NIEUWE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VOOR VEEHOUDERIJEN

Dit artikel is geplaatst op 01-08-2022

Op 10 mei 2022 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit twee concept-beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties bekend gemaakt.

Om natuurherstel te stimuleren willen de ministers ondernemers die overwegen te stoppen, financieel helpen. Er wordt gewerkt aan twee regelingen voor veehouders die op vrijwillige basis willen stoppen:

–          De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

–          Tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2)

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Zodra de regeling van kracht wordt (de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant) kunnen varkens-, pluimvee- en melkveebedrijven zich aanmelden voor LBV als er wordt voldaan aan de voorwaarden. De te verlenen subsidie bestaat uit een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de stallen en 100% van de marktwaarde van de productierechten.

Eén van de voorwaarden is dat er een minimale stikstofdepositie van 50 mol per jaar moet zijn van de locatie. Of aan deze voorwaarde wordt voldaan kan berekend worden met de Aerius LBV-Calculator, die op dit moment nog niet beschikbaar is. Deze depositie wordt berekend op het gemiddeld aantal dieren dat gehouden werd op de inrichting in 2021, dus niet op het aantal vergunde dieren. Een andere voorwaarde is dat de veehouderij de afgelopen 3 jaar onafgebroken in bedrijf moet zijn geweest.

Verder mag een veehouder niet deelnemen aan deze regeling indien er een boete is opgelegd voor het houden van meer vee dan is vergund.

Uiteraard zijn er meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de regeling. Meedoen aan één van deze regelingen heeft ingrijpende gevolgen. Zo moeten bijvoorbeeld de vergunningen ingetrokken worden en de stallen binnen 28 maanden na het sluiten van de overkomst gesloopt zijn. Verder is het starten van een veehouderij voor dezelfde diersoort op een andere locatie bij deelname aan de LBV niet mogelijk.

Aanmelden voor deze regeling kan waarschijnlijk in het najaar van 2022.

Tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging

De MGA-2 is bedoeld om gericht veehouderijen met een stikstofdepositie op overbelaste natuurgebieden aan te kunnen kopen. Voor deze regeling gaat de provincie actief veehouderijlocaties benaderen.

Mocht u erover nadenken om aan één van deze regelingen mee te doen, kijken we graag met u mee of er wordt voldaan aan de voorwaarden. We kunnen dan ook met u meedenken over een nieuwe invulling van de locatie voor de toekomst.