Gelingadvies
Stalbouw

Geluid


Op het vlak van geluid bieden wij u een breed diensten pakket aan. Wij kunnen eenvoudige berekeningen uitvoeren, als ook meer uitgebreide berekeningen met de rekensoftware Geomilieu.

Bekijk Geluid »

Lucht


Als uw bedrijf vergunningplichtig is, zal de luchtkwaliteit op enige manier betrokken moeten worden bij de vergunningverlening (oprichten of veranderen van het bedrijf).

Bekijk Lucht »

Geur


Bij nieuwvestiging dan wel uitbreiding van een bedrijf of realisatie dan wel herbestemming van woningen dienen de gevolgen voor de geurhinder beoordeeld te worden door het bevoegd gezag.

Bekijk Geur »

Bodem


Onder bodemverontreiniging wordt verstaan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden of kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem.

Bekijk Bodem »

Water


Op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water uit 2000 is Nederland verplicht om samen met zijn buurlanden de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde te brengen. Denk aan waterlozingen, maar ook infiltratie van hemelwater.

Bekijk Water »

Externe veiligheid


Wenst u een woning of bedrijf op te richten in de nabijheid van een risicovolle inrichting, buisleiding of transportroute van gevaarlijke stoffen of wenst u gevaarlijke stoffen op te slaan dan kunnen wij de risico's voor u in beeld brengen.

Bekijk Externe veiligheid »

GIS-kaarten


Een kaartje zegt vaak meer dan duizend woorden. Met onze GIS-kaartservice bieden wij u orde in de brij aan beschikbare data.

Bekijk GIS-kaarten »