Gelingadvies
Stalbouw

Extern salderen van stikstof mogelijk?


Geschreven door: Geling Advies op 2020-09-18 09:02:10

 

In onze nieuwsbrief van 30 juli 2020 hebben we aangegeven dat de provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verder gesproken hebben over de benodigde waarborging voor het zorgvuldig openstellen van extern salderen met veehouderijen. Extern salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen mogelijk te maken. Vanaf 15 september 2020 is het mogelijk in het kader van de van de Wet natuurbescherming om in de Provincies Noord-Brabant en Zeeland extern te salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten. Provincie Overijssel heeft bekend gemaakt voornemens te zijn om vanaf 15 oktober 2020 extern salderen mogelijk te maken. Extern salderen was tot nu toe alleen mogelijk in de Provincie Limburg. In deze provincies is het zowel mogelijk om stikstof te verkopen als te verleasen. Provincie Gelderland biedt alleen de mogelijkheid om stikstofruimte te verleasen. Gelderland kies voor deze aanpak omdat men zich zorgen maakt dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte.

Wat is extern salderen?

Als er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstofemissie nodig is, kan dit niet altijd binnen de vergunde stikstofemissie op de locatie worden opgelost. Dan is extern salderen een mogelijkheid om aan extra stikstofemissie te komen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander.

Hoe werkt extern salderen?

Het is onderdeel van de Wet natuurbescherming en deze wordt in beginsel bij de provincie aangevraagd. De exacte invulling qua procedure is per provincie verschillend en kan per gemeente variëren. Zo heeft Noord-Brabant de volgende aanvulling: na 1 oktober 2022 geldt voor huisvestingssystemen die op grond van artikel 2.66 IOV moeten worden aangepast: ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van Bijlage 2 bij de IOV. 

In eerste instantie moet voor een saldo-ontvanger (koper) duidelijk zijn hoeveel emissie en depositie er nodig is nadat is gebleken dat het met intern salderen niet in te vullen is. Bij een saldo-gever moet duidelijk zijn hoeveel er daadwerkelijk verhandeld kan worden. Het is dus belangrijk om goed uit te zoeken over hoeveel stikstof u moet beschikken en hoe het werkt als u stikstof wilt kopen, verkopen, verleasen of leasen. Ook is het belangrijk om in de gaten te houden dat niet alles kan omdat op geen enkel Natura-2000 gebied de stikstofdepositie mag toenemen. Mogelijk heeft een saldo-ontvanger (koper) meerdere saldo-gevers (verkopers) nodig om de nodige stikstof van de juiste herkomst bij elkaar te krijgen.

Voorwaarden extern salderen

Extern salderen kan alleen als aan alle eisen voldaan wordt:

  • Alleen de feitelijk gerealiseerde capaciteit wordt gebruikt om te salderen. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de capaciteit van installaties en gebouwen die aanwezig zijn en gebruikt kunnen worden. Vergunde maar niet gerealiseerde gebouwen en installaties kunnen niet worden gebruikt om te salderen. De saldo-gever, het bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofemissie overdragen aan een saldo-ontvanger (degene die stikstof nodig heeft).
  • De saldo-ontvanger mag maximaal 70% van de gerealiseerde capaciteit gebruiken. De overige 30% wordt ingetrokken en draagt bij aan een depositiedaling.
  • Het is niet mogelijk om de stikstofemissie van een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij of de subsidieregeling sanering varkenshouderijen of een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling in te zetten voor salderen.
  • De saldo-gever gaat in de referentiesituatie uit van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme huisvesting. Alles wat meer is kan niet worden gebruikt om te salderen.
  • De in de toestemming (vergunde situatie) van de saldo-gever opgenomen stikstofemissie in de referentiesituatie is het uitgangspunt.
  • Extern salderen van stikstof mag niet leiden tot een toename van stikstofdepositie op natura-2000 gebieden.

Wat is verleasen stikstofruimte?

Verleasen van stikstofruimte binnen extern salderen is de mogelijkheid dat een saldo-gever activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk aantoonbaar buiten gebruik stelt. De stikstofruimte die daarmee vrij komt wordt dan door een saldo-ontvanger ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning in gebruik genomen, voor een tijdelijke depositie gedurende een beperkte vooraf afgebakende periode.

Wilt u weten wat bovenstaande in uw situatie betekend, neem gerust contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken wat voor u en uw bedrijf de beste aanpak is.

Geling Advies    0493-597500

Stalbouw.NL      0853-012333

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn