WATER

Het is wettelijk verplicht om in een bestemmingsplan een paragraaf over water op te nemen; de zogenaamde watertoets. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn. Ook aan de eisen die vanuit het waterbeheer gesteld zijn dient het plan te voldoen. Dit is van belang voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem en om zoveel mogelijk te voorkomen dat er door de ontwikkeling problemen met water (overlast) ontstaan.

Tijdens het opstellen van het bestemmingsplan moet overleg met de waterbeheerder(s) plaatsvinden, om het waterbelang goed mee te kunnen nemen in de planvorming. In sommige gevallen kan het nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de waterdoorlatendheid van een locatie. Hiervoor zal dan een infiltratieonderzoek uitgevoerd moeten worden. Wij kunnen u hierin begeleiden en het infiltratieonderzoek voor u verzorgen.