GEUR

Geur bepaalt in belangrijke mate het woon-, werk- en leefklimaat en brengt om die reden ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Geurhinder kan uiteindelijk zelfs leiden tot lichamelijke of psychische klachten. Het onderdeel geur dient getoetst te worden bij bijvoorbeeld:

  • het nieuw vestigen van een bedrijf;
  • uitbreiden of veranderen van een bedrijf;
  • realisatie van woningen;
  • herbestemming van woningen.

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen geur vanuit industriële bedrijven (Activiteitenbesluit milieubeheer, kortweg Activiteitenbesluit) en geur vanuit veehouderijen (Wet geurhinder en veehouderij, kortweg Wgv) .

Wij kunnen de volgende geuronderzoeken voor u uitvoeren:

  • Wet geurhinder en veehouderij;
  • Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV);
  • Geurberekening individuele geurbelasting;
  • Geurberekening omgekeerde werking;