Gelingadvies
Stalbouw

Wet natuurbescherming


Op 1 januari 2017 is de (nieuwe) Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een project te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Door de uitstoot van ammoniak is een agrarisch bedrijf een dergelijke activiteit die mogelijk kan leiden tot negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Bij een wijziging of uitbreiding van de activiteit, dient dan ook altijd een Wnb vergunning aangevraagd te worden. 

Indien u geen vergunning in het kader van de Wnb heeft, blijft u altijd risico houden op een eventuele handhavingsprocedure waarbij de vergunning alsnog geregeld moet worden. Daarnaast is een dergelijke vergunning noodzakelijk bij een financieringsaanvraag bij de bank.

Programmatische Aanpak Stikstof en Aerius
 
Toetsingskader in het kader van de Wnb betreft de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS is vastgesteld om ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten te creëren, maar ook om de totale stikstofdepositie te laten dalen.

Per Natura 2000-gebied is een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte beschikbaar voor economische activiteiten, ook voor de landbouw sector. Afhankelijk van de locatie en beoogde activiteit kan middels het rekenmodel AERIUS berekend worden of en hoeveel ontwikkelingsruimte benodigd is en of deze beschikbaar is voor het voorgenomen project.

Wat kan Geling Stalbouw Advies nog meer voor u betekenen?

Aangezien de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling steeds veranderen en een bedrijfsplan aan steeds meer criteria moet voldoen is het aan te bevelen tijdig te starten met uw planvorming. Geling Stalbouw Advies kan u bijstaan in deze zaken! Kijk voor onze producten en diensten op deze site of neem contact op met de adviseur in uw regio.


Uw adviseur


Iris Vork

Adviseur

Bel met Iris: +31 (0) 85 301 23 33

E-mail aan Iris   

V-Card van Iris