BODEM & ARCHEOLOGIE

Bodemonderzoek
Bij ruimtelijke plannen is het belangrijk dat de bodem niet verontreinigd is. Voorafgaand aan een project wordt een vooronderzoek gedaan. Als hieruit blijkt dat er mogelijk vervuilende activiteiten hebben plaats gevonden, zal een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Een verkennend bodemonderzoek is een globaal veldonderzoek. Boringen brengen in beeld of er daadwerkelijk vervuiling aanwezig is.

Wij kunnen voor u de volgende onderzoeken begeleiden en verzorgen:

  • Verkennend bodemonderzoek;
  • Sondering- en funderingsonderzoek.

Archeologisch onderzoek
Indien u plannen heeft voor bouwwerkzaamheden welke een verstoring van de bodem tot gevolg hebben, kan een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres. Naar aanleiding van uw wensen stemmen wij met u en het bevoegd gezag af welk type onderzoek noodzakelijk is. Dit kan een bureau-onderzoek zijn of een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek of proefsleuven onderzoek).

Uit het onderzoek blijkt of er archeologische resten zullen worden verstoord en zo ja, wat de waarde van deze resten is. Op basis van het onderzoek wordt vervolgens een advies gegeven. Aan de hand hiervan gaat het bevoegd gezag, een beslissing nemen over het te volgen traject. Ook op het vlak van archeologie kunnen wij u bijstaan en uw zorgen uit handen nemen.