Gelingadvies
Stalbouw

Stap voor stap uw locatie ontwikkelen


Geschreven door: Stijn de Crom op 2022-04-01 13:19:11

 

Als ondernemer in het buitengebied staat u regelmatig voor keuzes als het gaat om de ontwikkeling van uw bedrijf. Het bedrijf door ontwikkelen is een keuze, maar ook een andere invulling van uw locatie is een optie. Wat de keuze lastig maakt is dat er veel factoren zijn die invloed hebben op wat er nu daadwerkelijk kan op uw locatie. Ook zijn sommige opties makkelijker te realiseren dan andere opties. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden. Hiervoor hanteren wij een stappenplan, bestaande uit drie opeenvolgende stappen:

  • Wat kan er nu op de locatie?
  • Wat zit er in de omgeving van uw locatie?
  • Wat voor mogelijkheden biedt het beleid op uw locatie?

Voor de eerste stap kijken wij naar wat de mogelijkheden zijn in het bestemmingsplan. Over het algemeen heeft u zelf ook een beeld van wat u kunt op uw locatie. En u weet ook wat er in uw omgeving aan activiteiten plaatsvindt (stap 2). Dus op basis daarvan kunt u vaak prima een eerste inschatting maken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van uw plannen.

Natuurlijk moet er na de eerste scan een verdiepingsslag plaatsvinden, waarbij exact gekeken wordt naar de mogelijkheden. Dat heeft meer gevolgen voor de details van de invulling van uw plan dan voor de daadwerkelijke omschakeling. 

Een inschatting maken op basis van de derde stap is ingewikkelder. Dit omdat het beleid regelmatig wijzigt en er soms voorgesorteerd moet worden op beleid dat op (korte) termijn in werking treedt. Dit nieuwe beleid kan namelijk meer mogelijkheden bieden of juist meer beperkingen geven. Dat maakt deze stap lastig in te vullen omdat u niet, logischerwijs, dagelijks met deze materie bezig bent. En juist met deze stap kunnen wij u bijstaan. Wij zijn er namelijk wel dagelijks mee bezig.


Omgevingsverordening Noord-Brabant

Op dit moment wordt er door de overheden voorgesorteerd op de inwerkingtreding van de omgevingswet, waardoor de gemeentes en provincies hun beleid aan het bijschaven zijn. Zo heeft de provincie Noord-Brabant recentelijk haar Omgevingsverordening vastgesteld. En het is deze Omgevingsverordening die van invloed is op de mogelijkheden op uw locatie.

Met de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant wijzigt niet al het beleid. Zo blijft het beleid voor de ontwikkeling van veehouderijen gelijk aan het huidige beleid. Zo blijft de verplichting om voor 2024 maatregelen te nemen voor een reductie van de emissie van stikstof.


Nieuwe mogelijkheden

Nieuw in het provinciale beleid is de ‘stoppersregeling’. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om zonder maatregelen in emissie reducerende technieken tot 2028 door te gaan met een veehouderij. Wat hierbij gevraagd wordt het houden van minder dieren, zodat de stikstofreductie van te houden dieren gelijk is aan het reductiepercentage uit het beleid van Brabant. U kunt dan doorgaan met uw bedrijfsvoering tot januari 2028. Daarna moet de veehouderij gestaakt worden. In de periode tot 2028 kunt u alsnog besluiten om door te gaan. Er moet dan voldaan worden aan het reductiepercentage dat dan geëist wordt door de provincie. Deze optie geeft u tijd, maar betekent ook dat het reductiepercentage waar u aan moet voldoen hoger is.

Ook voor andere landbouwsectoren zijn er wijzigingen. Zo wordt de glas voor glas regeling ingevoerd. Deze regeling maakt het voor glastuinbouwbedrijven, ook buiten een glastuinbouw-ontwikkelingsgebied, mogelijk om verder te ontwikkelen als er elders een gelijke oppervlakte aan glas wordt gesloopt. Ook biedt deze regeling de mogelijkheid om teeltondersteunende kassen te vergroten tot 1,5 hectare.

Er worden in het nieuwe beleid meer mogelijkheden geboden voor niet-agrarische functies en dan met name wonen. Zo wordt de ruimte geboden om door maatwerk voor omgevingskwaliteit te komen tot een nieuwe invulling van de locatie. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de nieuwe ‘rode’ functie ten dienste staat van het ‘groene’ doel (het rode doel moet het groene doel versterken). Daarnaast moet de rode ontwikkeling plaatsvinden in een bebouwingsconcentratie.


Collectieve woonvormen

Een andere nieuwe mogelijkheid is de zogenaamde collectieve woonvormen. Deze nieuwe mogelijkheid is gecreëerd om te voorzien om, naast voldoende woningen, te kunnen voorzien in woningen die ook door de markt gevraagd worden en inspelen op veranderingen in die vraag en aanbod vanwege demografische en sociaalmaatschappelijke trends. Denk hierbij aan steeds meer alleenstaanden, ouderen met behoefte aan aandacht en later ook zorg en huisvesting van tijdelijk personeel. Dit kan op locaties waar het op dit moment mogelijk is om te bouwen, het hoeft niet in een bebouwingsconcentratie.


Maatwerk

Wat bij deze nieuwe mogelijkheden nog nadrukkelijker naar voren komt  dat in het bestaande beleid, dat  gewerkt gaat worden met het principe ‘voor wat hoort wat’ en dat er altijd sprake is van maatwerk. Omdat er sprake is van maatwerk is het lastig geworden om op voorhand te zeggen wat u terugkrijgt voor het saneren van uw bedrijfslocatie, zeker omdat de provincie nadrukkelijk meebepaalt wat de behaalde winst voor de omgevingskwaliteit is. En wat er volgens de provincie dus tegenover moet staan.

De mogelijkheden voor niet-agrarische functies (recreatie, bedrijvigheid) of een andere agrarische bedrijfsvoering (akkerbouw, teeltondersteunende voorzieningen) blijven grotendeels ongewijzigd bestaan. Dus daar kan ook steeds gebruik van worden gemaakt.

Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden van uw locatie? Neem dan contact op met ons bureau en dan maken we een afspraak.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn