Gelingadvies
Stalbouw

Ontwikkelingen omtrent de PAS


Geschreven door: Geling Advies op 2018-01-22 09:58:33

 

De afgelopen jaren zijn de regels omtrent agrarische bedrijfsvoering op grote schaal veranderd/uitgebreid. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de PAS in werking is getreden. De komende tijd zullen hier weer nieuwe ontwikkelingen in plaats vinden.

De PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden en werd op grond van deze wetgeving en het rekenprogramma Aerius calculator de aanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ingediend. Het was hierbij afhankelijk van de situatie of:

  •          er niets hoefde te gebeuren (u diende uitsluitend de berekening te bewaren);
  •          een melding op grond van de PAS voldeed;
  •          er moest een vergunning worden aangevraagd doordat ontwikkelingsruimte werd geclaimd.

Op grond van de PAS is bij een vergunningplichtige situatie opgenomen dat het betreffende project binnen 2 jaar moet zijn uitgevoerd. Bij een meldingplichtige situatie betreft dit of 2 jaar bij nieuwbouw of 3 maanden wanneer de melding betrekking had op uitsluitend bestaande bebouwing.

Controles provincies

Inmiddels worden door de diverse provincies controles uitgevoerd op grond van de Wet natuurbescherming of de bedrijven in werking zijn in overeenstemming met hetgeen is vergund of gemeld. Wanneer dit niet zo is, lopen bedrijven het risico de verleende ontwikkelingsruimte te verliezen waarbij het zelfs mogelijk is dat dit als economisch delict wordt aangemerkt.

Gelet op de PAS is het op dit moment nog onzeker of dit instrument stand houdt: bij de Raad van State is tegen de PAS beroep ingesteld. De Raad van State heeft vervolgens vragen gesteld aan het Europees Hof of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is . Daarnaast is het maar zeer de vraag of de meldingen op grond van de PAS uiteindelijk wel rechtsgeldig zijn en hiermee uw rechten beschermen.

Advies

Wij adviseren u om na te kijken hoe de vergunde situatie op grond van de Wet natuurbescherming (Wet natuurbescherming heeft de natuurbeschermingswet 1998 op 1 januari 2017 vervangen) zich verhoudt tot de feitelijke situatie. Komt dit niet met elkaar overeen en twijfelt u neem dan contact op met:

  •          Iris Vork;
  •          Jack Rooseboom;
  •          Berend Bakker.

Zoals wij er tegen aan kijken zijn er mogelijkheden om door middel van een nieuwe vergunning op grond van de Wet natuurbescherming uw rechten ten aanzien van Natura-2000 gebieden veilig te stellen.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn