Gelingadvies
Stalbouw

Afspraken stikstof, extern salderen en natuurherstel


Geschreven door: Geling Advies op 2020-07-30 16:07:15

 

10-07-2020; Provincie en rijk maken nadere afspraken over stikstof extern salderen en natuurherstel

Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen spraken op donderdag 9 juli over hoe de komende tijd wordt samengewerkt aan de aanpak stikstof en het herstel van de natuur. Het betreft afspraken op hoofdlijnen, die onder meer gaan over het legaliseren van meldingen, de opkoopregeling voor veehouderijen en natuurherstel en procesafspraken over het openstellen van extern salderen.

Legalisering PAS-meldingen is van start gegaan.

Het rijk draagt hiervoor primair de verantwoordelijkheid, de provincies zullen helpen om dit voor elkaar te krijgen. Veel melders hebben al een mail ontvangen met informatie over het vervolg. Hierbij dient aangegeven te worden of men de PAS-melding vergund wil krijgen of niet. In Brabant gaat het om ruim 600 locaties waarvoor in potentie een melding gelegaliseerd moet worden.

29-07-2020; Belangrijke info van de Helpdesk:

  • De aanmeldtermijn van 14 augustus is verlengd tot 1 oktober.
  • In oktober start vervolgens nog een tweede ronde om aan te geven of je de PAS-melding wel of niet wilt behouden. Hier is dan ook nog mogelijkheid voor rectificatie. Wel / niet behouden kan dus nog veranderd worden.
  • Voor bedrijven waar alleen een bewaarplicht gold is er (nog) geen oplossing. Bedrijven in deze categorie hebben geen aanvraag of een melding gedaan en zijn derhalve niet bekend bij het bevoegd gezag.  Ze zijn nog bezig met het in kaart brengen van alle locaties. Vervolgens wordt er nog een brief gestuurd naar de locaties. Mocht u dus geen mail hebben ontvangen, dan wordt u als het goed is via die brief alsnog geïnformeerd. 

Extern salderen voor veehouderijen: besluitvorming over openstelling na de zomer

De provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ook verder gesproken over de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig openstellen van extern salderen met veehouderijen. Extern salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen mogelijk te maken. Komende tijd werken provincies en het rijk verder aan de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern salderen en gaan hierover in overleg met betrokken sectoren. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de besluitvorming.

Kort na het zomerreces wegen Gedeputeerde Staten of de borging afdoende geregeld is en besluiten zij over het moment in Brabant extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten wordt opengesteld. Om transacties van stikstofruimte mogelijk te maken is in Brabant het ondersteuningsloket stikstof ingericht.

Overeenstemming over gerichte opkoopregeling

Rijk en provincies zijn het eens over de hoofdlijnen van een zogenaamde ‘gerichte’ opkoopregeling voor veehouderijbedrijven. Het rijk zal na de zomer de regeling vaststellen, de provincies nemen de uitvoering op zich. Het gaat voor de eerste tranche om 100 miljoen euro voor de vrijwillige opkoop van bedrijven in en nabij N2000-gebieden. Besluitvorming hierover wordt voorbereid. Volgens een verdeelsleutel tussen provincies kan Brabant rekenen op circa 16 miljoen euro waarmee op vrijwillige basis piekbelasters kunnen worden opgekocht.

Concrete stappen zetten in gebiedsgerichte aanpak

Door gebiedsgericht te werk te gaan kan de verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven zoals verdroging, het klimaatakkoord en de landbouwtransitie én met de doelstellingen uit de provinciale omgevingsvisies. Landelijk beleid en gebiedsgericht beleid hebben elkaar nodig. De kaders die zijn afgesproken bieden ruimte voor gebiedsgericht maatwerk.

Uitvoeringsprogramma voor versnelling maatregelen verbetering natuur

Provincies en rijk hebben afgesproken gezamenlijk uitwerking te geven aan het Programma Natuur. Het Kabinet heeft aangegeven dat er circa 300 mln. per jaar beschikbaar komt voor maatregelen gericht op natuurherstel. In het gezamenlijke programma Natuur van rijk en provincies worden deze maatregelen in samenspraak met lokale overheden, natuurbeheerders en maatschappelijke partners uitgewerkt.

 

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn