MEER WONINGBOUWTYPEN IN HET BUITENGEBIED MOGELIJK

Dit artikel is geplaatst op 16-01-2023

De provincie Noord-Brabant heeft met de laatste regelwijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de Ruimte-voor-Ruimte regeling uit 2001 en is een samenvoeging met de ‘oude’ rood-voor-groen regelingen. De beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit maakt differentiatie in woningbouwtypen in het landelijk gebied mogelijk.

 

Wat hield de Ruimte-voor-Ruimte regeling ook alweer precies in?

De Ruimte-voor-Ruimte regeling maakte het voor stoppende varkens- en pluimveehouders mogelijk om een ruimte-voor-ruimtewoning te realiseren, danwel een bouwtitel daarvoor te verkrijgen. Hierbij moest minimaal 1000 m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing worden gesloopt en tenminste 3.500 kilo aan fosfaatrechten uit de handel worden genomen. Ook was het voor eenieder mogelijk om een bouwtitel te kopen bij de Ontwikkelingsmaatschappij, om zelf een ruimte-voor-ruimtewoning te realiseren op een geschikte locatie. Laatstgenoemde is tot op heden nog steeds mogelijk. Met één titel mag één woning met een maximale inhoud van 1.000 m3 en 150 m2 aan bijgebouwen in of aansluitend aan een bebouwingsconcentratie in het buitengebied worden gebouwd. Een titel kost € 125.000,- excl. Btw.

 

Wat houdt de nieuwe beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit in?

Binnen de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit wordt anders dan bij de oude regeling Ruimte-voor-Ruimte het versterken van omgevingskwaliteit tot doel gesteld. De hoofddoelstelling van de ruimte voor ruimtebenadering is volgens het Pact van Brakkenstein dat in de zogenoemde concentratiegebieden 21 miljoen kilo fosfaat uit de markt wordt genomen, zijnde het Nederlandse mestoverschot. Daarnaast wordt beoogd om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het aanzien en de kwaliteit van het landschap.

Daarnaast geldt de nieuwe beleidsregel voor het gehele buitengebied, waaronder ook glastuinbouwbedrijven en niet-agrarische bedrijven. De Ruimte-voor-Ruimte-regeling was slechts geldig voor stoppende varkens- en pluimveehouders.

De beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit biedt naast het ontwikkelen van vrijstaande woningen meer mogelijkheden in het ontwikkelen van verschillende woningbouwtypen, zoals twee-onder-één-kapwoningen, woningen in één bouwmassa met een omvang van 1000 m3 (appartementen/studio’s/rijwoningen), standplaats voor woonwagens, Tiny-Houses en één of meerdere wooneenheden in een beeldbepalend gebouw (bijvoorbeeld langgevelboerderij). Aan elk woningbouwtype is een eigen fysieke tegenprestatie gekoppeld, bestaande uit afwaardering gronden, aanleg natuur/bos, sloop gebouwen, behoud cultuurhistorie et cetera dan wel de aankoop van een (gedeeltelijke) bouwtitel. Als fysieke tegenprestatie gericht op het versterken van de omgevingskwaliteit, gelden voor de verschillende woningtypen, de volgende bedragen:

  • Vrijstaande en twee-onder-één kapwoningen (woningtype A) met bij omgeving passende bebouwing/inhoudsmaat: € 125.000,- per woning.
  • Woningen in één bouwmassa (woningtype B appartementen/ studio’s/rijwoningen): € 125.000,- per 1000 m3 Bij elke 200 m3groter € 25.000,- extra.
  • Standplaats woonwagen tegen een bestaand woonwagencentrum: € 20.000,-.
  • Tiny-House van maximaal 150 m3: € 20.000,-.
  • Splitsen beeldbepalend gebouw (bijvoorbeeld langgevelboerderij): € 62.500,- per toe te voegen wooneenheid.

Verder gelden de volgende voorwaarden aan het toevoegen van woningen in het landelijk gebied:

  1. Nieuwe woningen oprichten in of aansluitend aan bebouwingsconcentraties;
  2. Er mag geen sprake zijn van een stedelijke ontwikkeling (dus maximaal 11 woningen);
  3. De ontwikkeling moet passen binnen het voorgestane beleid van de gemeente en/of provincie voor dit gebied.

Er kan verder een gedeelte van een bouwtitel worden aangekocht met een minimale omvang van € 20.000, -. Ter voorbeeld: Er kan een tegenprestatie geleverd worden van maximaal € 70.000,- door het slopen van agrarische bebouwing. Dan kan voor het overige deel € 55.000,- een bouwtitel op maat gekocht worden. Hiermee wordt voldaan aan de benodigde fysieke tegenprestatie voor een bouwtitel van in totaal € 125.000,-.

Kortom: met de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit zijn meer mogelijkheden in het ontwikkelen van woningen in het landelijk gebied, waarbij andere woningtypen of meerdere woningen met één titel gerealiseerd kunnen worden.

 

Meer weten?

Wilt u weten of de nieuwe beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit ook mogelijkheden voor u biedt? Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we graag met u de mogelijkheden. Wij kunnen voor u het gehele traject van ontwerp tot realisatie verzorgen. Onze architecten van onze dochteronderneming Beness denken graag met u mee bij het ontwerp van uw woning.