GELUID & EXTERNE VEILIGHEID

Geluid
Bij herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische situatie. Wilt u bedrijfsactiviteiten uitbreiden dan kan een akoestisch onderzoek nodig zijn om de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten, zoals woningen, te toetsen.

Een akoestisch onderzoek kan ook nodig zijn om de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten, zoals nieuwe woningen of kinderdagverblijven, te toetsen. Dit is nodig als de planlocatie binnen een onderzoekszone gelegen is. Deze onderzoekzone kan bijvoorbeeld een verkeersweg, spoorweg of industrieterrein zijn.

Wij kunnen u hierin ondersteunen en de volgende geluidsonderzoeken voor u uitvoeren:

  • Bouwlawaai;
  • Geluidmetingen;
  • Geluidwering gevels;
  • Industrielawaai;
  • Luchtvaartlawaai;
  • Spoorweglawaai;
  • Wegverkeerslawaai.

Op de website www.go-consult.nl vindt u hierover meer informatie.

Externe veiligheid
Bij de herziening van een bestemmingsplan zal ook gekeken moeten worden naar externe veiligheid. Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals LPG en vuurwerk. Als u wenst om een woning of bedrijf op te richten in de nabijheid van een risicovolle inrichting, buisleiding of transportroute van gevaarlijke stoffen, dan kunnen wij de risico’s voor u in beeld brengen. De volgende onderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren:

  • Quickscan externe veiligheid;
  • Berekening plaatsgebonden risico;
  • Berekening groepsrisico.