VERGUNNINGEN

Sinds 2010 hoeft u voor een (bouw)project in de meeste gevallen nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt de verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning of kapvergunning. Eén vergunning betekent één procedure volgen.

Wij kunnen u bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures ook terzijde staan. Wij kunnen u begeleiden in het totale traject van vergunningverlening en de benodigde vergunningen voor u verzorgen en aanvragen. Onder de Omgevingsvergunning vallen bijvoorbeeld de onderdelen:

– Milieu;
– Bouwen;
– Slopen;
– Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
– Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten;
– Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;
– Water (lozen, beregenen, dempen, graven dam of brug aanleggen);
– Werk- of werkzaamheden uitvoeren.

Per 1 januari 2023 treedt er een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze wet vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving om willen gaan, op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Hiermee moet het beleid voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigd worden en krijgen gemeenten meer beleidsruimte voor lokaal maatwerk.

Bij invoering van de wet moet een gemeente over een zogenaamd Omgevingsplan beschikken. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

Wilt u weten wat voor gevolgen dit heeft voor uw plannen? Voor al uw vragen hierover kunt u terecht bij één van onze adviseurs.

Voor meer algemene informatie over de Omgevingswet of het Omgevingsplan verwijzen wij u graag naar de volgende link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet.