Gelingadvies
Stalbouw

Intern salderen uitspraak Raad van State


Geschreven door: Johan de Vos op 2021-01-22 09:00:51

 

Gisteren heeft de Raad van State een uitspraak gedaan met mogelijk verstrekkende gevolgen. Een project waarbij geen toename is van stikstofdepositie heeft geen Wet Natuurbescherming meer nodig.

Als we hier naar kijken moeten we een aantal zaken nader toelichten:

Wat is nu depositie?

De term depositie is een afgeleide van de hoeveelheid emissie op een locatie en het effect daarvan op de omliggende Natura 2000-gebieden. De afstand van de emissie tot een nabij gelegen Natura 2000-gebied bepaald de depositie. Een bedrijf op grote afstanden heeft minder effect (depositie) dan een bedrijf wat dichtbij een Natura 2000-gebied ligt, terwijl de emissie juist gelijk kan zijn.

Wat is intern salderen?

Een veehouderij heeft dieren op de vergunning die, conform de RAV tabel, allemaal een emissiefactor hebben. Alle dieren vermenigvuldigd met de ammoniakfactor geeft een emissieplafond voor het totale bedrijf. Als je binnen dit plafond veranderingen aanbrengt door bijvoorbeeld andere dieren of dieren emissiearm te gaan houden kan het bedrijf in dieraantallen groeien zonder dat het emissieplafond overschreden wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de emissiepunten ten opzichte van het natuurgebied niet mogen veranderen.

Een project waarbij intern gesaldeerd wordt, maar waar het emissiepunt (verschuift) dichterbij een natuurgebied komt te liggen kan dan toch een toename ontstaan in depositie. Zelfs als er geen toename is in emissie. Bij iedere aanvraag dient daarom wel de depositie in beeld te worden gebracht en daaruit volgt of er een vergunningplicht ontstaat voor de Wet Natuurbescherming.

Indien er dus geen toename in depositie plaatsvindt, volgt uit de uitspraak van de Raad van State dat er geen (nieuwe) vergunning Wet natuurbescherming hoeft te worden aangevraagd. Dit waar tot nu toe voor bijna elke wijziging wel een (nieuwe) vergunning in het kader van natuurbescherming nodig was.

Verleende vergunning intrekken

In de uitspraak is ook opgenomen dat verleende vergunningen (gedeeltelijk) ingetrokken mogen worden. Provincies dienen dan wel te onderbouwen waarom de intrekking noodzakelijk is en voor welk doel. Alle natuuraspecten hieromtrent dienen daarbij afgewogen te worden. Naar aanleiding van deze uitspraak dienen de provincies nog nieuwe beleidsregels op te stellen.

Extern salderen.

Indien er sprake is van een negatief effect dient er wel een vergunningaanvraag ingediend te worden waarbij het negatieve effect gecompenseerd moet worden door het aankopen van stikstofdepositie van een andere locatie. Ook wel externe saldering genoemd.

Lopende aanvragen

Vooralsnog is het nog niet duidelijk wat deze uitspraak doet met de wettelijke grondslag voor de lopende aanvragen. Uit de nieuwe beleidsregels van de provincie moet blijken hoe men hiermee om wil gaan.

Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.

We zullen verdere berichtgeving volgen en houden u hiervan op de hoogte via onze website. www.gsadviesgroep.nl.

Heeft u vragen of denkt u dat deze uitspraak voor uw bedrijf gevolgen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Geling Advies: 0493-59 7500                                               Stalbouw.nl 085-301 2333

 

Raad van State

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn