GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Dit artikel is geplaatst op 11-05-2023

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken de provincie en haar partners aan het verbeteren van de condities in de zone direct rondom 17 natuurgebieden, waaronder ook de 14 Natura 2000-gebieden in Brabant. In de gebiedsgerichte aanpak wil de provincie samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken.

Centraal in de Brabantse groenblauwe gebiedsgerichte aanpak staat samen de transformatie van het landelijk gebied realiseren. Dit door in en bij natuurgebieden met elkaar slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.

De grootte van de gebieden is maatwerk en hangt af van het gebied. In de 17 gebieden brengen provincie, waterschappen, terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden zorgvuldig de opgaven in kaart, waarbij iedere sector zelfstandig eerst haar opgaven naar voren brengt. Dat wordt uitgewerkt tot een gezamenlijke gebiedsvisie en daarna tot concrete gebiedsplannen. Vanzelfsprekend doen ze dat ook samen met de mensen die in een gebied wonen en werken.

In de volgende link is hier meer over te vinden.

https://www.ggagroenblauw.nl/home/default.aspx

Onder kopje ‘gebieden’ is te zien in welke fase het proces bij het specifieke natuurgebied zich bevindt.

Deze aanpak vindt de provincie nodig omdat de directe omgeving veel invloed heeft op het natuurgebied. Deze gebieden kennen vaak een groot aantal vraagstukken die zich soms opstapelen. Denk aan verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en teveel stikstofneerslag. Daarnaast spelen de transitie van de landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen en de energietransitie, en soms zijn er ook woningbouw- en infrastructuurvraagstukken. Dat brengt ook kansen met zich mee om vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken.

Deze aanpak is onderdeel van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). Samen met partners, ondernemers en inwoners werkt de provincie Noord-Brabant sinds 2020 aan de volgende drie hoofdonderdelen:

  1. het sterker maken van stikstofgevoelige, beschermde natuur;
  2. het verminderen van stikstofuitstoot;
  3. en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant.

Een ander onderdeel van de BOS zijn de verschillende beëindigingsregelingen die de komende periode worden opengesteld; Piekbelasters-regeling (LBV+), Landelijke beëindigingsregeling (LBV) en de tweede ronde van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-2).

Hier volgt meer informatie over zo gauw de inhoud van deze regeling(en) bekend wordt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vol vragen zit als uw bedrijf zich in de nabijheid van een natuurgebied bevindt, de adviseurs van Geling Stalbouw Adviesgroep staan u graag bij in het vinden van de antwoorden.