Gelingadvies
Stalbouw

Datum stikstofbeleid Noord-Brabant aangepast


Geschreven door: Geling Advies op 2019-11-04 13:21:10


Aanvraag omgevingsvergunning en melding verouderde stalsystemen

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de datum voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning om verouderde stalsystemen aan te passen van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 voor alle diercategorieën. Aanvragen dienen dus vóór april 1 april ingediend te zijn. Op dat moment dient een ontvankelijke aanvraag te zijn uitgewerkt, daarom willen wij u erop attenderen om tijdig met ons contact op te nemen over uw toekomstige bedrijfssituatie. 

Voor veehouderijen die deelnamen aan de stoppersregeling van het Actieplan ammoniak en nu nog besluiten om door te gaan, geldt dat de stalsystemen op u bedrijf uiterlijk 1 januari 2020 aangepast moeten zijn volgens de eisen in de Verordening natuurbescherming van Noord-Brabant. Deze termijn is niet gewijzigd afgelopen vrijdag.

Afwijken
Voor een aantal specifieke categorieën geldt, onder voorwaarden, dat zij later dan 1 januari 2022 hun verouderde stalsysteem aan mogen passen:

 • Voor melkvee in een stro(oisel)stal geldt als nieuwe datum 1 januari 2024, als de stallen onderdeel zijn van een natuurinclusieve bedrijfsvoering en als de veehouderij voldoende grond bezit voor een veebezetting van 2 GVE per hectare grond of minder. De ontvankelijke aanvraag voor dit nieuw toe te passen huisvestingssysteem moet uiterlijk op 1 januari 2022 zijn ingediend.
 • Voor vlees- en fokstieren (A6 & A7 in de Rav-lijst) geldt als nieuwe datum 1 januari 2023. De ontvankelijke aanvraag voor dit nieuw toe te passen huisvestingssysteem moet uiterlijk op 1 januari 2021 zijn ingediend.
 • Voor geiten geldt als nieuwe datum 1 januari 2023. Ook voor deze aanvragen geldt dat ze uiterlijk op 1 januari 2021 moeten zijn ingediend.

Vóór het besluit van afgelopen vrijdag, waren ook vleeskalveren (A4 in de Rav-lijst) en varkens meegenomen in bovenstaande voorwaarden. Deze twee dier categorieën zijn helaas uit het document gehaald op 25 oktober.

Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van bovenstaand genoemde datum van realisatie, als voor de toepassing van het systeem voorlopige emissiefactoren zijn vastgesteld en een onverkorte toepassing van de realisatiedatum niet redelijk is.

Nieuwe uitzonderingscategorie
Verder is er vrijdag een nieuwe uitzonderingscategorie opgenomen in de omgevingsverordening. Dit betreft een uitzondering voor veehouderijen, die gebruik willen maken van een innovatief stalsysteem dat nu nog in ontwikkeling is. Deze veehouderijen hoeven, uiterlijk 1 april 2020, geen ontvankelijk vergunningaanvraag in te dienen, maar kunnen een mededeling versturen waarin u aangeeft een innovatief systeem toe te  willen passen. Hierbij geldt dat:

 • Het innovatieve stalsysteem betrekking heeft op een brongerichte techniek met een aantoonbare kwaliteitsverbetering ten opzichte van op 25 oktober 2019 beschikbare systemen;
 • het aannemelijk is dat op korte termijn aan het systeem een Rav-code kan worden toegekend met een emissiefactor die voldoet aan bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem.

Het innovatieve systeem moet per 1 januari 2022 gerealiseerd zijn. Gedeputeerde Staten kunnen met toepassing van de hardheidsclausule van deze datum afwijken als er wel al een voorlopige emissiefactor voor het systeem is vastgesteld, maar realisatie redelijkerwijs niet mogelijk is per 1 januari 2022.

Uitzonderingsregeling stoppende Veehouderij
Er is ook een uitzonderingsregeling opgenomen voor veehouderijen, die het voornemen hebben om uiterlijk 1 januari 2022 of 1 januari 2024 te stoppen. Voor deze veehouderijen gelden voorwaarden die er op gericht zijn dat het bedrijf ook feitelijk stopt op de genoemde datum door het laten intrekken van vergunningen of het intrekken van een melding.

 • Stoppers 1 januari 2022: deze groep hoeft onder gestelde voorwaarden geen aanvraag in te dienen.
 • Stoppers 1 januari 2024: deze groep hoeft geen aanvraag in te dienen en hoeft geen aanpassing door te voeren in de stalsystemen op 1 januari 2022 als aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Voor deze groep gelden aanvullende voorwaarden om te borgen dat er geen verslechtering optreedt voor Natura 2000 gebieden.

Aanpassing stalderingsnorm
Verder heeft er ook een aanpassing plaatsgevonden van de stalderingsnormen. Er is besloten om de  stalderingsnormen als volgt te gaan aanpassen:

 • De stalderingswaarde bij sloop wordt aangepast van 110% naar 120%.
 • De stalderingswaarde bij herbestemming wordt aangepast van 110% naar 200%.
 • Het inbrengen van stalderingsmeters door veehouders die op 1 januari 2024 stoppen, wordt beperkt in evenredigheid met het minder houden van dieren.

Advies
Mocht u vragen hebben over specifieke voorwaarden of wetgeving en over de gevolgen voor uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
 • Deel op LinkedIn