STIKSTOF EN FLORA & FAUNA

Stikstof (PAS)
In een bestemmingsplan moet het aspect ammoniak/stikstof tevens worden beoordeeld. Veel activiteiten zoals veehouderijen produceren ammoniak. De ammoniakuitstoot kan tot gevolg hebben dat stikstof neerdaalt op een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Als u activiteiten uitvoert waarbij stikstof vrijkomt is een natuurvergunning nodig of kunnen andere middelen ingezet worden om niet méér stikstofneerslag te veroorzaken dan is toegestaan.

Er kunnen op de locatie zelf maatregelen genomen worden om de uitstoot te verminderen. De vrijgekomen ruimte kan dan weer ingezet worden om andere activiteiten uit te voeren (intern salderen).

Er kan ook stikstofruimte overgenomen worden van een ander bedrijf dat zijn activiteiten geheel of deels stopt (extern salderen).

Voor al u vragen hierover kunt u terecht bij een van onze milieuspecialisten. Ook kunnen wij de stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden met behulp van het programma AERIUS voor u uitvoeren.

Flora & Fauna
In een bestemmingsplan of voor uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden, moet het aspect flora en fauna ook worden beoordeeld. Hierbij moet in beeld gebracht worden of er beschermde plant- of diersoorten op de planlocatie voorkomen en of de gewenste ontwikkeling hier effect op heeft. Wij kunnen u hierin ondersteunen en de volgende onderzoeken voor u begeleiden en verzorgen:

  • Quickscan flora en fauna;
  • Vervolg onderzoek natuur.