Gelingadvies
Stalbouw

Tussenstand n.a.v. de PAS-uitspraak


Geschreven door: Geling Advies op 2019-09-13 12:04:22

 

Het kan u niet zijn ontgaan dat de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. voelbare gevolgen begint te krijgen voor alle sectoren van de Nederlandse economie. Een impact op de landbouw is dan ook niet uit te sluiten. Wat betekent de uitspraak voor u?

  • Wanneer u een onherroepelijke beschikking heeft op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (in principe voor 1 juli 2015 maar deze kunnen ook nog zijn afgegeven na 1 juli 2015, omdat de datum van aanvraag gold!) let dan goed op dat de feitelijke situatie bij u in overeenstemming is met deze vergunning.
  • Wanneer u een onherroepelijke PAS-vergunning heeft, let dan op of er sprake is van gereserveerde ontwikkelingsruimte. Wanneer deze ontwikkelingsruimte is benut, lijkt het er op dat deze vergunning de lading dekt. Niet benutte ontwikkelingsruimte op het moment van een controle zal naar alle waarschijnlijkheid ingetrokken gaan worden door de overheid.
  • Wanneer er na 1 juli 2015 een melding is afgegeven of uit de AERIUS berekening is gebleken dat een melding niet noodzakelijk was, omdat het bedrijf destijds onder de drempelwaarde bleef, dan is het advies, dat wanneer bekend is op welke wijze de rechten veilig kunnen worden gesteld, een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • Wanneer de aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming en de VVGB voor 29 mei 2019 is ingediend, trek de betreffende aanvraag dan niet klakkeloos in! Doordat er op landelijk niveau aan een nieuw beleid wordt gewerkt zijn alle bevoegde gezagen op de hoogte van het aanhouden van de aanvragen. Mogelijk hebben ze u ook al een brief toegestuurd over deze stand van zaken. Mocht u hier niet zeker van zijn, kunt u bij het bevoegd gezag een verzoek indienen dat de aanvraag blijft liggen tot bekend is hoe het verder moet.
  • Wanneer de ontwikkelingen van uw bedrijf negatieve gevolgen lijken te hebben op omliggende natuurgebieden zal er moeten worden gekeken naar aanvullende opties om de ontwikkeling te kunnen realiseren. Extern salderen (het aankopen van ammoniakrechten) is een mogelijke oplossing. Bij gebrek aan opvolging en steeds wisselende regelgeving zal mogelijk een agrarisch bedrijf bij u in de buurt willen stoppen. Ga in overleg en vraag of er mogelijkheden zijn dat u de ammoniakrechten overneemt. Hoewel op dit moment niet exact duidelijk is op welke wijze deze zogenaamde externe saldering moet worden uitgevoerd, raden we aan om wanneer de mogelijkheid zich voordoet al hierover in overleg te gaan.

Tenslotte: De lopende aanvragen staan letterlijk stil, waarbij de provincies hebben afgesproken geen vergunningen af te geven, totdat hiervoor een nieuw beleid is vastgesteld. Het nieuwe beleid wordt landelijk afgesproken en neemt door de invloed van alle betrokken partijen veel tijd in beslag. Naar verwachting zal er dit najaar meer duidelijkheid komen over het nieuwe beleid. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet: stel ons op de hoogte van uw bedrijfssituatie waarbij we gezamenlijk een strategie kunnen bepalen.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn