Gelingadvies
Stalbouw

Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007


Geschreven door: Jeroen Verhoeven op 2018-08-29 13:13:17

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Hiermee worden gegevens voor een individuele toetsing gelijk getrokken met de gegevens voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor worden mogelijke knelpunten eerder onderkend.

 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:

  • Gemeenten en provincies waarin deze veehouderijen zijn gelegen;
  • Veehouderijen die een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu of beperkte milieutoets indienen;
  • Omwonenden van deze veehouderijen.


Doel van de regeling:
Het belangrijkste doel van de wijziging is dat wordt tegengegaan dat pas uit de jaarlijkse monitoring in het kader van het NSL nieuwe knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof) naar voren komen. Hiermee worden mogelijke knelpunten eerder onderkend en wordt het bevoegd gezag niet pas bij de monitoring in het kader van het NSL met nieuwe overschrijdingen geconfronteerd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen:

  • Het effect is dat een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof tijdig wordt onderkend en hiermee kan worden voorkomen. 
  • Voor bevoegde gezagen (gemeenten en provincies) geldt dat bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning extra gegevens moeten worden ingevoerd bij de beoordeling of aan de grenswaarden voor fijnstof wordt voldaan. Ook bij andere besluiten, zoals het bestemmen van een plattelandswoning, kan dit nodig zijn. 
  • Veehouders kunnen bij de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu of beperkte milieutoets worden geconfronteerd met (geringe) beperkingen wat betreft de oprichting of uitbreiding van de veehouderij vanwege de emissie van fijnstof. 
  • Voor omwonenden heeft de wijziging tot gevolg dat zij beter beschermd worden tegen de gevolgen van de emissie van fijnstof vanuit veehouderijen. 

 

Vooralsnog dienen omliggende veehouderijen betrokken worden die èn binnen een straal van 500 m liggen; èn als de totale emissie van zwevende deeltjes van deze veehouderijen meer dan 500 kg dan wel 800 kg per jaar bedraagt. Dit leidt tot een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van zwevende deeltjes bij veehouderijen. Wanneer bij deze gecumuleerde berekeningen meerdere veehouderijen worden betrokken worden veehouderijen dubbel meegenomen in de berekening, omdat de bijdrage van deze veehouderijen reeds in de achtergrondconcentratie bijdraagt. Om dit te voorkomen moet een correctie voor de zogenaamde dubbeltelling worden uitgevoerd.

 

De internetconsultatie van de regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 ligt tot 18 september 2018 ter inzage.

 

Zie ook: https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn