Gelingadvies
Stalbouw

Maatlat Duurzame Veehouderij


Stichting Milieu Keur (SMK) heeft de definitieve certificeringseisen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor 2016 bekendgemaakt. Hierin zijn beschrijvingen verduidelijkt, keuzemaatregelen toegevoegd en aanpassingen gedaan naar aanleiding van gewijzigde wetgeving.

Voor rundveehouders heeft dit met name gevolgen voor bedrijven met weidegang en voor de keuze van het staltype.

​Vier vloeren voldoen

De maximale ammoniakemissie voor de ammoniakmaatlat is gelijk gebleven op 8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Per 1 juli 2015 zijn de emissiecijfers voor melkvee voor veel stalsystemen wel verhoogd. Dit betekent dat er nu een beperkt aantal systemen onder 8,6 kg NH3 zitten en er daarmee minder vloeren voldoen aan de maatlat. 

Momenteel voldoen alleen de Ecovloer (Andersbeton) met RAV-code A.1.13, Meadowfloor (Proflex) met RAV-code A.1.28, Groene vlagvloer met RAV-code A.1.9 (Beerepoot Agri) en een Chemische Luchtwasser, RAV-code A.1.17 aan de eisen. Dit betekent alleen voor één van deze stalsystemen het ontwerpcertificaat kan aangevraagd kan worden. Andere emissiearme stalsystemen voldoen (momenteel) niet aan de ammoniakmaatlat. Verwacht wordt dat in de loop van 2016 nieuwe emissiearme stalsystemen beschikbaar komen met maximaal 8,6 kg NH3 per koe per jaar. 
Tijdens de bouw van de stal is het nog mogelijk om van emissiearm stalsystemen te switchen. U kunt ook dan nog kiezen voor een ander (nieuw) systeem. Het gerealiseerde stalsysteem moet tijdens de eindcontrole wel overeenkomen met de vergunning.

Weidegang stimuleren

Aankomend jaar wordt weidegang gestimuleerd met een nieuwe bedrijfsmiddelcode voor melkveestallen ‘met weidegang’ in de MIA/Vamilregeling van 2016. Met deze code hebben melkveestallen ‘met weidegang’ een groter fiscaal voordeel. Hoe dit voordeel er uit gaat zien is nog niet bekend. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het maximale forfaitaire bedrag per dierplaats zijn, of verhoging van het MIA-percentage. Ondernemers met een MDV-stalcertificaat ‘met weidegang’ hebben tot één jaar na het realiseren van de stal de tijd om aan te tonen dat zij weidegang toepassen.

Milieulijst

De milieulijst 2016 is hier gepubliceerd. Hierop staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en/of willekeurige afschrijving milieu-investeringen, met bijbehorende MIA/Vamilpercentages.

Aanscherping ammoniakmaatlat pluimvee

In het nieuwe besluit huisvesting zijn de normen voor ammoniakemissie voor huisvestingsystemen bij pluimvee aangescherpt. Maatlat Duurzame Veehouderij stimuleert bovenwettelijke stallen. Daarom is de ammoniakmaatlat voor pluimvee aangescherpt. Hierdoor wordt het moeilijker voor pluimveehouders om aan de ammoniakmaatlat te voldoen.

Voldoende emissiearme systemen varkenshouderij

De maximale ammoniakemissie voor de ammoniakmaatlat voor gespeende biggen is gelijk gebleven. Bij guste en dragende zeugen is de maximale ammoniakemissie voor een stalsysteem van 2,2, naar 2,1 kg NH3 per dierplaats per jaar verzwaard. Ook voor vleesvarkens geld een verzwaring van de ammoniakmaatlat van 1,2 naar 1,1 kg NH3. Dit heeft echter geen directe grote gevolgen. Er zijn namelijk voldoende emissiearme systemen die voldoen aan de ammoniakmaatlat.

Nieuwe keuzemaatregelen

In MDV 2016 zijn een aantal keuzemaatregelen opgenomen. Deze zijn gericht op onder andere het verbeteren van de drinkkwaliteit bij varkens en pluimvee, het voorkomen van hittestress en het verminderen van fijn stof.

Daarnaast is een keuzemaatregel opgenomen voor een tijdelijke (opblaasbare) bij tussenwand bij kuikens. Deze wand bespaart energie in de opfokperiode. Met deze nieuwe maatregelen hebben varkens- en pluimveehouders meer en nieuwe mogelijkheden om punten te scoren voor de maatlat.

Verhoging brandveiligheidmaatlat

Het ambitieniveau voor brandveiligheid voor pluimvee en varkens is verhoogd. Bij varkens van 15 naar 20 en bij pluimvee van 15 naar 19 punten. De keuzemaatregelen om deze punten te behalen blijven gelijk, waardoor het moeilijker wordt om aan de brandveiligheidsmaatlat te voldoen.

Uw adviseur


Johan de Vos

Johan de Vos

Sr. Adviseur

Bel met Johan: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Johan   

V-Card van Johan