Gelingadvies
Stalbouw

Stikstofbeleid in een stroomversnelling


Geschreven door: Geling Advies op 2019-10-11 13:34:15

 

Afgelopen vrijdag 4 oktober heeft minister Schouten haar aanpak van het stikstofbeleid gepresenteerd. Daaropvolgend lag er een opdracht bij alle provincies om dit beleid nader uit te werken en (uitvoerend)beleid hierop te gaan maken.

De gezamenlijke provincies hebben het plan van aanpak gepresenteerd op 8 oktober jl. waarbij de gevolgen voor de veehouderij langzaamaan steeds duidelijker worden. 11 oktober 2019 zullen de provinciale staten van iedere afzonderlijke provincie het besluit over dit beleid nemen, waarmee vergunning verlening vanaf dat moment weer mogelijk wordt.

Is uw bedrijf conform een vergunning Wet natuurbescherming/Natuurbeschermingswet 1998 (hierna natuurvergunning) in werking en is alles gerealiseerd dan heeft dit nieuwe beleid voor u geen gevolgen.


PAS meldingen of vrijgesteld van vergunningplicht

Als u in het verleden een PAS melding hebt gedaan heeft u sinds de uitspraak van de Raad van State geen legale situatie. Een melding heeft geen rechtskracht en geeft dus geen vergund recht. De minister wil kijken naar een oplossing voor deze bedrijven. Ze hebben immers te goede trouw en conform de geldende wetgeving gehandeld. Afgesproken is dat er geen actieve handhaving plaats zal vinden en dat er gestreefd gaat worden naar een manier van legalisatie, daarbij moet wel de situatie gerealiseerd zijn conform de melding.


Referentiedatum

Bedrijven zonder natuurvergunning: Hiervoor geldt dat er uitgegaan kan worden van de vergunde situatie ten tijde van het aanwijzen van het natura 2000-gebied (de laagst vergunde situatie vanaf de referentiedatum geldt). Voor de vogelrichtlijngebieden betreft dit uiterlijk 10 juni 1994 en voor habitatrichtlijn gebieden is 7 december 2004 de referentiedatum.


Salderen

Salderen kennen we in twee methoden: Intern of extern salderen.

Intern salderen houdt in dat het bedrijf binnen de bestaande ammoniakuitstoot dieren kan omzetten naar andere categorieën. Dus wordt er bij een nieuwe aanvraag milieuwinst gemaakt dan mag deze onder voorwaarden weer worden opgevuld.

Voor het intern salderen zijn er nieuwe voorwaarden gesteld:

 • Voor traditionele huisvesting wordt de norm verlaagd naar de norm die opgenomen is in het Besluit emissiearme huisvesting.
 • Voor stallen met een lagere emissie dan de norm uit het besluithuisvesting geldt de lagere norm conform het vigerende stalsysteem.
 • Als er op 4 oktober investeringsverplichtingen zijn aangegaan mag deze uitbreiding meegenomen worden in de uitgangssituatie.
 • De saldering kan alleen plaatsvinden met ammoniak welke gekoppeld zit aan dieren, waarvoor de stal daadwerkelijk is gerealiseerd.

Extern salderen houdt in dat een bedrijf stopt en de vergunning intrekt ten behoeve van een ontwikkeling op een andere locatie. Er moet aangetoond worden dat de depositie op een Natura 2000-gebied gelijk blijft dan wel afneemt door deze nieuwe ontwikkeling. Ook hiervoor zijn aanvullende voorwaarden gesteld;

 • Het saldo gevende bedrijf mag als het buiten een straal van 1 km van een natura 2000 gebied ligt niet zijn gestopt in de periode 1-7-2015 t/m 1-7-2018. Binnen een straal van 1 km geldt dit niet.
 • Het saldo gevende bedrijf mag alleen de ammoniakemissie gebruiken van op 8 oktober aantoonbaar aanwezige dieren binnen de geldende toestemming. Het deel van de toestemming dat niet wordt benut, wordt ingetrokken.
 • Bedrijven die deelnemen aan de saneringsregeling varkenshouderij of in het verleden een stoppersmelding hebben gedaan zijn uitgesloten.
 • Maximaal 70% van de emissie van het saldo gevend bedrijf mag gebruikt worden voor de nieuwe ontwikkeling en er moet een directe samenhang tussen de partijen zijn.
 • Specifiek voor de Brabantse bedrijven moet worden uitgegaan van de maximale emissies uit de verordening natuurbescherming.

Bij externe saldering, waarbij het saldo gevende bedrijf dier- /fosfaatrechten geregistreerd had op 4 oktober, worden deze dierrechten doorgehaald. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd en zal pas later ten uitvoer komen.

Bedrijven zonder dier-/ fosfaatrechten kunnen nu reeds extern salderen.


Rekenmethode saldering

Vooralsnog is Aerius als programma voorgeschreven als rekenmodel. Echter in de huidige versie is rekenen voor een bedrijf met mechanische ventilatie of een bedrijf binnen 3 km van een Natura 2000 gebied niet mogelijk. De verwachting is dat een versie van dit programma, waarbij voor voorgenoemde bedrijven wel gerekend kan worden, in januari 2020 beschikbaar komt. In de tussenliggende periode is het mogelijk dat er met een ander rekenmodel gerekend kan worden als ondersteunende maatregel.


3 jaar termijn

In de voorschriften van nieuwe vergunningen zal opgenomen worden dat een verleende vergunning na 3 jaar weer ingetrokken kan worden als er binnen deze termijn geen gebruik is gemaakt van de vergunning.


Beweiding

Voor de toepassing van beweiding is in beginsel ook een vergunning benodigd. Op dit moment zijn hier nog geen beleidsregels voor opgesteld en wordt daar nog aan gewerkt. Gedurende het beweidingsseizoen zal hier dan ook nog niet op gehandhaafd worden.

Het moge duidelijk zijn dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven. In de komende tijd zal er steeds meer duidelijkheid komen. Mocht u vragen hebben over de gevolgen voor uw bedrijf neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

Geling Advies: 0493-597500                                                                                       Stalbouw.NL: 085-3012333

 • Deel op Twitter
 • Deel op Facebook
 • Deel op LinkedIn