Gelingadvies
Stalbouw

Leidraad nieuwe invulling voor uw bedrijfslocatie


Geschreven door: Stijn de Crom op 2017-09-19 10:22:22


Met het nertsenverbod in het achterhoofd, hoewel nog niet helemaal definitief, heeft u een nieuwe invulling voor uw bedrijfslocatie gevonden. Iets waar u helemaal voor wilt gaan, en de vergunning het liefst morgen al voor binnen heeft. Maar mag en kan dat zomaar? En als het  niet mag, wat komt er dan bij kijken? Vragen waarop u een antwoord wilt. Het artikel geeft een leidraad voor de stappen die doorlopen moeten worden om hierop een antwoord te krijgen.

Om de vraag te kunnen beantwoorden wat u nu op uw locatie mag, moet gekeken worden naar het  bestemmingsplan dat voor uw locatie geldt. In het bestemmingplan is geregeld wat u op uw locatie mag bouwen en waarvoor u uw locatie mag gebruiken. Als u een andere agrarisch gebruik voor ogen heeft, bijvoorbeeld het houden van varkens, zal dit in de meeste gevallen rechtstreeks mogelijk zijn in het bestemmingsplan. Voor niet-agrarische activiteiten zal, in de meeste gevallen, een procedure noodzakelijk zijn om toestemming te krijgen voor deze nieuwe activiteit. Omdat ieder bestemmingsplan anders is, kan hier geen algemeen antwoord op gegeven worden. Stap 1 is dus toetsen of het bestemmingsplan de gewenste activiteit rechtstreeks toestaat. Als het past in het bestemmingsplan, dan kunt u aan de slag met het kijken of uw plan milieutechnisch (geur, geluid, ammoniak, ect.) passend is op de locatie. Bij een positieve uitkomst, kunnen de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Als het bestemmingsplan de activiteit niet rechtstreeks toestaat, moet bepaald worden welke procedure noodzakelijk is om de activiteit te regelen. Er zijn verschillende mogelijkheden, te weten een afwijkingsbevoegdheid, een wijzigingsplan en herziening van het bestemmingsplan. In het navolgende word kort ingegaan op wat welke procedure inhoudt. De procedure is voor u ook kort samengevat in een handig stroomschema.

Afwijkingsbevoegdheid

In het bestemminsplan zitten afwijkingsbevoegdheden, voor kleine plannen die niet in het bestemmingsplan passen, met een eenvoudige procedure met een relatief beperkte onderbouwing.  De voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn vermeld in het bestemmingsplan. Nieuw beleid  grijpt niet in op de afwijkingsbevoegdheden. Als blijkt dat uw plan mogelijk is met een afwijkingsbevoegdheid, dan kan deze aanvraag hiervan meelopen met de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, als die noodzakelijk zijn.

Stukken Afwijkingsbevoegdheid

De stukken dit noodzakelijk zijn bij een afwijkingsbevoegdheid verschillen per activiteiten en per bestemmingsplan. De punten welke als voorwaarde benoemd zijn in het bestemmingsplan moeten in ieder geval aan de orde komen. Het kan voorkomen dat hiervoor een aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden, om te bepalen of er geen overlast ontstaat naar de omgeving toe (bijvoorbeeld geluid). Er moet aangetoond worden dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Als dat zo is, kan de vergunning verleend worden door de gemeente.

Procedure Afwijkingsbevoegdheid

Een afwijking van het bestemmingsplan wordt verleend  met een omgevingsvergunning ( voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening), waarbij de procedure valt onder de zogenaamde korte procedure. Dit betekent dat deze vergunning na maximaal 8 weken ter inzage gelegd wordt, waarbij de overheid de termijn met maximaal 6 weken mag verlengen. De vergunning ligt vervolgens voor 6 weken ter inzage, waarna deze onherroepelijk is. De omgevingsvergunning voor bouw en milieu kan meelopen in dezelfde procedure (dit kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd). Er kan ook voor gekozen worden om de vergunning in twee fases op te knippen.

Wijzigingsbevoegdheid

Naast de afwijkingsbevoegdheden kent een bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden. Met een wijzingsbevoegdheid wordt het bestemmingsplan, zoals de naam al zegt, gewijzigd. Deze procedure is zwaarder en duurt langer (minimaal 6 maanden). Bovendien moet er meer onderbouwd worden dan alleen de voorwaarden welke benoemd zijn. En recente wijzigingen in het beleid moeten meegenomen worden. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het voeren van de procedure. Een wijzigingsplan is verder een bevoegdheid, dat wil zeggen dat de gemeente mag en niet hoeft mee te werken. Onderbouwd kunnen ze de medewerking aan het wijzigingsplan weigeren. Het is verstandig om voorafgaand aan het uitwerken van het plan een principe verzoek te doen bij de gemeente en een korte toets aan het geldende beleid uit te voeren. Aan de hand van het principeverzoek wordt duidelijk of de gemeente uw nieuwe activiteiten wenselijk vindt op uw locatie. Uit de toets aan het beleid wordt gekeken of er geen nieuwe beleid is die uw plan op voorhand bemoeilijkt. Bij een positief besluit en uitkomst van de beleidstoets kan de verdere uitwerking van het plan starten. Als het plan definitief is kan de omgevingsvergunnig voor uw nieuwe activiteit in procedure gebracht worden.

Herziening van het bestemmingsplan

Een herziening van het bestemmingsplan is inhoudelijk gelijk aan een wijzigingsplan. Het verschil is enkel dat niet het college bevoegd is, maar de gemeenteraad. Maar voor de inhoud van het plan, het voortraject en de procedure maakt dit geen verschil. Dus een toets aan het beleid en een principeverzoek zijn verstandig om te doen alvorens een bestemmingsplan verder uit te werken.

Wijzigingsplan/bestemmingsplan

Voordat gestart wordt met het opstellen van het wijzigingsplan of bestemmingsplan is het noodzakelijk om de kaders voor het gewenste plan in kaart te brengen. Het plan wordt namelijk het  kader waaraan toekomstige activiteiten getoetst worden. Het door u gewenste moet wel kunnen in het nieuwe plan, de geboden kaders moeten voldoende zijn. Als u gaat bouwen, is het goed om de gewenste goot- en bouwhoogte te weten. Ook het gewenste gebruik moet bekend zijn. Het plan moet hierop aangepast worden. Een bestemmingsplan biedt meer ruimte voor maatwerk dan een wijzigingsbevoedheid. Hetgeen uw wilt wordt vertaald naar de drie stukken waaruit een bestemmingsplan bestaat, te weten de toelichting, de regels en de verbeelding.

De toelichting van het wijzigingsplan/bestemmingsplan is het onderdeel dat een beschrijving geeft van het te realiseren plan en de relatie hiervan met de omgeving. In de toelichting zal een beschrijving van uw voornemen worden opgenomen, waarin uiteengezet wordt wat het plan behelst en waarom het gewenst is. Daarnaast wordt in de toelichting ingegaan op het relevante nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke beleid en wordt bekeken in hoeverre het plan hierin passend is. In de toelichting wordt tevens ingegaan op de relatie van het plan met de omgeving. Hierbij valt te denken aan de gevolgen van het plan op het gebied van luchtkwaliteit, eventuele archeologische waarden en landschappelijke inpassing. Met het in kaart brengen van de gevolgen van uw plan kan beoordeeld worden of het plan passend is in de omgeving en of er eventueel maatregelen noodzakelijk zijn om de gevolgen te voorkomen dan wel te compenseren. In de toelichting komen verder de juridische aspecten van uw plan aan bod, de uitkomst van het overleg met betrokken partijen, de eventuele zienswijzen en de wijze waarop de financiële aspecten ten aanzien van de kosten van de procedure en van eventuele planschadeclaims zijn geregeld.

In de regels van het wijzigingsplan/bestemmingsplan staat beschreven wat er binnen het plangebied gebouwd mag worden (de bouwhoogte, locatie van bouwwerken) en wat de gebruiksmogelijkheden (bedrijfsactiviteiten) hier binnen zijn. De regels van het vigerende bestemmingsplan van uw gemeente dienen hiervoor als basis.

Ten slotte is er nog de verbeelding. De verbeelding is een weergave van de regels op een kaartbeeld. Op de verbeelding zijn de begrenzing van het plangebied, de verschillende bestemmingen en de aanduidingen opgenomen. In combinatie met de regels is op deze wijze op te maken wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de verschillende gronden binnen het plangebied zijn. Samen met de regels vormen zij het toetsingskader voor ontwikkeling binnen het plangebied.

Procedure wijzigingsplan/bestemmingsplan

De doorlooptijd van een procedure voor een wijzigingsplan of bestemmingsplan is 26 weken. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaat. Deze termijn is 6 weken. Na deze termijn zijn 12 weken gereserveerd voor het verwerken van eventuele zienswijzen en om binnen de gemeente het plan procedureel verder af te handelen. Voor een wijzigingsplan wordt het definitieve besluit genomen in het college. Een bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna gaat het plan nog een keer voor 6 weken ter inzage. Na deze periode zijn de plannen definitief en dient het plan als basis voor de mogelijkheden op uw perceel (bouwen en gebruik).

Aanvullende onderzoeken

Bij de verschillende procedures kan het noodzakelijk dat er aanvullende onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Dit om aan te tonen dat er geen overlast voor de omgeving ontstaat en het zogenaamde woon- en leefklimaat op de locatie voldoende is om de nieuwe activiteit op de locatie toe te staan. Ook mogen de in de omgeving aanwezige bedrijven niet belemmerd worden door de nieuwe activiteit. Onderstaand is een overzicht gegeven van alle mogelijk onderzoeken met een korte toelichting. Welke er uitgevoerd moeten worden moet per project bepaald worden.

Verkennend bodemonderzoek; In het kader van een ruimtelijke procedure kan het noodzakelijk zijn dat aangetoond wordt dat de gronden geschikt zijn.  Als u gemiddeld meer dan twee uur per dag verblijft in een zogenoemd bedrijfsgebouw dan dient een verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Dit kan tegelijk met het sonderen en dit onderzoek wordt tevens bijgevoegd aan de aanvraag Omgevingsvergunning.

Fijnstof; als met de ontwikkeling van het bedrijf sprake is van wijziging van de emissie van fijnstof, zullen de gevolgen hiervan in kaart gebracht moeten worden. Hiertoe wordt een ISL3a-berekening uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van een overbelaste situatie op omliggende gevoelige objecten.

Geur; Het aspect geur bestaat uit twee onderdelen. De voorgrondbelasting en de achtergrondbelasting. Bij de voorgrondbelasting gaat het erom dat de uw geuremissie niet leidt tot een te hoge geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten. De achtergrondbelasting is de geurbelasting van uw en alle andere in de omgeving aanwezige veehouderijen gecombineerd. Ook deze gecombineerde geurbelasting mag niet te hoog zijn. Naast de landelijke wetgeving, hebben provinciale en gemeentelijke verordeningen invloed op de normen welke gehanteerd moeten worden.

Geluid; Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsuitstraling van de toekomstige situatie en de toetsing op de omliggende woningen van derden (ook nieuwbouwplan) aan de gestelde eisen van het bevoegd gezag. Het onderzoek omvat een beschrijving van alle akoestisch relevante werkzaamheden en de transportbewegingen van de toekomstige situatie. Deze resulteren in een (met -mogelijk- inbegrip van regelmatige en incidentele afwijkingen) te onderzoeken bedrijfssituatie. Inbegrepen zijn alle relevante stationaire en indien nodig de mobiele geluidsbronnen van de inrichting.

Externe veiligheid; als er binnen de inrichting activiteiten plaatsvinden welke een risico met zich mee kunnen brengen voor personen buiten de inrichting, zal bekeken moeten worden of de risico’s voor deze personen acceptabel zijn. Verder geldt dat als een bedrijf in de omgeving een risicocontour heeft, uw ontwikkeling niet zondermeer kan plaatsvinden binnen deze contour. Er zal bekeken moeten worden of de risico’s acceptabel zijn.

Archeologie; Uw ontwikkeling gaat gepaard met een bodemverstoring. Bij een bodemverstoring is het verplicht om te kijken of mogelijk archeologische waarden verstoord worden. Deze toets vindt plaats op basis van het geldende archeologische beleid. Afhankelijk van de waarde die aan het gebied is toegekend kan het zijn dat er een nader onderzoek uitgevoerd moet worden, of dat geen vervolgstappen noodzakelijk zijn. Het nadere onderzoek bestaat ten minste uit een archeologisch bureau- en een veldonderzoek.

Flora en fauna; Met het project wordt nieuwe bebouwing en/of bestaande bebouwing gesloopt mogelijk gemaakt. Als er gebouwd of gesloopt wordt, wordt flora- en faunaonderzoek verlangd. Een dergelijk onderzoek bestaat uit twee onderdelen, te weten een bureauonderzoek en een veldinventarisatie. Voor de veldinventarisatie zal een ecoloog het terrein bezoeken. Aan de hand van dit onderzoek, zal aangegeven worden of er compenserende maatregelen en/of vergunningen noodzakelijk zijn, of dat het terrein kan worden vrijgegeven.

Watertoets; Als u gaat bouwen, neemt het verhard oppervlak binnen de inrichting toe. Dit moet worden gecompenseerd door het creëren van hemelwaterberging. Deze compensatie nemen we op in de situatieschets, mogelijk geïntegreerd met een landschapsinrichtingsplan.

Landschappelijke inpassing; De gemeente en de provincie kunnen in hun beleid hebben vastgelegd dat een landschappelijk inpassingsplan opgesteld moet worden. Met een dergelijk plan wordt door een groene inpassing het bedrijf in het landschap ingepast. Een dergelijk plan wordt, in overleg met u, door een landschapsarchitect opgesteld.

Uitwerking provinciale regels ontwikkeling veehouderij; De provincie heeft in haar beleid voor de ontwikkeling van de veehouderijen nadere regels vastgesteld. Het gevolg kan zijn dat er maatregelen genomen moeten worden om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. De toetsing van het beleid vindt plaats aan de hand van het door de provincie opgestelde toetsingskader.

Omgevingsdialoog; vanuit het beleid kan het verplicht zijn om aan omgevingsdialoog te voren. Dit betekent dat de omgeving, binnen een straal van 500 meter, geïnformeerd wordt over de voorgenomen ontwikkeling op het bedrijf, waarbij de omgeving (beperkt) invloed uit kan oefenen op de keuzes van het bedrijf. De omgevingsdialoog kunt u zelf uitvoeren, dan wel in samenspraak en aanwezigheid van een adviseur.

  • Deel op Twitter
  • Deel op Facebook
  • Deel op LinkedIn