Gelingadvies
Stalbouw

Spoorweglawaai


Wanneer een woning wordt opgericht in de invloedsfeer van een spoorweg dient onder bepaalde condities de geluidbelasting van de spoorweg onderzocht te worden, waarna toetsing aan de wet- en regelgeving dient plaats te vinden. Dit om een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat te borgen.

De berekeningen worden uitgevoerd conform Bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder uit 2006 (Standaard rekenmethode II). Uit het akoestisch spoorboekje Aswin worden de railverkeersgegevens  voor het maatgevende jaar herleid. De omgevingskenmerken worden gemodelleerd en de railverkeersgegevens ingevoerd. Vervolgens wordt de geluidbelasting berekend en getoetst aan de geldende normen. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan wordt bezien of de geluidbelasting beneden de maximale ontheffingswaarde is gelegen. In dat geval kan gemotiveerd om een hogere waarde worden verzocht bij het bevoegd gezag.

Hiervan wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.

Uw adviseur


Jeroen Meijers

Adviseur

Bel met Jeroen: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Jeroen