MILIEU

IPPC-onderbouwingen

IPPC-installaties zijn grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (RIE 2010/75/EU). De RIE verplicht de lidstaten van de EU om bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de best beschikbare technieken (BBT). De best beschikbare technieken zijn vastgesteld in BBT-conclusies, deze worden op Europees niveau vastgesteld. Daarnaast moet rekening gehouden worden met aangewezen BBT-documenten. Die staan in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor), ook kunnen algemene regels uit Nederlandse wetgeving van toepassing zijn.

De installatie op het bedrijf mag pas in gebruik worden genomen als daarvoor een omgevingsvergunning verleend is.

MER
In een milieueffectrapport (MER) worden de effecten van een project op het milieu beschreven en worden milieuvriendelijke alternatieven behandeld. Een milieueffectrapport geeft het bevoegd gezag inzicht in het effect van de ontwikkeling op het milieu. Die informatie kan dan worden meegenomen in de besluitvorming. Wij kunnen voor u de benodigde MER opstellen, zoals:

  • Project-MER;
  • Plan-MER;
  • MER-beoordelingsplicht;
  • Vormvrije MER-beoordeling.

Omgevingsvergunning Milieu

Afhankelijk van het type inrichting dient een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu aangevraagd te worden. Dit kan een oprichtings-, revisie-, of veranderingsvergunning zijn. Indien sprake is van een zeer kleine wijziging ten opzichte van een vigerende vergunning, kan volstaan worden met een milieuneutrale wijziging.

Melding Activiteitenbesluit
In bepaalde gevallen is voor een bedrijf geen uitgebreide omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig, maar kan worden volstaan met een melding. Dit betreft (sinds 1 januari 2013) een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. In sommige gevallen moet naast de melding tevens een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) worden aangevraagd. Wij kunnen bekijken wat in uw situatie noodzakelijk is. In goed overleg stellen we de melding (en de eventuele OBM) op, inclusief de milieutekening.