Gelingadvies
Stalbouw

Wetsvoorstel stikstofreductie


Geschreven door: Geling Advies op 2020-06-02 12:01:30

 

Na het vallen van de Programmatische Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 is de overheid zoekende naar nieuw beleid om de stikstofdepositie te reduceren ten behoeve van het versterken van de natuur. Het kabinet heeft op 24 mei jl. in een tweede kamerbrief al een pakket aan maatregelen en investering aangekondigd voor een periode van tien jaar. Maatregelen met betrekking tot de landbouw zijn de volgende:

        - Subsidieregeling varkenshouderijen;

        - Generieke beëindigingsregeling veehouderijen;

        - Verlagen ruw eiwitgehalte veevoer;

        - Vergroten aantal uren weidegang;

        - Verdunnen mest;

        - Stalmaatregelen (subsidieregeling brongerichte verduurzaming);

        - Omschakelfonds (extensivering of omschakeling naar een andere bedrijfsvoering);

        - Mestverwerking.

Het maatregelenpakket moet zorgen voor een reductie van stikstofdepositie. Daarnaast moeten deze maatregelen ruimte geven om PAS meldingen legaal te houden en om MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) te kunnen realiseren.

Nu is het voornemen om de structurele aanpak voor natuurversterking en stikstofreductie wettelijk vast te leggen. Dit wetsvoorstel “Wet stikstofreductie en natuurverbetering” is een consultatieversie, mogelijk worden er nog wijzigingen doorgevoerd.

Het wetsvoorstel legt vast dat het kabinet maatregelen moet nemen om de natuur te versterken en de stikstofdepositie te verminderen. In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden, hiervan zijn er 129 voor stikstofgevoelig en is op 118 gebieden momenteel sprake van een overschrijding van de kritische depositiewaarde. Naast stikstof kunnen overigens ook andere factoren bijdragen aan de slechte staat van de natuur, bijvoorbeeld een slechte grondwaterstand, de aanwezigheid van andere stoffen dan stikstof in het oppervlaktewater en verstoring.

Er wordt een streef/omgevingswaarde voor stikstofreductie geïntroduceerd. Het doel is om voor 2030 de hoeveelheid stikstof op minimaal de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden te verminderen. Het kabinet zal daarvoor samen met de provincies een programma stikstofreductie en natuurverbetering opzetten. Iedere zes jaar zal dat programma worden geactualiseerd en ook tussentijds gewijzigd worden om te voldoen aan de streef/omgevingswaarde. Het precieze niveau van de streefwaarde wordt in een algemene maatregel van bestuur vastgelegd.

In het programma worden bron- en natuurmaatregelen opgenomen. Per gebied wordt bekeken welke mix aan maatregelen het meest positieve effect levert. Wat betreft natuurmaatregelen kan gedacht worden aan het verhogen van de grondwaterstand, ontsnipperen van een gebied of vergroten van natuurareaal.

Indien de streefwaarde voor 2030 niet zou worden behaald, heeft dat geen directe gevolgen voor de vergunningverlening. De streefwaarde speelt namelijk geen rol in de toetsing van projecteffecten. Zolang een project niet leidt tot een toename in depositie op een Natura 2000-gebied, kunnen significant negatieve effecten op voorhand uitgesloten worden en blijft vergunningverlening dus mogelijk.

Mocht u vragen hebben wat dit voor uw bedrijf betekent, kunt u altijd contact opnemen.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn