OPSCHUIVEN DEADLINE VOOR STALAANPASSING?

Dit artikel is geplaatst op 08-05-2024

Eerder op 1 september 2023 berichtte wij u over het beleid van de Provincie Noord Brabant. Dat Provinciale Staten een lijn hebben ingezet tot vermindering van de stikstofuitstoot en één van de onderdelen hierbij de ‘stallen-deadline’ is. Het gaat hierbij om de verplichte vervanging van huisvestingssystemen die ouder dan 15 of 20 jaar zijn door, emissie-reducerende systemen, het omschakelen naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering; of bedrijfsvoering, gebaseerd op het houden van minder dieren.

Ondanks voortdurende onduidelijkheid naar aanleiding van diverse uitspraken van de Raad van State over emissie-reducerende huisvestingssystemen en de kamerbrief van Minister Van der Wal van 22 november 2022, blijft een deadline onderdeel van het Brabantse beleid en houd de provincie vast aan de beoogde reductie van stikstofemissie zoals in de Omgevingsverordening is vermeld.

Voor 1 oktober 2023 diende onder andere varkenshouderijen een aanvraag in te dienen om te voldoen aan de bepaling van de Omgevingsverordening artikel 3.98 ‘Maatwerkregels huisvestingssysteem bestaande stal veehouderij’, waarin staat dat vanaf 1 juli 2024 geldt dat:

  1. een veehouderij gemiddeld op bedrijfsniveau voldoet aan de eisen van Bijlage VI Technische eisen huisvestingssysteem; of
  2. elk huisvestingssysteem dat op een veehouderij wordt toegepast of in werking is, voldoet aan de eisen uit Bijlage VI Technische eisen huisvestingssysteem, behoudens in het geval dat het huisvestingssysteem is gerealiseerd op een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een melding ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving die:
    1. voor de hoofdcategorie rundvee uit bijlage V van de Omgevingsregeling ten hoogste 20 jaar geleden onherroepelijk is geworden of uiterlijk 20 jaar geleden is ingediend; of
    2. voor alle andere diercategorieën uit bijlage V van de Omgevingsregeling ten hoogste 15 jaar geleden onherroepelijk is geworden of uiterlijk 15 jaar geleden is ingediend.

De provincie Noord Brabant erkent dat de (Wnb-) vergunningverlening vertraging heeft opgelopen. In lijn met hetgeen in de Routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant is opgenomen wordt, indien de veehouder aantoonbaar tijdig de benodigde stappen heeft gezet om te komen tot realisatie (tijdige aanvraag van de vergunning voor 1 oktober 2023), coulance betracht.

Vanaf 22 december 2023 heeft provincie Brabant de wens uit gesproken om voortgang in vergunning verlening te krijgen, hiervoor is de handreiking passende beoordeling luchtwassers opgesteld. Deze kan nu gebruikt worden bij de recentelijk gevraagde aanvullingen bij de aanvragen van voor 1 oktober 2023.

Het standpunt en beleid inzake de problematiek rondom stalaanpassingen en het voldoen aan de datum van 1 juli 2024 is uitgebreid beschreven in de Routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant. Momenteel werkt de provincie Noord Brabant, mede gelet op het Bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ aan een actualisering van deze routekaart. Deze wordt deze maand verwacht.

U wordt daarvan door ons op de hoogte gebracht.