AANPASSING UITSTRALING BEDRIJFSLOODS

Nadat eerst een vergunning was verleend voor een landbouwloods bij het agrarische bedrijf ter plaats, is bij omzetting van de locatie naar bedrijfsbestemming tevens de uitstraling van de nog niet opgerichte  maar wel vergunde loods gewijzigd. Door de vergunning voor de aanpassing is de loods beter passend bij de functie ontworpen, waarbij tevens enkele praktische […]
Meer over
AANPASSING UITSTRALING BEDRIJFSLOODS

UITBREIDING MONUMENTALE WONING GROESBEEK

Een woning in het oude dorpshart van Groesbeek was op de monumentenlijst geplaatst. De bewoners wilde een efficiëntere benutting van de eerste etage door middel van een dakkapel, hetgeen bij een monument niet zonder meer kan. Eerst een vooroverleg ingediend, aangezien een omgevingsvergunning nodig was. Na enkele gecombineerde overleggen met de Gelderse commissie inzake welstand […]
Meer over
UITBREIDING MONUMENTALE WONING GROESBEEK

UITBREIDING MEERGENERATIEWONING BUITENGEBIED GROESBEEK

Gelet dat er meerdere opties waren om invulling te geven aan de wens voor uitbreiding met laagbouw voor een meergeneratiewoning, is eerst uitgebreid vooroverleg gevoerd met de omgevingsdienst inzake het bestemmingsplan. Dit aangezien bepaalde regels op meerdere manieren te interpreteren waren. Na afstemming met de omgevingsdienst is vooroverleg voor welstand digitaal ingediend. Na afstemming met […]
Meer over
UITBREIDING MEERGENERATIEWONING BUITENGEBIED GROESBEEK

NIEUWBOUW LOODS UDEN

Voor een melkveebedrijf is de vergunningsaanvraag begeleidt voor de bouw van een loods, voor de inpandige opslag van alle materialen en machines. Tevens gaat initiatiefnemer kleinschalige werkzaamheden en onderhoud uitvoeren aan deze materialen en machines, die voor eigen gebruik zijn. Na de noodzakelijke stappen te hebben doorlopen is door de gemeente de vergunning afgegeven en […]
Meer over
NIEUWBOUW LOODS UDEN

NIEUWBOUW LOODS / POTSTAL GROESBEEK

Voor een opdrachtgever in Groesbeek is voor de bouw van een loods het vergunningstraject begeleid. Twee bestaande gebouwen, zoogkoeienstal en varkensstal, zijn gesloopt. Op de locatie van deze gebouwen is een nieuwe potstal/loods worden gerealiseerd. Voordat de gemeente heeft ingestemd zijn er diverse onderwerpen behandeld, uiteindelijk is het gewenste resultaat in 2023 gerealiseerd. Dit traject […]
Meer over
NIEUWBOUW LOODS / POTSTAL GROESBEEK

NIEUWBOUW WONING, DONGEN

Voor onze klant in de gemeente Dongen hebben we het bestemmingsplan opgesteld. Het doel van dit bestemmingsplan was om de huidige bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen. Hierbij moest het mogelijk worden om de woning op een andere locatie te herbouwen. Het project is naar volle tevredenheid afgerond en inmiddels hebben wij het bericht […]
Meer over
NIEUWBOUW WONING, DONGEN

UITBREIDING LOGEERACCOMMODATIE, KATWIJK

Bij een kleinschalige logeer-recreatieboerderij is een uitbreiding mogelijk gemaakt met een logeeraccommodatie voor kinderen. Hiervoor zijn enkele oude gebouwen gesloopt. Het bedrijf kan hiermee op de bestaande locatie verder werken aan haar toekomst hetgeen een grote wens was. Voor dit traject is een herziening van het geldende bestemmingsplan doorlopen voor de omzetting naar de bestemming […]
Meer over
UITBREIDING LOGEERACCOMMODATIE, KATWIJK

UITBREIDING GLASTUINBEDRIJF, VENHORST

Bij een kwekerij is een uitbreiding mogelijk gemaakt met circa 1 hectare kas en bijbehorende werkruimte aan de andere zijde van de weg, waar al een containerveld mogelijk was gemaakt. Hierdoor kan het bedrijf op de bestaande locatie verder werken aan haar toekomst hetgeen een grote wens was. Voor dit traject is een herziening van […]
Meer over
UITBREIDING GLASTUINBEDRIJF, VENHORST

NIEUWBOUW MELKVEESTAL, BEUNINGEN

Voor een gemengd bedrijf in de gemeente Beuningen (GLD) hebben we een aanvraag begeleid voor een nieuwe melkveestal. Het bedrijf heeft een opvolger, waardoor een modernisering van de melkveetak gewenst is. Daarbij is goed gekeken naar duurzaamheid en is de stal constructief geschikt voor zonnepanelen. Aan de eisen, welke gesteld worden vanuit de maatlat duurzame […]
Meer over
NIEUWBOUW MELKVEESTAL, BEUNINGEN

NIEUWBOUW VLEESVARKENSSTAL RAVENSTEIN

Voor een varkenshouderij in Ravenstein hebben wij het traject begeleidt voor de realisatie van een nieuwe vleesvarkensstal. Deze stal biedt plaats aan circa 1300 vleesvarkens volgens het beter leven concept. Het bedrijf heeft zich ook verduurzaamd door zonnepanelen op het dak te plaatsen. De eerste ronde is reeds achter de rug en er is een […]
Meer over
NIEUWBOUW VLEESVARKENSSTAL RAVENSTEIN

AANBOUW VOOR MELKROBOTS, AARLANDERVEEN

In Aarlanderveen is aan de voorzijde van een melkveestal een aanbouw gerealiseerd ten behoeve van de installatie van melkrobots. Voor dit traject is ter plaatse van de aanbouw het bouwvlak vergroot middels een afwijking van het bestemmingsplan. Dit traject is voorspoedig verlopen en is gerealiseerd in 2021. Dit traject omvatte de volgende onderdelen: Principeverzoek; Aanvraag […]
Meer over
AANBOUW VOOR MELKROBOTS, AARLANDERVEEN

UITBREIDING DIERENPENSION EN AKKERBOUWBEDRIJF, BERLICUM

Voor een dierenpension en akkerbouwbedrijf in Berlicum hebben wij het traject begeleidt voor het verder uitbreiden en optimaliseren van het bedrijf. Het dierenpension is een grote tak van het bedrijf. Hier willen ze de dieren zo veel mogelijk comfort bieden, waardoor het wenselijk was de buitenrennen te overkappen en uit te breiden. Daarnaast kreeg de […]
Meer over
UITBREIDING DIERENPENSION EN AKKERBOUWBEDRIJF, BERLICUM

NIEUWE STAL(LEN) LEGHENNEN, BEUNINGEN

Voor het Kipster concept hebben wij de vergunningen verzorgt op de locatie in Beuningen. In dit concept worden de kippen op een milieuvriendelijke manier gehouden met dierwelzijn op de eerste plek. De stal is een innovatieve ontwikkeling met betrekking tot de huisvesting alsmede de uitstraling. Nadat er één stal was opgericht, besloot de organisatie tot […]
Meer over
NIEUWE STAL(LEN) LEGHENNEN, BEUNINGEN

AANBOUW JONGVEESTAL, BEILEN

Voor een melkveehouderij in Beilen hebben wij het traject begeleidt voor de aanbouw van een jongveestal. Deze aanbouw kon enkel mogelijk gemaakt worden met een afwijking van het bestemmingsplan, waarbij de ruimtelijke impact beperkt moest zijn. Voordat de gemeente heeft ingestemd zijn er diverse ontwerpen over tafel gegaan, uiteindelijk is het gewenste resultaat in 2021 […]
Meer over
AANBOUW JONGVEESTAL, BEILEN

VERPLAATSING VARKENSHOUDERIJ, DE RIPS

Voor een varkenshouderij in De Rips hebben wij het gehele proces begeleidt voor de verplaatsing van een varkenshouderij. De voormalige locatie van de varkenshouderij lag nabij een voormalige bedrijfswoning en gaf weinig ruimte voor ontwikkeling. De gemeente wenste de uitbreiding dan ook liever elders. Na overleg met de gemeente is een beter gelegen locatie voorgesteld. […]
Meer over
VERPLAATSING VARKENSHOUDERIJ, DE RIPS

ONTWIKKELING HUISVESTING TIJDELIJK PERSONEEL, ERP

In de vorm van een projectgroep (bestaande uit de klant, een architect, een jurist en ons bureau), hebben wij voor een klant de vergunning voor de huisvesting van het tijdelijk personeel geregeld. Door de integrale aanpak is de vergunning in minder dan aan jaar na het eerste gesprek met de klant rond gekomen, waarbij knelpunten […]
Meer over
ONTWIKKELING HUISVESTING TIJDELIJK PERSONEEL, ERP

LOODS AARDAPPELENOPSLAG, GROENINGEN

Doordat er meer opslag benodigd was voor pootgoed en verouderde gebouwen te laag waren, is een nieuwe loods opgericht op de locatie. De uitdaging hierbij was de ligging binnen de bebouwde kom. Daarnaast zat er een historische waarde op de locatie, waardoor extra overleg met welstand is gevoerd. Uiteindelijk is er goedkeuring gekomen door het […]
Meer over
LOODS AARDAPPELENOPSLAG, GROENINGEN

OMSCHAKELING NAAR BIOLOGISCHE SCHAPENHOUDERIJ MET BOERDERIJWINKEL, LIESSEL

Een varkenshouderij in Liessel had besloten om de varkenshouderij te gaan beëindigen en om te schakelen naar een biologische schapenhouderij. Daarnaast worden enkele kippen en runderen gehouden en worden lokale producten verkocht in een boerderijwinkel. De oude varkensstallen zijn behouden en van functie gewijzigd. In een van de voormalige varkensstallen is voorin de stal de […]
Meer over
OMSCHAKELING NAAR BIOLOGISCHE SCHAPENHOUDERIJ MET BOERDERIJWINKEL, LIESSEL

BEËINDIGING BEDRIJF EN ONTWIKKELING WOONERF, MILLINGEN AAN DE RIJN

Voor een voormalige varkenshouderij in Millingen aan de Rijn hebben wij het traject begeleid voor beëindiging van het bedrijf en omschakeling naar een nieuwe functie. Alle stallen werden gesloopt en de aanwezige verharding werd verwijderd. De bedrijfswoning bleef behouden en daarnaast werd de realisatie van 4 extra woningen mogelijk gemaakt. De nieuwe woningen worden gerealiseerd […]
Meer over
BEËINDIGING BEDRIJF EN ONTWIKKELING WOONERF, MILLINGEN AAN DE RIJN

OMZETTEN NERTSENHOUDERIJ NAAR CARAVANSTALLING, RIJKEVOORT

Voor een voormalig nertsenhouder te Rijkevoort hebben wij het traject begeleidt om de volledige nertsenhuisvesting, bestaande uit een kas en stal, binnen de bestemming om te zetten naar statische opslag voor caravanstalling. Begin juli 2021 kwam deze ondernemer bij ons met zijn plan richting caravanstalling in combinatie met behoud van zijn akkerbouw- en zoogkoeientak. Streven […]
Meer over
OMZETTEN NERTSENHOUDERIJ NAAR CARAVANSTALLING, RIJKEVOORT

NIEUWBOUW PAARDENSTAL MET DAGBESTEDING, SINT ANTHONIS

Voor een paardenhouderij in Sint Anthonis hebben wij het traject begeleidt voor de sloop van twee oude varkensstallen en nieuwe aanbouw van een paardenstal. Daarnaast is er een vorm van dagbesteding aanwezig. De aanbouw kon enkel mogelijk gemaakt worden met een afwijking van het bestemmingsplan. Voordat de gemeente de vergunning kon verlenen zijn er diverse […]
Meer over
NIEUWBOUW PAARDENSTAL MET DAGBESTEDING, SINT ANTHONIS

HERONTWIKKELING PLUIMVEEHOUDERIJ NAAR RUIMTE VOOR RUIMTE EN WONEN, SINT OEDENRODE

Herontwikkeling Pluimveehouderij naar Ruimte voor ruimte en wonen, Sint-Oedenrode Voor een klant in Sint-0edenrode hebben wij het project begeleidt van de herbestemming van de locatie van pluimveehouderij naar wonen. De twee bestaande woningen hebben een woonbestemming gekregen waarbij de bestaande wederopbouwboerderij is gesplitst. Bovendien is een loods behouden voor statische opslag. Op de loods liggen […]
Meer over
HERONTWIKKELING PLUIMVEEHOUDERIJ NAAR RUIMTE VOOR RUIMTE EN WONEN, SINT OEDENRODE

NIEUWBOUW MELKVEESTAL, SINT OEDENRODE

Voor een melkveehouderij in Sint Oedenrode hebben wij het traject begeleidt voor de realisatie van een nieuwe melkveestal. Deze stal biedt plaats aan circa 180 melkkoeien en is voorzien van een emissiearm stalsysteem. Voordat eenmaal begonnen kon worden aan de bouw van de stal, zijn de volgende stappen genomen: Aanvraag Wet natuurbescherming; Vormvrije MER-beoordeling; Wijziging […]
Meer over
NIEUWBOUW MELKVEESTAL, SINT OEDENRODE

ONTWIKKELING TEELTONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN, STERKSEL

Voor een zachtfruitplantenopkweker hebben wij in Sterksel de vergunningen voor teeltondersteunende voorzieningen voor de opkweek van planten geregeld. Hierbij wordt het water niet opgevangen, maar wordt dit door de bodem geïnfiltreerd. Met dit systeem wordt tegemoet gekomen aan de wens van het waterschap om water in het gebied vast te houden. Om dit mogelijk te […]
Meer over
ONTWIKKELING TEELTONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN, STERKSEL