Gelingadvies
Stalbouw

Nieuw provinciaal bestuursakkoord Noord Brabant 2020-2023


Geschreven door: Geling Advies op 2020-05-08 09:19:54

 

7 maart jongstleden hebben in de provincie Noord- Brabant de vier partijen VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant besloten om samen een coalitie aan te gaan. Binnen het nieuwe bestuur levert het CDA de portefeuillehouder van Landbouw, Voedsel en Natuur Elies Lemkes. Vandaag heeft de coalitie hun bestuursakkoord 2020-2023 uitgebracht met de titel; “Samen, Slagvaardig en Slim, ons Brabant.”

Het Brabants Provinciaal bestuur maakt hiermee een grote ommezwaai. Dit is terug te zien in de nieuwe beleidsregels omtrent landbouw die zijn aangekondigd in dit bestuursakkoord. Hoewel de nadruk blijft liggen op innovatieve ontwikkelingen, worden de termijnen van realisatie enigszins versoepeld ten opzichte van het oude bestuursakkoord. Onderstaande punten geven de belangrijkste veranderingen kort weer.

-      De emissie-eisen worden niet langer op stalniveau gehanteerd, maar er wordt uit gegaan van de emissie op bedrijfsniveau. Hierdoor krijgen agrarische ondernemers ruimte om emissies van stallen te middelen. 

-      Voor sommige diercategorieën zijn momenteel nog onvoldoende brongerichte systemen beschikbaar. Voor deze categorieën geldt een uitzondering op deadlines rondom stalaanpassingen, gebaseerd op de dan geldende ‘time-to-market’. De onafhankelijke deskundigencommissie voor innovatieve stalsystemen die is ingesteld, adviseert het bestuur hierover.

-      Door bovenstaande maatregelen en vanwege het feit dat op dit moment voor alle diercategorieën (innovatieve) brongerichte systemen beschikbaar of in ontwikkeling zijn en deze systemen gemiddeld een‘time-to-market’ van 2 tot 4 jaar hebben, wordt de datum voor het gemiddeld voldoen aan de emissie-eisen van de Interim Omgevingsverordening gesteld op 1 januari 2024. Deze datum wordt noodzakelijk geacht als stok achter de deur.

-      De coalitie partijen hebben besloten dat het aan de agrariërs zelf is wanneer zij de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing indienen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de agrarisch ondernemer. De voorheen vereiste deadline voor het indienen van een aanvraag vervalt. Dit wordt aangepast in de Omgevingsverordening.

Het bestuursakkoord geeft de afspraken tussen de coalitiepartijen weer. De afspraken moeten wel nog verwerkt worden in de Omgevingsverordening en bijbehorende beleidsregels. De voorgestelde wijzigingen zullen spoedig volgen. Pas als de Provinciale staten vervolgens over deze voorstellen heeft gestemd, zullen deze in werking treden.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn