

Op 14 februari jl. hebben de Provinciale Staten van Brabant de data waarop stalsystemen moeten worden aangepast officieel gewijzigd naar 1 januari 2021. Op 22 februari 2020 is deze eerste wijziging van de Interim omgevingsverordening in werking getreden.


Lees meer

Maatregelen Coronavirus

Geschreven door: Johan de Vos op 2020-03-17 12:21:20

De gevolgen van het coronavirus zijn wereldwijd merkbaar. Beleidsmakers nemen maatregelen om het aantal besmettingen zo veel mogelijk te spreiden. Dit om te voorkomen dat ons zorgstelsel overbelast raakt.

Geling Advies en Stalbouw.NL volgen de adviezen van het RIVM. Dit blijven we doen en als dit gevolgen heeft voor onze dienstverlening informeren we u hier over.


Lees meer

Stikstofberekening

Geschreven door: Geling Advies op 2020-02-11 07:46:42

Sinds mei afgelopen jaar (uitspraak Raad van State rondom PAS) gaat het elke dag over stikstof. Het programma AERIUS waarmee de stikstofemissie en -depositie berekend wordt is sinds de 2e helft van januari 2020 na een grondige update weer compleet bruikbaar.


Lees meer

Provincie Noord-Brabant voornemens deadline vergunningsaanvraag uit te stellen

Geschreven door: Geling Advies op 2019-12-06 14:25:32

De provincie Noord-Brabant heeft bekend gemaakt om voornemens te zijn om de deadline voor het indienen van een vergunningsaanvraag in het kader van de Verordening stikstof uit te stellen.

Gedeputeerde Rik Grashoff heeft zojuist bekend gemaakt dat de provincie voornemens is om deze deadline met negen maanden uit te stellen van 1 april 2020 tot 1 januari 2021. Ook de datum waarop de stallen gereed moeten zijn wordt verschoven van 1 januari naar 1 oktober 2022.

Het uitstel is nog niet definitief. Over dit voornemen tot uitstel wordt 13 december 2019 gestemd in de Provinciale Staten van de provincie. Pas dan wordt duidelijk of het voornemen tot uitstel voor het indienen van een aanvraag tot 1 januari 2021 en de realisatie van de stal tot 22 oktober 2022 definitief wordt doorgevoerd. Wij zullen u daar nader over berichten.


Lees meer

Datum stikstofbeleid Noord-Brabant aangepast

Geschreven door: Geling Advies op 2019-11-04 13:21:10

Afgelopen vrijdag, 25 oktober, hebben Provinciale Staten van Brabant besluiten genomen over de Interim Omgevingsverordening. Onderstaand hebben wij voor u de besluiten nader toegelicht.

Aanvraag omgevingsvergunning en melding verouderde stalsystemen

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de datum voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning om verouderde stalsystemen aan te passen van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 voor alle diercategorieën. Aanvragen dienen dus vóór april 1 april ingediend te zijn. Op dat moment dient een ontvankelijke aanvraag te zijn uitgewerkt, daarom willen wij u erop attenderen om tijdig met ons contact op te nemen over uw toekomstige bedrijfssituatie. 


Lees meer

Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij

Geschreven door: Johan de Vos op 2019-10-18 08:00:08

De ontwikkelingen in de varkenshouderijsector volgen elkaar in sneltreinvaart op. Na de nodige discussie omtrent stikstof gaat de Subsidie sanering varkenshouderijen binnenkort open.

De saneringsregeling is voor varkenshouderijen in de overschotgebieden, zoals die zijn vastgelegd in de meststoffenwet. Het budget voor deze sanering bedraagt 180 miljoen euro.

De hoogte van de subsidie hangt af van de leeftijd van de te saneren stal en de snelheid van het proces van intrekken van de vergunning en leeg komen van het bedrijf. De waardebepaling van het door te halen varkensrecht zal op 21 november a.s. gebeuren.


Lees meer

Stikstofbeleid in een stroomversnelling

Geschreven door: Geling Advies op 2019-10-11 13:34:15

Afgelopen vrijdag 4 oktober heeft minister Schouten haar aanpak van het stikstofbeleid gepresenteerd. Daaropvolgend lag er een opdracht bij alle provincies om dit beleid nader uit te werken en (uitvoerend)beleid hierop te gaan maken.

De gezamenlijke provincies hebben het plan van aanpak gepresenteerd op 8 oktober jl. waarbij de gevolgen voor de veehouderij langzaamaan steeds duidelijker worden. 11 oktober 2019 zullen de provinciale staten van iedere afzonderlijke provincie het besluit over dit beleid nemen, waarmee vergunning verlening vanaf dat moment weer mogelijk wordt.

Is uw bedrijf conform een vergunning Wet natuurbescherming/Natuurbeschermingswet 1998 (hierna natuurvergunning) in werking en is alles gerealiseerd dan heeft dit nieuwe beleid voor u geen gevolgen.


Lees meer

Tussenstand n.a.v. de PAS-uitspraak

Geschreven door: Geling Advies op 2019-09-13 12:04:22

Het kan u niet zijn ontgaan dat de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. voelbare gevolgen begint te krijgen voor alle sectoren van de Nederlandse economie. Een impact op de landbouw is dan ook niet uit te sluiten. Wat betekent de uitspraak voor u?


Lees meer

Uitstel Saneringsregeling varkenshouderij

Geschreven door: Johan de Vos op 2019-07-19 13:12:07

Donderdag 18 juli werd bekend dat de Saneringsregeling varkenshouderij niet op 15 augustus open zal gaan.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze regeling kunnen, voorafgaand aan de openstelling van deze regeling, bepalen welke geurscore gehaald wordt. Afhankelijk van de hoogte van deze score is namelijk een betere inschatting te maken of deelname aan de regeling kansrijk is. Bedrijven met de hoogste geurscores komen namelijk als eerste voor deze regeling in aanmerking.

Geling Advies kan u helpen bij het maken van deze geurscore. U kunt daarvoor contact opnemen met een van onze kantoren in Bunnik of De Rips.


Lees meer

De PAS onderuit

Geschreven door: Geling Advies op 2019-06-06 15:47:04

De uitspraak van de Raad van State van woensdag 29 mei jl. houdt kortgezegd in dat  bij een passende beoordeling geen rekening mag worden gehouden met toekomstige positieve ontwikkelingen. De effecten van de toekomstige positieve ontwikkelingen moeten vooraf vast staan, dat is bij de beoordeling met de PAS niet het geval.


Lees meer

Saneringsregeling varkenshouderij

Geschreven door: Johan de Vos op 2019-06-03 12:30:34

In navolging van de ROK regeling komt binnenkort de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Naar alle verwachtingen opent deze regeling medio augustus en sluit hij 6 weken na openstelling.

De regeling voorziet in het uit de markt nemen van varkensrechten in de overschotgebieden. De varkensrechten worden dus doorgehaald en niet herverdeeld, zoals in de ROK regeling.


Lees meer

De Brabantse verordening Natuurbescherming dwingt agrarische ondernemers om op korte termijn strategische beslissingen te nemen.

Geschreven door: Geling Advies op 2019-05-01 14:09:26

 

Veel agrarische bedrijven hebben een of meerdere stallen die voor 1-1-2020 aangepast moeten worden.

Wij merken dat veel agrarische ondernemers worstelen met een goed strategisch plan. De termijn waarop de vergunbare aanvraag ingediend moet zijn, staat op 1-1-2020. Voorafgaand aan de aanvraag dient (vaak) nog een tijdrovende procedure te worden doorlopen, namelijk de (vormvrije) MER beoordeling. Het officiële beoordelingstijdspad bedraagt hiervoor 6 weken, maar de praktijk wijst uit dat dit vaak langer duurt. Op de (vormvrije)MER beoordeling dient een besluit genomen te zijn alvorens de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend kan worden. Dit betekent als er een vergunningaanvraag gedaan wordt zonder dit besluit, de aanvraag niet vergunbaar is en niet voldoet aan de gestelde eis. U dient dus rekening te houden met dit extra tijdspad!

Geling Advies staat u graag bij in de stappen die u moet nemen om te voldoen aan het Brabantse beleid. Om een goed plan uit te werken vergt dit ook tijd van onze organisatie. Veel ondernemers stellen het maken van een plan uit tot einde van het jaar, waarmee de haalbaarheid van een vergunbare aanvraag in het geding komt. Om te zorgen dat u niet voor een mogelijke boete komt te staan, willen wij van u vragen om alvast aan te geven wanneer u uw aanvraag wilt gaan doen. Wij gaan daarna een passende planning opstellen zodat uw aanvraag de door de provincie gestelde datum gaat halen.


Lees meer

Wob-verzoek van het Ministerie van LNV

Geschreven door: Geling Advies op 2019-03-18 16:09:46

Voor ieder die een Wob-verzoek van het Ministerie van LNV heeft ontvangen geldt volgend bericht.

Naar aanleiding van een verzoek over informatie met betrekking tot PAS-meldingen van de coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft het ministerie van LNV 14 maart een verzoek zienswijze Wob-verzoek MOB gezonden aan alle bedrijven die sinds 1 juli 2015 tot heden een PAS-melding hebben ingediend bij het bevoegd gezag (Dit verzoek geldt dus niet voor bedrijven die een vergunning hebben in het kader van de  Natuurbeschermingswet 1998 of Wet Natuurbescherming).

Indien u graag een zienswijze in wilt dienen kunnen wij deze voor u opstellen. 
Let op! De zienswijze moet voor 28 maart zijn ingediend.


Lees meer

Directie verandering Geling Advies

Geschreven door: Johan de Vos op 2019-03-07 10:10:52

Na een periode van bijna 18 jaar, waarvan de laatste 11 jaar als directielid, heeft Jeroen Verhoeven besloten om Geling Advies en G&O Consult te verlaten.


Lees meer

Tussenstand onderzoek emissie van fijn stof

Geschreven door: Geling Advies op 2019-02-18 16:02:44

Woensdag 13 februari zijn tijdens het Fijnstof Event in Barneveld door Dick Heederik van de Universiteit Utrecht en Rik van de Weerdt namen de GGD Gelderland-Midden presentaties gegeven over de relatie tussen fijn stof vanuit de agrarische sector en gezondheidseffecten. Het onderzoek van Rik van de Weerdt heeft zich gericht op het gebied De Gelderse Vallei. Vervolgens werden door Jan Workamp namens het praktijkcentrum emissiereductie veehouderij en Hilko Ellen namens de WUR de uitgangspunten van het doel en de opzet van het fijn stof onderzoek en de voorlopige resultaten gepresenteerd.


Lees meer

Welke zekerheid biedt de PAS?

Geschreven door: Geling Advies op 2019-02-18 15:54:35

Afgelopen donderdag 14 februari heeft de zitting plaats gevonden met betrekking tot de einduitspraak in de PAS-pilotzaken door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelet op de complexiteit van de onderwerpen, wordt pas op z’n vroegst in mei een einduitspraak verwacht.


Lees meer

Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

Geschreven door: Geling Advies op 2019-02-04 15:15:26

“Wanneer uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt en meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas bedrijfsmatig wordt verbruikt, geldt de informatieplicht om uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er inmiddels zijn getroffen. De agrariër voldoet aan de informatieplicht als hij/zij het formulier invult wat op de site van RVO is te vinden:


Lees meer

Bestemmingsplan "Buitengebied 2018" Boxmeer

Geschreven door: Geling Advies op 2018-12-12 09:12:06

Graag willen wij u bij deze attenderen op het feit dat de gemeente Boxmeer bezig is met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet het gehele buitengebied. De kernen vallen hier buiten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt dit plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.


Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

Geschreven door: Geling Advies op 2018-10-26 09:54:53

Vanaf 1 juli 2019 gaat ook voor agrarische bedrijven een meldplicht gelden voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Bedrijven moeten aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij binnen hun bedrijf hebben getroffen. Deze meldplicht, ook wel een informatieplicht genoemd, wordt opgenomen in artikel 2.15 Activiteitenbesluit. Bedrijven voldoen aan deze verplichting wanneer de maatregelen zijn getroffen per aangewezen type en per aangewezen activiteit voor de bedrijfstak waartoe zij behoren. Deze maatregelen zijn aangewezen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bijzonder in de betreffende wijziging is dat op de genoemde datum ook voor de eerste keer moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen op het bedrijf zijn uitgevoerd.


Lees meer

Update PAS

Geschreven door: Geling Advies op 2018-10-23 13:44:50

22 oktober heeft minister Schouten in een kamerbrief een tussenevaluatie van de programmatische aanpak stikstof uiteen gezet. Belangrijke constatering van de onderzoekers is dat de uitvoering van bron-en herstelmaatregelen op gang is gekomen en dat iets meer dan een kwart hiervan is uitgevoerd. Het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden is en blijft haalbaar. Kritisch punt in deze tussentijdse evaluatie is dat bij de emissiebeperking in de landbouw, vetraging is in de maatregelen voor mestaanwending en is de uitvoering en het effect van voer-en managementmaatregelen nog niet inzichtelijk. Ondanks de toepassing van diverse emissiearme huisvestingssystemen bleek vanuit de landbouw helaas weer een toename. Deze lijkt te zijn veroorzaakt door een groei van de melkveestapel (na afschaffing van het melkquota en voor invoering van het stelsel van fosfaatrechten) en een stijging van emissies uit de kunstmest.


Lees meer

Provincie Limburg maakt plannen voor aanpak van overlast door veehouderijen

Geschreven door: Geling Advies op 2018-09-27 12:31:08

Provincie Limburg maakt plannen voor aanpak van overlast door veehouderijen

De provincie Limburg heeft vorige week laten weten bezig te zijn met maatregelen om overlast door veehouderijen te verlagen. Hierbij mikt de provincie op een afname van ammoniak uitstoot met 39 procent in de periode 2020 - 2030. Voor de reductie van fijnstof mikt de provincie op een reductie van 30 procent over twee jaar en 75 procent in 2030.


Lees meer

Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2018-08-29 13:13:17

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Hiermee worden gegevens voor een individuele toetsing gelijk getrokken met de gegevens voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor worden mogelijke knelpunten eerder onderkend.


Lees meer

Geitenstop in Utrecht

Geschreven door: Geling Advies op 2018-07-12 08:23:54

De provincie Utrecht verbiedt vanaf woensdag 11 juli de vestiging en/of uitbreiding van geitenhouderijen van meer dan 10 geiten. Ook het omzetten van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen met meer dan tien geiten, is niet meer mogelijk. Deze bedrijven krijgen hiervoor geen omgevingsvergunning.


Lees meer

Te pas en te onpas... De PAS feit of fictie?

Geschreven door: Geling Advies op 2018-07-02 08:55:52

Vanwege technische aanpassingen van het rekenprogramma Aerius lijkt het er op dat mogelijk bij enkele Natura-2000 gebieden ook al een deel van de tweede PAS-periode is gebruikt en dit najaar wordt een belangrijke uitspraak verwacht ten opzichte van de PAS door het Europese Hof. Overleeft de PAS dit en wordt het een feit of kan het toegevoegd worden als zoveelste fictie in het ammoniakdossier?


Lees meer

Sector bundelt krachten in discussie rondom combiluchtwassers

Geschreven door: Johan de Vos op 2018-05-25 15:04:06

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland als belangenbehartigers, afvaardiging van agrarische adviesbureaus en vertegenwoordiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers hebben de krachten gebundeld. Zij willen in gesprek met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om haar te weerhouden rigoureuze aanpassingen in de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij door te voeren. 


Lees meer

Privacyverklaring (AVG)

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2018-05-25 14:17:56

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 


Lees meer

Nederlandse veehouderij

Geschreven door: Geling Advies op 2018-05-01 09:51:32

Bij het voeren van een veehouderijbedrijf in Nederland komt nogal veel Wet- en regelgeving om de hoek kijken. Doordat het veel is en vaak onduidelijk en/of onoverzichtelijk, is het dan ook genoeglijk om hier over te klagen. Voor de adviseurs is het al lastig om overal van op de hoogte te blijven, laat staan voor de veehouder zelf.


Lees meer

Nieuwe mogelijkheden op het platteland

Geschreven door: Geling Advies op 2018-04-12 11:50:44

Er is een ontwikkeling gaande op het platteland. Deze verandering leidt tot een grote verscheidenheid aan problemen/uitdagingen en kansen. Geling Advies kan hierin een verbindende factor spelen.


Lees meer

Bestemmingsplan "Buitengebied 2018" Boxmeer

Geschreven door: Johan de Vos op 2018-04-12 11:33:32

Graag willen wij u bij deze attenderen op het feit dat de gemeente Boxmeer bezig is met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet het gehele buitengebied. De kernen vallen hier buiten.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt dit plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn tot en met 22 januari 2019, kunnen belanghebbende een zienswijze indienen, als u het niet eens bent met de bestemming of gebruiksmogelijkheden van uw perceel. Wij kunnen u bijstaan met het opstellen van de zienswijze.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op te nemen met ons bureau via 0493 – 597500 of info@gelingadvies.nl. De adviseurs ruimtelijke ontwikkeling van ons bureau zullen u dan bijstaan.


Lees meer

Stalderen in de praktijk

Geschreven door: Geling Advies op 2018-02-19 13:47:33

Eind 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant de spelregels omtrent staldering bekend gemaakt. De verplichting tot staldering houdt in dat binnen een aangeduid stalderingsgebied de toename van de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij binnen een bouwperceel uitsluitend wordt toegestaan als elders in het gebied de oppervlakte dierenverblijf van een hokdierhouderij is afgenomen met tenminste 110%.


Lees meer

Ontwikkelingen omtrent de PAS

Geschreven door: Geling Advies op 2018-01-22 09:58:33

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De komende tijd zullen hier weer nieuwe ontwikkelingen in plaats vinden. Als u naar aanleiding van deze PAS een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet heeft gekregen of een melding heeft gedaan, kan het zijn dat deze ontwikkelingen ook voor u van toepassing zijn.


Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2018 ligt ter inzage

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-11-21 16:21:17

Gemeente Gemert-Bakel is bezig met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het huidige bestemmingsplan wordt hierbij vervangen door het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2018”. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet het gehele buitengebied. De zeven kernen vallen hier buiten.


Lees meer

Kunt u volgend jaar nog beregenen?

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-11-08 11:07:33

De Waterschappen hebben de regels voor beregenen veranderd. De vergunning vervalt op 1 januari 2018 voor ondernemingen buiten de beschermde gebieden. Vanaf dan moet iedereen die een put heeft buiten de beschermde gebieden aan de algemene regels voldoen of een vergunning hebben op basis van het nieuwe beleid.

Onderneem dus actie!


Lees meer

Brabant maakt spelregels staldering bekend

Geschreven door: Jack Rooseboom op 2017-11-02 10:57:59

Per 1 november is het stalderingsloket van de provincie Brabant officieel geopend. De voornaamste taak van het stalderingsloket is het verlenen stalderingsbewijzen. Veehouders die hun stallen willen uitbreiden hebben een dergelijk bewijs nodig. Met het stalderingsbewijs toont een veehouder bij zijn gemeente aan dat wordt voldaan aan de stalderingsregeling zoals opgenomen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant.


Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergen 2018 ligt ter inzage

Geschreven door: Geling Advies op 2017-10-10 13:44:57

Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 met het bijhorende milieueffectrapport ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het plan inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen. Of digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het hele buitengebied van de gemeente Bergen. Er zijn twee uitzonderingen: Het gebied Maaspark Well en een gedeelte van het gebied Bleijenbeek in Afferden.


Lees meer

Voucherregeling lege Brabantse stallen geopend

Geschreven door: Geling Advies op 2017-10-10 13:30:47

De voucherregeling Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) biedt eigenaren van vrijgekomen lege stallen en schuren de mogelijkheid om voor ondersteuning en begeleiding een beroep te doen op deskundigen van het ‘Kennisplatform VAB-Impuls leegstaande stallen en schuren in Brabant’ en zo het besluit te nemen hun lege stallen te slopen of te herbestemmen op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.


Lees meer

POV start rechtszaak tegen Provincie Noord-Brabant

Geschreven door: Geling Advies op 2017-09-21 16:55:18

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft Kneppelhout & Korthals Advocaten opdracht gegeven een juridische procedure aan te spannen tegen de provincie Noord-Brabant. De POV wordt door Geling Advies en Van Dun Advies ondersteund in de procedure. De rechtszaak tegen de provincie voert de POV namens alle leden in Noord-Brabant. Enkele POV-leden zullen hierin als voorbeeldbedrijf worden genomen.


Lees meer

Geling Advies in Top 5 Beste externe communicatie

Geschreven door: Geling Advies op 2017-09-21 12:10:19

Uit een communicatietest, deze zomer uitgevoerd door V-focus, waarbij verschillende vragen per mail bij in totaal 35 organisaties en bedrijven werden gesteld, kwam Geling Advies als een van de beste naar voren. Er werd gekeken hoe snel de bedrijven en organisaties waren met antwoorden, maar ook de kwaliteit en de bruikbaarheid van de antwoorden werden beoordeeld.


Lees meer

Leidraad nieuwe invulling voor uw bedrijfslocatie

Geschreven door: Stijn de Crom op 2017-09-19 10:22:22

Met het nertsenverbod in het achterhoofd, hoewel nog niet helemaal definitief, heeft u een nieuwe invulling voor uw bedrijfslocatie gevonden. Iets waar u helemaal voor wilt gaan, en de vergunning het liefst morgen al voor binnen heeft. Maar mag en kan dat zomaar? En als het  niet mag, wat komt er dan bij kijken? Vragen waarop u een antwoord wilt. Het artikel geeft een leidraad voor de stappen die doorlopen moeten worden om hierop een antwoord te krijgen.


Lees meer

Toekomst bestendige vergunning nertsenhouderij

Geschreven door: Cor de Vos op 2017-09-11 09:38:46

Met nog een rechtszaak bij het Europese hof voor de boeg, is het niet zeker hoe de toekomst er uit gaan zien voor de nertsenhouderij. Wanneer toch blijkt dat de eerdere rechtspraak als rechtmatig wordt aangemerkt, zal dit ondernemers dwingen om verder te kijken. Welke richting op met het bedrijf? Waar liggen mogelijkheden of kansen? Wat wil ik zelf? Dit zijn vragen waar geen eenduidig antwoord op te geven is.


Lees meer

Financiele regeling voor varkenslocaties met weinig ontwikkelingsperspectief

Geschreven door: Jack Rooseboom op 2017-09-01 11:46:40

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen vanaf 1 september deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen zij een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie.


Lees meer

Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij

Geschreven door: Geling Advies op 2017-07-11 09:41:43

 

Afgelopen vrijdag hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Dit heeft vergaande gevolgen voor de veehouderijsector in Brabant.

Wij als Geling Advies betreuren dit, te meer omdat de gevolgen van het besluit onvoldoende worden overzien. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over het flankerende beleid, behalve dat dit voor de provinciale begroting in september verder uitgewerkt dient te worden.


Lees meer

Ontwerp Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Deurne ter inzage

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-06-09 10:43:01

Er komt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er vindt een zogenoemde ‘Derde herziening’ plaats. Het ontwerpbestemmingsplan van deze Derde herziening ligt van 9 juni tot en met 20 juli ter inzage. In die periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.


Lees meer

Overheid gaat geurnormen niet aanpassen

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-06-02 08:22:22

Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie Infrastructuur & Milieu gaat de landelijke geurnormen, verankerd in de Wet geurhinder en veehouderij niet aanpassen. Geur is vooral een lokaal vraagstuk en moet daarom volgens haar ook met lokaal beleid worden aangepakt.

Geurcontouren op een gebied


Lees meer

Ontwerp 'Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1' gemeente Someren ter inzage

Geschreven door: Bas Boonen op 2017-05-30 16:57:25

De gemeente Someren is bezig om het bestemmingsplan Buitengebied te herzien. Om dit gestructureerd aan te kunnen pakken en de basis weer op orde te brengen heeft de gemeente besloten om het buitengebied in verschillende deelgebieden op te knippen. Na intensief overleg met de bewoners en eigenaren in de deelgebieden plannen opgesteld.  

De procedure voor de het eerste deelgebied, het meest zuidelijke gebied, loopt inmiddels. Op dit moment (van 19 mei tot 29 juni) ligt dit plan in ontwerp ter inzage. Als belanghebbende kunt u op dit plan reageren.

Als u in het overige deel van het buitengebied van de gemeente Someren woont of hier uw bedrijf hebt en u heeft ontwikkelingsplannen of u vermoedt dat uw huidige activiteiten niet passen binnen het bestemmingsplan, dan is dit het moment om dit op te pakken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden hiertoe. Bovendien levert het meelopen met het plan van de gemeente een kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Gemeente Someren


Lees meer

Veegplan 4, Buitengebied Sint Anthonis

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 13:17:08

Vanaf 30 mei tot 11 juli ligt het bestemmingsplan ‘Veegplan 4’ van de gemeente Sint Anthonis ter inzage. In dit bestemmingsplan zijn een drietal nieuwe initiatieven opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente de in de periode 2013 tot en met 2016 verleende omgevingsvergunningen verwerkt in dit plan.

Het betreft verleende omgevingsvergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van een planologische regeling. Aan deze vergunningen zijn geen regels en geen gedetailleerde verbeelding (alleen plancontour en besluitvlak) toegekend. Alleen het concreet plan kon gerealiseerd worden. Hierbij bleef het oude bestemmingsplan van kracht.

Veegplan 4 Sint Anthonis

Als u in de periode 2013 en 2016 een dergelijke omgevingsvergunning verleend heeft gekregen, (overzicht van de locaties is opgenomen in de bijgevoegde publicatie) is het verstandig om te controleren of de omgevingsvergunning goed is vertaald naar het bestemmingsplan. Als de verleende omgevingsvergunning onjuist wordt overgenomen, kan dit nadelige gevolgen hebben.

Tot slot heeft de gemeente enkele onduidelijke regelingen in het bestemminsplan aangepast. Het gaat hierbij om de regeling voor ‘horeca’ en de regeling ‘cultuurhistorische waarden’.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met Geling Advies. 


Lees meer

Waterschappen verzoeken om herregistratie grondwateronttrekkingen

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 10:42:43

Indien u een grondwateronttrekking of grondwaterput geregistreerd heeft staan bij het Waterschap, dan dient u deze opnieuw te melden. De Waterschappen hebben de regels voor het gebruik van uw grondwateronttrekking veranderd, waardoor uw vergunning per 1 januari 2018 vervalt. 

Waterschap vraagt om herregistratie grondwaterputten


Lees meer

Gemert-Bakel verplicht gezondheidschecklist bij vergunningverlening

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 09:01:39

Veehouders in de gemeente Gemert-Bakel die hun veehouderij willen uitbreiden of een nieuw bedrijf willen beginnen, moeten in de toekomst eerst een stappenplan doorlopen. Daarvoor wordt de zogenaamde 'Handreiking veehouderij en volksgezondheid' gebruikt. 

De gemeente kan aan de hand van een vaste checklist precies bepalen of nader advies van de GGD wenselijk is voordat vergunningen worden verleend. Er wordt gekeken naar geur, fijnstof, zoönosen (ziekten die van dier naar mens kunnen overspringen), transport en landschappelijke inpassing. 

Checklist vergunningverlening


Lees meer

Brabant: tijdelijk geen ontwerpbeschikking of vvgb's bij toename stikstofdepositie

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-30 08:54:40

Vrij recent zijn er een tweetal nieuwsitems verschenen op de website van BIJ12. Deze gaan in op de tussenuitspraken en de daarin gestelde prejudiciële vragen die door de Raad van State gesteld zijn aan het Europese Hof van Justitie én over dat er op dit moment geen ontwerpbeschikkingen en vvgb’s afgegeven worden met een toename van depositie.

 

Prejudiciële vragen:

http://pas.bij12.nl/content/kamerbrief-over-uitspraak-raad-van-state

Samenvatting van de Raad van State en verwijzing naar de tussenuitspraken:

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1047&summary_only=&category_id=8

 

Tijdelijk geen ontwerpbeschikkingen:

http://pas.bij12.nl/content/voorlopig-geen-ontwerpbesluiten-en-vvgb%E2%80%99s

 

De Provincie Noord-Brabant volgt beide lijnen. Dit houdt in dat er dus voorlopig geen ontwerpbeschikkingen en vvgb’s met een toename van depositie worden afgegeven en dat alle andere vergunningen/vvgb’s op basis van de PAS wel doorgang vinden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.


Lees meer

Uitspraak Raad van State pilotzaken Programma Aanpak Stikstof

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-17 13:57:03

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De onderbouwing van het PAS moet op diverse punten worden verbeterd. De Raad van State geeft echter (nog) geen antwoord op een aantal principiële rechtsvragen over de PAS. De Raad van State heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Natura2000


Lees meer

Melkveehouders winnen fosfaatzaak: fosfaatreductieplan deels buiten werking gesteld

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-04 13:19:41

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag oordeelde 4 mei dat de melkveehouders die naar de rechter stapten vanwege de Regeling fosfaatreductie 2017 in hun gelijk staan. De rechter is van mening dat de veehouders financieel worden benadeeld, aldus Linssen Advocaten.


Lees meer

Reactie Interimwet veedichte gebieden

Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2017-05-02 11:46:02

In het wetsvoorstel veedichte gebieden krijgen provincies meer bevoegdheden om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is dinsdag 11 april 2017 van start gegaan. U kunt persoonlijk reageren tot en met 23 mei 2017. 

Wij hebben voor u een reactie opgesteld op het Wetsvoorstel. Download hier de door ons opgestelde reactie. U kunt de reactie vervolgens ondertekenen met uw naam en adresgegevens, waarna u uw ondertekende reactie kunt indienen via de website: https://www.internetconsultatie.nl/interimwetveedichtegebieden/reageren . 

Meer over dit onderwerp is te vinden met op de websites:

Indien er vragen of opmerkingen zijn over dit bericht, kunt u contact opnemen met ons bureau: 0493 - 597 000.


Lees meer

Zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 actualisatie 2017

Geschreven door: Johan de Vos op 2017-04-11 13:57:44

De GS Adviesgroep heeft, mede namens haar cliënten, een zienswijze ingediend in reactie op de Ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, C2203168 van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Geconstateerd is dat door Gedeputeerde Staten een nieuwe regeling aan de Vr2014 is toegevoegd. Deze regeling geeft beperkingen voor de bedrijfsvoering van onze cliënten. Tevens zijn er bedenkingen bij de opzet van de regeling. Dit alles wordt in de zienswijze nader besproken.


Lees meer

Tijd voor de Gecombineerde Opgave!

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-03-30 13:02:41

De Gecombineerde Opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. RVO heeft dit jaar de openstelling vervroegd naar 1 maart. Tussen 1 maart en 15 mei 2017 moet de Gecombineerde Opgave weer worden ingevuld. Als u een uitnodiging heeft ontvangen dan is het belangrijk om deze Opgave tijdig in te dienen.


Lees meer

Oude stal hoeft niet voor 2020 worden aangepast

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-03-10 16:22:28

Verouderde stallen in Brabant hoeven niet voor 2020 te voldoen aan de Verordening Stikstof.


Lees meer

Samen op weg naar een duurzame veehouderij?

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-03-03 16:34:03

Wat komt er kijken bij een duurzame veehouderij?

Geling Advies & Stalbouw.NL hebben in 2016 de handen ineen gesloten om samen te komen tot een integrale aanpak van bedrijfsontwikkeling in het buitengebied. Ook uw bedrijfsontwikkeling willen we samen met en voor  u vormgeven. Naast onze compleet vernieuwde huisstijl presenteren wij u onze kijk op het duurzaam houden van melkkoeien vanuit onze integrale benadering, met uw voordeel hierbij voorop.

Geling Advies & Stalbouw.NL presenteren zich van 7 t/m 9 maart bij de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Venray. U bent van harte welkom in onze stand (nummer 129).


Lees meer

Nieuwe ammoniak emissiefactoren

Geschreven door: Eric van den Hengel op 2017-02-23 15:36:34

Op verzoek van de Nederlandse fabrikanten van emissie-arme vloersystemen hebben wij de kar getrokken in de discussie tussen het ministerie van I&M en de fabrikanten en meetinstanties over de beoordeling van metingen aan ammoniak-arme proefstallen. 

 


Lees meer