Gelingadvies
Stalbouw

Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant ter inzage


Geschreven door: Geling Advies op 2021-04-16 14:02:27

 

Op 23 maart hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. Het ontwerp van de Omgevingsverordening is hier te raadplegen. Het ontwerp ligt vanaf 9 april 2021 tot en met 20 mei aanstaande ter inzage. Via de knop ‘inspraakreactie indienen’ is het voor iedereen mogelijk om in de voorgenoemde periode reactie te geven.

De omgevingsverordening is opgesteld vanwege de nieuwe landelijke Omgevingswet die naar verwachting volgend jaar in werking treedt. In 2019 kwam de provincie Noord-Brabant al met de Interim Omgevingsverordening. Met het huidige ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant zijn er wijzigingen doorgevoerd op de Interim Omgevingsverordening. Enkele wijzigingen zijn hierna benoemd.

Algemeen

De bestaande Kwaliteitsverbetering landschap wordt gehandhaafd. In aanvulling hierop komt de bouw-sloop regeling. De bouw-sloop regeling is bedoeld voor nieuwbouw waarbij de voorwaarde is dat er op dat moment elders een gelijke oppervlakte aan gebouwen wordt gesloopt. Deze regeling gaat gelden voor alle ontwikkelingen buiten bestaande bouwpercelen en moet, in overleg met de gemeenten, nog verder uitgewerkt worden door de provincie. De (voorlopige) regeling is hier te vinden.

Veehouderij

In hoofdlijnen blijven de regels uit de huidige Interim Omgevingsverordening voor veehouderijen ongewijzigd. De eisen voor ammoniakreductie van oudere stalsystemen die vanaf 1 januari 2024 gelden, zijn voor iedere diercategorie hier weergeven.

Teeltondersteunende voorzieningen en Glastuinbouw

Voor glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende voorzieningen zijn enkele aanpassingen met betrekking tot uitbreiding in de regels opgenomen. Voor teeltondersteunende voorzieningen komen er meer mogelijkheden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De regeling is hier te vinden.

Voor glastuinbouw geldt dat er meer mogelijkheden komen voor uitbreiding van glas op solitaire locaties. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er op een andere locatie eenzelfde hoeveelheid glas gesaneerd moet worden als de ontwikkeling plaatsvindt buiten het bestaande bouwperceel (in de groenblauwe mantel moet altijd gecompenseerd worden, in de verhouding 2 meter sloop om 1 meter te mogen bouwen). In glastuinbouwontwikkelingsgebieden geldt geen verplichte sloop. De regeling is hier te vinden.

Omschakelen

De verschillende rood voor rood regelingen (ruimte-voor-ruimte en landgoederen regeling) van de provincie zijn samengevoegd in de regeling voor maatwerk voor omgevingskwaliteit. Ieder initiatief op een dergelijke ontwikkeling wordt individueel beoordeeld aan het kader zoals opgenomen in het omgevingsplan. Dit geeft bijvoorbeeld ook mogelijkheden aan melkveehouders om te stoppen in de ruil voor woningbouw, waar dat op dit moment lastig is. De regeling is hier te vinden.

Verder wordt in het buitengebied meer ruimte geboden voor collectieve woonvormen, zoals wonen voor ouderen of wonen gericht op specifieke doelgroepen.  De regeling is hier te vinden.

De verwachting is dat in oktober 2021 de Provinciale Staten van Noord-Brabant de definitieve Omgevingsverordening vaststellen. Deze treedt vervolgens met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.

Mocht u vragen hebben over de Omgevingsverordening Noord-Brabant, dan neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Geling Advies   0493-597500    info@gelingadvies.nl


Stalbouw.NL     085-3012333     info@stalbouw.nl

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn