HET BELANG VAN ACTUELE MILIEUTEKENINGEN VOOR DE AANVRAAG VAN MILIEUVERGUNNING(EN)

Dit artikel is geplaatst op 17-08-2023

Milieutekeningen spelen een steeds belangrijkere rol binnen de aanvragen voor milieuvergunningen. Tegenwoordig dient de tekening ook als basis voor diverse onderzoeken zoals een geuronderzoek en een akoestisch onderzoek. Met een goede, en met name complete, milieutekening kunnen ondernemers en diens adviseur(s) beter inzicht krijgen en geven op de uitgangspunten van diverse onderzoeken en knelpunten in het aanvraagproces voorkomen.

Industriële en agrarische bedrijven krijgen steeds vaker te maken met complexe wet- en regelgeving omtrent geur- en geluidsbelasting welke de inrichting produceert. Door ontwikkelingen binnen het bedrijf veranderd ook vaak de indeling, denk bijvoorbeeld aan nieuwe stallen met bijbehorende ventilatoren (luchtwassers) of nieuwe loodsen waar bedrijvigheid zal plaats vinden. Bij actualiseringen of bij aanvragen van milieuvergunningen hoort vaak een bijbehorende milieutekening. De milieutekening geeft o.a. de ligging en functie weer van de gebouwen binnen de inrichting, daarnaast ook dwarsdoorsnedes met de goot- en nokhoogte.

Bij het berekenen van de geurbelasting op geurgevoelige locaties is het van belang dat enkele brongegevens op een milieutekening vermeld staan bij de desbetreffende luchtwassers danwel ventilatoren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de coördinaten van het uittreedpunt van de luchtwassers en ventilatoren maar ook het emissiepunt hoogte en de diameter (oppervlakte). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het berekenen van de geurbelasting op de omliggende geurgevoelige locaties. Het kan echter voorkomen dat er aanpassingen benodigd zijn of veranderingen worden aangebracht aan de hand van wensen van de inrichting houder of vanuit lopende gesprekken met het bevoegd gezag. Het is ten allen tijde van belang dat deze aanpassingen ook in de tekeningen doorgevoerd worden.

Bij het berekenen van de geluidsbelasting op geluidsgevoelige locaties zijn naast de bovenstaande punten de exacte locatie(s) en dimensionering(en) van de gebouwen binnen de inrichting benodigd, tevens gegevens over de locatie van voersilo’s, looppaden voor de dieren, sleufsilo muren, kadaver koeling en eigen machinerie zoals tractoren, heftrucks, shovels enzovoorts. Met een zo compleet mogelijke milieutekening kan de akoestisch adviseur al een goede inschatting maken waar welke activiteiten voorkomen binnen de inrichting en de basis van het akoestisch model opzetten, tevens worden de details altijd overlegd met de inrichtingshouder en diens adviseur.

Een complete en gedetailleerde milieutekening is dus van belang omdat onderliggende onderzoeken er tot op zekere hoogte van afhankelijk zijn voor het verkrijgen van gegevens. Een andere belangrijke reden is dat het bevoegd gezag de milieutekening langs de onderliggende rapporten, welke toebehoren bij de vergunningsaanvraag, legt en op bovenstaande punten controleert en vergelijkt.