Gelingadvies
Stalbouw

Industrielawaai


Wanneer de activiteiten op een bedrijf wijzigen of indien sprake is van nieuwvestiging van een bedrijf en in de directe omgeving zijn woningen van derden gelegen dan dient vaak een onderzoek plaats te vinden naar de geluiduitstoot van het bedrijf. Maar ook indien een woning wordt opgericht in de nabijheid van een bedrijf waarvan de geluiduitstraling niet bekend is kan een onderzoek naar de geluiduitstoot van het bedrijf noodzakelijk zijn. Met dit onderzoek  worden zowel het langtijdgemiddelde geluidniveau, het piekgeluidniveau en het geluidniveau van het komende en gaande verkeer in beeld gebracht waarna toetsing  aan de wet- en regelgeving dient plaats te vinden. Dit om een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat te borgen, dan wel de rechten van het bedrijf te respecteren.

Geling Stalbouw Advies beschikt over de rekensoftware Geomilieu om deze berekening voor u uit te voeren. De berekeningen worden uitgevoerd conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". Nadat een overzichtstekening met de gewenste bedrijfsopzet is doorgegeven worden samen met de opdrachtgever of diens adviseur de belangrijkste activiteiten in beeld gebracht.
De omgevingskenmerken worden vervolgens gemodelleerd en de activiteiten worden  ingevoerd. Hierbij wordt reeds  rekening gehouden met afwijkende bedrijfssituaties. Vervolgens wordt de geluidbelasting berekend en getoetst aan de geldende normen. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan wordt bezien welke mogelijkheden open staan. Dit betreft een breed pallet van het treffen van maatregelen tot een beroep doen op vergunde rechten.

Hiervan wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.

Uw adviseur


Jeroen Meijers

Adviseur

Bel met Jeroen: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Jeroen