Gelingadvies
Stalbouw

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden


Geschreven door: Geling Advies op 2020-11-12 14:24:59


Op 4 november is door de Minister van LNV, een regeling inwerking getreden voor het aankopen van veehouderijbedrijven nabij Natura 2000-gebieden. De regeling heeft als doel de daling van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Veehouderijen die binnen een straal van 10 kilometer van een Natura 2000-gebied zijn gelegen en gemiddeld een stikstofdepositie van meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar hebben, komen in aanmerking. Het aankopen van een veehouderij vindt op vrijwillige basis plaats.  


Inleiding regeling

De ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ is vastgesteld om de stikstofuitstoot van veehouderijen nabij overbelast Natura 2000-gebieden te verminderen. Door middel van een uitkering die door de Minister van LNV wordt verstrekt, maakt de regeling het voor provincies mogelijk om veehouderijen aan te kopen. De regeling is op 4 november 2020 in werking getreden en  vervalt met ingang van 1 november 2021. De regeling blijft van toepassing op aanvragen die in voorgenoemde periode zijn gedaan, de koopovereenkomst tussen een provincie en een veehouderijbedrijf kan eventueel later gesloten worden. 

 

Voorwaarden uitkering

De uitkering die aan provincies wordt verstrekt voor het aankopen van veehouderijen die nabij een Natura 2000-gebied zijn gelegen, heeft betrekking op:

 •          het laten vervallen van het productierecht;
 •          de verkrijging van bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen;
 •          de verkrijging van landbouwgrond;
 •          de sloop van bedrijfsgebouwen.

(De koopsom zal worden gebaseerd op de marktwaarde van de hiervoor genoemde vermogensbestanddelen).


In aanmerking komen

In het algemeen zullen provincies zelf het initiatief nemen voor het mogelijk aankopen van een veehouderijbedrijf. Het aankopen van veehouderijen vindt op vrijwillige basis plaats. Veehouderijen die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn:

 • veehouderijen waar melkvee, kippen kalkoenen, varkens, vleeskalveren (of ander rundvee) of melkgeiten gehouden worden, en;
 • het bedrijf binnen een straal van 10 kilometer vanaf een stikstofgevoelig en overbelast Natura 2000-gebied is gelegen, en;
 • het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar op het Natura 2000-gebied heeft veroorzaakt, en;
 • indien het gaat om een veehouderij met productierecht, het benodigde productie recht voor minstens 80% zonder beperking ter beschikking staat aan de veehouderij.


Voorwaarden regeling

Bij deelname aan de regeling wordt de veehouderij door een provincie aangekocht. In dat geval moeten de activiteiten van de veehouderij op de vestiging worden beëindigd en de meststoffen worden verwijderd. Ook dient het productierecht dat nodig is voor het houden van vee op de betreffende locatie te komen vervallen en de milieutoestemming en/of vergunning Wet natuurbescherming moet worden ingetrokken of zodanig worden aangepast dat er niet langer veehouderijactiviteiten zijn toegestaan.

Ook komen de betreffende provincie en de veehouder overeen dat de veehouder niet elders in Nederland een veehouderij vestigt of overneemt (ook niet via deelneming aan een vennootschap of een ander samenwerkingsverband) en de veehouder anderszins medewerking zal verlenen aan het realiseren van een blijvende vermindering van de stikstofemissie vanaf de betreffende vestiging.

Verder dient de provincie ervoor te zorgen dat de bestemming van de vestiging zodanig wordt gewijzigd dat er niet langer veehouderijactiviteiten kunnen plaatsvinden en dat bij aankoop van landbouwgrond, waarbij de restwaarde lager is dan de subsidiabele kosten, voorafgaand wordt vastgelegd onder welke voorwaarden die grond gebruikt kan worden.


Het doel stikstofreductie

Het maximale plafond voor de verstrekking van de uitkeringen voor het aankopen van veehouderijen op basis van de regeling is vastgesteld op €95 miljoen. Zoals bovenstaand vermeld, is de Regeling bedoeld voor het reduceren van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden. Desondanks, kan de verkregen stikstofdepositie, indien het hoofddoel in voldoende mate is bereikt, mede worden ingezet voor het legaliseren van meldingen en het resterende deel voor alle ontwikkelingen die noodzakelijk en gewenst zijn.


Opkoopregeling

Deze opkoopregeling is alleen voor zogenaamde piekbelasters. Dit zijn bedrijven die boven de drempelwaarde van gemiddeld 2 mol stikstofdepositie per hectare per jaar komen. Wij verwachten niet direct dat hier veel bedrijven voor in aanmerking komen, vanwege de vrij hoge drempelwaarde. Per individuele situatie kan dit echter wel berekend worden om inzichtelijk te maken of de drempelwaarde wordt overschreden. De uitkomst is afhankelijke van de ligging ten opzichte van het natuurgebied en de totale stikstofemissie van de veehouderij.

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
 • Deel op LinkedIn