Gelingadvies
Stalbouw

Wob-verzoek van het Ministerie van LNV


Geschreven door: Geling Advies op 2019-03-18 16:09:46

 

Voor ieder die een Wob-verzoek van het Ministerie van LNV heeft ontvangen geldt volgend bericht.

Naar aanleiding van een verzoek over informatie met betrekking tot PAS-meldingen van de coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft het ministerie van LNV 14 maart een verzoek zienswijze Wob-verzoek MOB gezonden aan alle bedrijven die sinds 1 juli 2015 tot heden een PAS-melding hebben ingediend bij het bevoegd gezag (Dit verzoek geldt dus niet voor bedrijven die een vergunning hebben in het kader van de  Natuurbeschermingswet 1998 of Wet Natuurbescherming).

In de e-mail wordt aangegeven dat het ministerie wettelijk verplicht is om in ieder geval gedeeltelijk aan het verzoek van de MOB te voldoen. Waarbij de gegevens geanonimiseerd worden. Dit houdt in dat op de PAS-melding de naam en het e-mailadres van de aanvrager en de eventuele contactgegevens van de gemachtigde instantie worden weggelaten. In de e-mail van het ministerie wordt de mogelijkheid gegeven om een zienswijze in te dienen. Hierin kunnen onderstaande punten als redenen worden genoemd:

-          Indien de aanvrager van de PAS-melding woonachtig is op het bedrijf en de adresgegevens liever niet wil delen met de MOB kan er via een zienswijze aanspraak worden gemaakt op Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur lid 2.e.. Dit gaat over de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen activisten. Het ministerie van LNV kan hierop besluiten om ook de bedrijfsadresgegevens te anonimiseren.

-          De MOB heeft niet expliciet verzocht om de invoergegevens van de PAS-melding. Bij de invoergegevens worden echter wel stal coördinaten vernoemd waarmee de bedrijfs- en woonlocatie alsnog te herleiden is. Bij de zienswijze willen wij dan ook meenemen dat de hoofdstukken waarin deze coördinaten worden genoemd ook geanonimiseerd worden.

Indien u graag een zienswijze in wilt dienen kunnen wij deze voor u opstellen.
Let op! De zienswijze moet voor 28 maart zijn ingediend.

Nadat een zienswijze is ingediend zal het ministerie van LNV een voorbeeld van de door hen gebruikte anonimiteit van uw documenten toesturen. Hierop kan vervolgens nog een bezwaar worden ingediend.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn