DEADLINE BRABANTSE VEEHOUDERS

Dit artikel is geplaatst op 01-09-2023

 

Vrijdag 25 augustus hebben de coalitiepartijen, VVD, GroenLinks, PvdA, SP en Lokaal Brabant bekend gemaakt dat er een onderhandelingsakkoord bereikt is. Na overleg met hun achterban zijn ze het eens geworden over een nieuw bestuursakkoord 2023 – 2027 ‘Samen maken we Brabant’ wat een week later op vrijdag 1 september gepresenteerd is. Een week later op vrijdag 8 september wordt naar verwachting het bestuursakkoord behandeld in Provinciale Staten.

 

Het beoogde landbouwbeleid uitgelicht:

In het bestuursakkoord 2023-2027 wordt de ‘agrarische ontwikkeling’ beschreven waarin de belangrijke rol van de landbouw in Brabant met onder andere bijgaande bewoordingen vermeld wordt:

 • Brabant heeft van oudsher veel landbouw. In de afgelopen decennia heeft deze sector zich weten te ontwikkelen tot een toonaangevende, vernieuwende en vooruitstrevende landbouw- en voedselsector.
 • We willen boeren een duurzaam perspectief bieden en ondersteunen in de mogelijke keuzes daarvoor.
 • We voeren het actieplan ‘Jonge Boeren’ uit.
 • We ondersteunen stoppende boeren ook in ruimtelijke zin.
 • We bevorderen natuur inclusieve landbouw. Hiervoor ondersteunen we het maken van businessplannen, met coaches, met de biodiversiteitsmonitor en met een grondbank.
 • Agrariërs hebben van oudsher een belangrijke rol bij natuur- en landschapsbeheer
 • Wij pakken samen met de boeren de verdroging aan en vergroten de biodiversiteit.
 • Wij hebben oog voor het welzijn van dieren.
 • We gaan voortvarend aan de slag met het realiseren van de uitvoeringsagenda Mest.
 • Binnen de huidige kaders van de (Interim) Omgevingsverordening staan wij de implementatie van groen gas uit monovergisters (alleen dierlijke mest) toe.

Provinciale Staten hebben in 2017 een lijn ingezet richting een vermindering van de stikstofuitstoot, één van de onderdelen van de ingezette lijn is de ‘stallendeadline’. Het gaat dan om de verplichte vervanging van huisvestingssystemen die ouder dan 15 of 20 jaar zijn door:

 • Emissie-reducerende systemen;
 • het omschakelen naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering;
 • bedrijfsvoering, gebaseerd op het houden van minder dieren.

De vervangende stalsystemen geven volgens het Regeling ammoniak en veehouderij-keurmerk (de ‘RAV-code’) veel minder stikstofuitstoot. De emissienormen van emissiearme systemen is n.a.v. diverse Raad van State uitspraken echter nog steeds onduidelijk. Desondanks blijft een deadline onderdeel van het Brabantse beleid en houd men vast aan de beoogde reductie van stikstofemissie zoals in de Omgevingsverordening is beoogd.

Bedrijven met intensieve veeteelt die een ouder huisvestingsysteem (15 à 20 jaar oud) gebruiken, moeten, mits dat nog niet gebeurd is, voor een bepaalde datum zorgen dat ook zij een bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot. De verplichte aanpassing moet dan wel vergunbaar (juridisch mogelijk) zijn. Handhaving gebeurd niet als ondernemers wel op tijd een vergunning hebben aangevraagd en die buiten hun schuld nog niet is verleend.

 

Hoe nu verder?:

 • Voor de melkveesector en kalversector verschuift de deadline om stikstof te reduceren naar 1 januari 2026 omdat deze diersoorten veelal gehuisvest zijn in open stalsytemen waarvoor op dit moment nog geen bewezen systemen, technieken en maatregelen beschikbaar zijn. Ondernemers in deze sector dienen de komende jaren een keuze te maken uit systemen, technieken en maatregelen die beschikbaar komen. Mocht er uiterlijk 9 maanden voor deze deadline vast gesteld worden dat er via deze weg geen reductie vergunbaar is dan wordt de deadline weer aangepast.
 • Voor overige sectoren waarvoor voer- en managementmaatregelen en/of technieken beschikbaar en vergunbaar zijn, blijft de datum om stikstofuitstoot terug te brengen van 1 juli 2024 overeind.

 

Wat houdt bovenstaande in voor u als veehouder?:

 • Bent u rundveehouder dan blijft het verder afwachten wanneer, hoe en welke systemen op termijn beschikbaar en vergunbaar blijken te zijn. Er wordt niets vermeld over jongvee!
 • Voor overige sectoren zoals varkens-, pluimvee-, vleesvee- (vleesstieren) en geitenhouderij dient u als u nog niet aan de emissie-eisen voldoet nog deze maand een vergunning aan te vragen.

 

Voor vragen over of hulp bij de aanvraag staan de adviseurs van Geling Advies voor u klaar