Gelingadvies
Stalbouw

Stikstofwet


Geschreven door: Geling Advies op 2021-03-26 15:11:22

 

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 9 maart 2021 de nieuwe stikstofwet van het kabinet aangenomen. Kern is dat er minder stikstof in de natuur komt en dat tegelijkertijd bouwprojecten moeten kunnen doorgaan. Daarvoor trekt demissionair minister Schouten ook extra geld uit.

In de wet staat dat in 2025 zeker 40 procent, in 2030 50 procent en in 2035 74 procent van de 'stikstofgevoelige' natuur niet meer wordt beschadigd door stikstofneerslag. Met andere woorden betekent dit dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een 'gezond' stikstofniveau moet zitten. In 2018 zat 22% van de stikstofgevoelige hectares onder de kritische depositiewaarde (KDW). Om dit 50% te laten worden moet de stikstofuitstoot in 2030 26 procent lager liggen dan nu.

 

 De wet voorziet verder onder meer in:

  • een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen
  • een verplichting voor Gedeputeerde Staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie
  • een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen voor het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met geringe depositie (PAS-melders)
  • monitoring en bijsturing
  • een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector

Het kabinet trekt tot 2030 in totaal 6 miljard euro uit om de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. In totaal gaat er tot 2030 3 miljard euro naar natuurherstel en is 2 miljard euro bedoeld om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. De resterende 1 miljard euro is om mogelijk te maken dat de bouw een gedeeltelijke vrijstelling krijgt van de natuurvergunningsplicht in de bouw- sloop of aanlegfase, niet de gebruiksfase. Hierbij moet ook gedacht worden aan het verder elektrificeren van machines en vrachtwagens die worden ingezet.

INTERN SALDEREN

In de veehouderijsector wordt veelal een reductie van de stikstofuitstoot bewerkstelligt door de toepassing van emissie reducerende maatregelen, zoals luchtwassers. Wanneer dit gebeurt binnen de al vergunde kilo’s ammoniak, is er sprake van intern salderen. Door een recente uitspraak geldt dat voor intern salderen geen nieuwe vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is en ook niet meer afgegeven wordt. Het bevoegd gezag opteert bij lopende aanvragen sindsdien voor een positief weigeringsbesluit dan wel een verzoek tot intrekking van de aanvraag. Juridisch geven beide opties evenveel als weinig houvast. Uit een brief van de minister lijkt het dat een positieve weigering meer waard is. Ter vermindering van de werkvoorraad dringt het bevoegd gezag veelal aan op een intrekking, waarvoor zij dan ook minder leges heffen dan een positieve weigering van de aanvraag. Mede afhankelijk van de specifieke casus genoeg stof tot bedenken wat wijs is om te besluiten.

Wilt u weten welke gevolgen de stikstofwet voor u heeft en wat te doen bij een afname dan wel toename van de stikstofemissie op uw bedrijf, neem dan contact met ons op.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn