Gelingadvies
Stalbouw

Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij


Geschreven door: Geling Advies op 2017-07-11 09:41:43

 

Afgelopen vrijdag hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met een maatregelenpakket voor de versnelling van de transitie in de veehouderijsector in Noord-Brabant. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Dit heeft vergaande gevolgen voor de veehouderijsector in Brabant.

Wij als Geling Advies betreuren dit, te meer omdat de gevolgen van het besluit onvoldoende worden overzien. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over het flankerende beleid, behalve dat dit voor de provinciale begroting in september verder uitgewerkt dient te worden.


Verordening natuurbescherming Noord Brabant

De Brabantse veehouders waren al verplicht om er voor te zorgen dat uiterlijk per 1 januari 2028 het bedrijf als geheel gemiddeld zou voldoen de emissiearme eisen zoals opgenomen in bijlage 2, behorende bij deze verordening, zie onderstaande link.  

De provincie eist nu dat bestaande stallen ouder dan 15 jaar bij de intensieve veehouderij en ouder dan 20 jaar bij de rundveehouderij, individueel gaan voldoen aan de strenge emissiearme eisen. Hierbij wordt gekeken naar de datum waarop een bepaald stalsysteem in een bepaalde stal voor het éérst is vergund.  In de verordening worden 4 perioden aangehouden tot 1-1-2028 waarbinnen gestaffeld wordt toegewerkt naar de eisen per 2028. Hierbij is intern salderen nog slechts zeer beperkt mogelijk gezien er gemiddeld moet worden voldaan aan de strengere emissie-eisen. Voor informatie kunt u gebruikmaken van het stroomschema via onderstaande link.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat tussentijdse aanpassingen aan stalsystemen alsnog per 1-1-2028 moeten voldoen aan de dan geldende emissie-eisen. Dit betreft dus maatwerk per locatie en zelfs per stal(systeem) op uw bedrijf. Voor vragen en concrete uitwerking van dit beleid op uw bedrijf kunt u bij ons terecht.

Zie voor het stroomschema aanpassing stalsystemen voor bestaande stallen:

Stroomschema

Zie voor de lijst met technische staleisen welke van toepassing zijn:

Technische staleisen


Wijziging verordening ruimte 2014 actualisatie 2017

Op 7 juli jl. is de Wijziging van Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 vastgesteld. Hierin worden de eisen omtrent de veehouderij verder aangescherpt. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder weergegeven.

-          Per direct geldt er een verbod op uitbreiding binnen de geitenhouderij tot uiterlijk 15 juli 2020. Verleende rechten van vóór 7 juli 2017 mogen nog ten uitvoer worden gebracht.

-          Mestverwerking van meerdere locatie wordt onder voorwaarden toegestaan mits o.a. de mest met een pijpleiding wordt aangevoerd en 50% van het volume wordt omgezet in loosbaar water.

-          De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is aangepast waarbij de normscore van een 7,0 omhoog gaat naar een 7,25. Dat betekent dat bedrijven meer moeite zullen moeten doen om aan de BZV te kunnen voldoen. Daarnaast is de maatlat voor het onderdeel “ammoniak” verwijderd evenals “fijnstof impact”.

-          Verder gaat het zogenoemde stalderen in; Een veehouder mag binnen ‘zijn’ gebied uitsluitend nieuwe dierenverblijven bouwen als hij binnen datzelfde gebied verouderde dierenverblijven die de laatste 3 jaar in gebruik zijn geweest, sloopt. Voor iedere 10 m² nieuwe stal moet 11 m² bestaande stal gesloopt worden. Stalderen met leegstaande stallen is niet toegestaan. De provincie stelt een stalderingsloket in, het stalderen loopt verplicht via dit loket. Stalderen geldt niet voor melkvee, schapen en nertsen, hiermee kan echter ook niet gestaldeerd worden.

-          Installaties voor de opwekking van zonne-energie die niet gecombineerd wordt met bebouwing maar zelfstandig is opgesteld wordt onder voorwaarden toegestaan

Voor nadere informatie:

Brabant.nl

 

Conclusie:

Resumerend kan worden gesteld dat het nieuwe beleid nog veel vragen opwerpt en de komende tijd door de provincie nog verder zal worden uitgewerkt. Onder meer het flankerend beleid en de toepasbaarheid van bepaalde emissiearme stalsystemen moet de komende maanden verder worden uitgewerkt.  Ook moet de “stalderingsbank” van de provincie de komende maanden worden opgezet.

Kortom, nog niet alles is duidelijk en de gevolgen zullen verschillend zijn. Er zal waarschijnlijk maatwerk nodig zijn per individuele situatie aangaande de uitvoering van deze nieuwe regelgeving. Mocht u vragen hebben over de gevolgen van het beleid voor uw bedrijf dan kunt u altijd bij Geling Advies terecht.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn