GEVOLGEN TIJDELIJKE STILLEGGING VERGUNNINGVERLENING WET NATUURBESCHERMING IN BRABANT

Dit artikel is geplaatst op 15-05-2023

De resultaten van de natuurdoelanalyses voor Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil is komen te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn.

Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen veelal wel doorgang vinden.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee stikstofruimte ingezet kan worden voor nieuwe activiteiten. De meest bekende en toegepaste zijn de volgende drie mogelijkheden:

 • Activiteiten zonder stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j)
  U heeft voor de stikstofdepositie geen natuurvergunning nodig. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS Calculator.
 • Intern salderen
  Als u uw bedrijf wil wijzigen heeft u geen natuurvergunning nodig als er geen stikstof vrijkomt, of als de stikstofdepositie niet toeneemt. U lost het binnen uw bedrijf op; dat is intern salderen. U kunt bijvoorbeeld emissie reducerende technieken installeren die ervoor zorgen dat de uitstoot niet toeneemt.
 • Extern salderen
  Als intern salderen geen oplossing is, dan kunt u bijvoorbeeld (een deel van de) stikstof van een bedrijf opkopen dat stopt. U kunt dan 60% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. De overige 40% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen. U lost het buiten uw eigen bedrijf op: dat is extern salderen.

De enige manier om nu nog een vergunning Wet Natuurbescherming te verkrijgen, zijn de eerste twee mogelijkheden.

 

In geval er al een vergunningaanvraag loopt waarbij sprake is van extern salderen zullen de volgende opties worden voorgelegd waar een keuze in gemaakt moet worden:

 1. U kunt uw aanvraag intrekken.
  Dit wordt beschouwd als een verzoek tot intrekken van de aanvraag namens Gedeputeerde Staten. Wanneer voor deze optie wordt gekozen, kunt u uw aanvraag kosteloos intrekken.
 1. U kunt uw aanvraag aanhouden.
  Wanneer voor deze optie wordt gekozen, zal middels een bericht bevestigd worden dat de aanvraag wordt aangehouden tot nader order.
 1. U kunt uw aanvraag aanvullen dan wel aanpassen, zodat er niet langer sprake is van een stikstofdepositietoename.
  Wanneer voor deze optie wordt gekozen, kunt u binnen 8 weken na verzending van deze brief de aanvullende stukken aanleveren zodat het project in het geheel geen toename van stikstofdepositie tot gevolg heeft. Uw aanvraag zal daarna verder in procedure worden gebracht, waarna een besluit volgt en de leges in rekening worden gebracht.
 1. U kunt uw aanvraag ongewijzigd doorzetten.
  Wanneer voor deze optie wordt gekozen, zal uw aanvraag worden afgehandeld. Dit betekent dat de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of wordt geweigerd. Op dat moment worden wel leges in rekening gebracht.

 

Mocht u advies willen voor het maken van de juiste keuze dan wel de mogelijkheden vooraf willen bespreken neem dan contact op, de adviseurs van Geling Stalbouw Adviesgroep helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.