BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF VAN TAFEL

Dit artikel is geplaatst op 08-11-2022

Vorige week woensdag is weer een belangrijke uitspraak gedaan in het stikstofdossier. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. In deze nieuwsbrief willen wij voor u op een rijtje zetten wat de uitspraak precies inhoudt en wat dit betekent voor uw project.

Aanleiding bouwvrijstelling en inhoud uitspraak

Bij alle activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten en dit een toename in stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof in natuurgebieden) betekent op Natura 2000-gebieden, is in principe altijd een natuurvergunning nodig. In de praktijk is het vaak lastig om een natuurvergunning te verkrijgen bij een toename in effect. Ook al is een activiteit maar tijdelijk (bouwfase) – en daarmee ook de stikstofuitstoot en het effect op Natura 2000-gebieden – ook in deze situaties moet voorkomen worden dat sprake is van negatieve effecten. Dat kan eigenlijk alleen door ervoor te zorgen dat de stikstofdepositie per saldo niet toeneemt. Dit betekent dat voor bouwactiviteiten, zoals realisatie van woonwijken, het aanleggen van een weg of realisatie van een stal, ook voor de bouwfase een vergunningplicht kan gelden. Om ervoor te zorgen dat bouwactiviteiten toch door konden gaan, heeft de overheid een vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor bouwactiviteiten ingevoerd in juli 2021.

Vorige week woensdag heeft de Raad van State bij een project beoordeeld of de bouwvrijstelling juist is in relatie tot het Europese natuurbeschermingsrecht. Dit bleek niet het geval te zijn. De bouwvrijstelling is te algemeen onderbouwd, waardoor niet specifiek per natuurgebied kan worden verzekert dat er negatieve effecten optreden. Daarnaast zijn voor de onderbouwing van de bouwvrijstelling maatregelen genoemd die nog niet uitgevoerd zijn en daardoor niet vaststaat wat exact de voordelen zullen zijn.

Gevolgen voor projecten

Deze uitspraak heeft grote gevolgen bij bouwprojecten. Dit geldt voor nieuwe projecten, maar ook voor projecten waar de omgevingsvergunningaanvraag nog loopt. Ook al geeft de Raad van State aan dat er geen totale bouwstop geldt, wel betekent dit dat het ingewikkelder wordt om bouwactiviteiten uit te mogen voeren. Feitelijk gaan we terug naar de situatie voor juli 2021, waar bij bouwactiviteiten altijd aangetoond moest worden dat geen negatieve effecten optreden voor Natura 2000-gebieden. Door middel van een AERIUS-berekening kan berekend worden of sprake is van een effect op een Natura 2000-gebied. Als blijkt dat sprake is van een effect, blijven intern- of extern salderen als meest realistische oplossingen over. Bij intern salderen wordt aangetoond dat eerder op de locatie al sprake was van stikstofuitstoot en dat het effect bij de bouwactiviteiten niet hoger is dan in die situatie. Bij extern salderen wordt het effect van de bouwactiviteiten gecompenseerd door het intrekken van activiteiten met stikstofuitstoot op een andere locatie (in de volksmond ook wel het aankopen van stikstofrechten genoemd).

Wat kunnen wij hierin betekenen

Wij kunnen voor u de AERIUS-berekening verzorgen om duidelijk te krijgen of wel/geen sprake is van effecten op Natura 2000-gebieden. Deze berekening kunt u gebruiken ter onderbouwing bij de omgevingsvergunningaanvraag. Daarnaast kunnen wij voor u de onderbouwing voor het intern- of extern salderen verzorgen mocht dat nodig blijken.

Heeft u een AERIUS-berekening nodig, of heeft u vragen wat deze uitspraak verder precies betekent voor uw project, dan helpen onze adviseurs u graag. Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Geling Advies                                                                                                                               Stalbouw.NL    

0493-597500                                                                                                                               085-3012333

info@gelingadvies.nl                                                                                                               info@stalbouw.nl