Gelingadvies
Stalbouw

De PAS onderuit


Geschreven door: Geling Advies op 2019-06-06 15:47:04

 

Op 1 juli 2015 trad de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. Onder deze PAS was sprake van een melding- of een vergunning plichtig project:

  • wanneer de stikstofdepositie onder de drempelwaarde bleef van het betreffende Natura 2000 -gebied, voldeed een melding. Er kon vanuit de systematiek van de PAS geen vergunning worden aangevraagd.
  • Wanneer de drempelwaarde werd overschreden, dan werd een vergunning afgegeven door middel van het toedelen van ontwikkelingsruimte.

De basis voor de PAS was een beoordeling waarin werd onderbouwd waarom toekomstige ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zonder dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden worden aangetast. De overheid had hiervoor een centrale, landelijke bank in het leven geroepen.

Uitspraak 29 mei

De uitspraak van de Raad van State van woensdag 29 mei jl. houdt kortgezegd in dat  bij een passende beoordeling geen rekening mag worden gehouden met toekomstige positieve ontwikkelingen. De effecten van de toekomstige positieve ontwikkelingen moeten vooraf vast staan, dat is bij de beoordeling met de PAS niet het geval.

Het tweede belangrijke deel van de uitspraak is dat de Raad van State heeft besloten dat het beweiden van melkkoeien en het bemesten van gronden ook onder de vergunningplicht valt. De uitzondering op de vergunningplicht voor die activiteiten is ook niet toegestaan, want ook hiervoor is het effect op de Natura 2000-gebieden niet uitgesloten.

Gevolgen

Verleende vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming waartegen beroep is ingesteld zullen worden vernietigd. Is een onderliggende vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 of Wet natuurbescherming op uw bedrijf aanwezig, dan wordt dat opnieuw uw vergund recht. Is dit niet op uw bedrijf aanwezig dan zijn de onderliggende rechten vooralsnog onduidelijk.

Vigerende vergunningen waartegen geen beroep is ingesteld blijven van kracht. Het besluit is onherroepelijk.

Heeft uw bedrijf een melding gedaan op grond van de PAS dan vervalt deze toestemming op grond van de Wet natuurbescherming. De Afdeling oordeelde dat voor deze activiteiten alsnog een vergunningplicht geldt. Ook hier geldt dus dat de onderliggende rechten vooralsnog onduidelijk zijn.

Hoe verder?

Het is nu aan het Ministerie en ook de Provincies om het beleid bij te stellen, zodat de vergunning verlening niet al te lang stil komt te liggen. In sommige gevallen zullen oude methodes zoals externe en interne saldering een mogelijkheid zijn, maar er zal ook een oplossing moeten komen die de beoordeling vanuit de PAS zal vervangen. De overheid heeft aangegeven om voor de maand juli over de vervolgen informatie te verstrekken. 

Afhankelijk van de fase van uw vergunningsaanvraag is een oplossing makkelijk of omslachtig te bereiken. Heeft u nog vragen over de gevolgen voor uw bedrijf, neem dan gerust contact op.

info@gelingadvies.nl

31+(0493) 597 500

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn