UITBREIDING LOGEERACCOMMODATIE, KATWIJK

Bij een kleinschalige logeer-recreatieboerderij is een uitbreiding mogelijk gemaakt met een logeeraccommodatie voor kinderen. Hiervoor zijn enkele oude gebouwen gesloopt. Het bedrijf kan hiermee op de bestaande locatie verder werken aan haar toekomst hetgeen een grote wens was. Voor dit traject is een herziening van het geldende bestemmingsplan doorlopen voor de omzetting naar de bestemming ‘Maatschappelijk. Hierbij heeft veel afstemming met alle betrokken partijen plaats gevonden voor de gewenste omvang, situering en inpassing. Na doorlopen planprocedure is direct voortvarend de omgevingsvergunning bouwen aangevraagd en het gewenste gebouw gerealiseerd.

Het traject omvatte de volgende onderdelen

  • Principeverzoek
  • Bestemmingsplan
  • Situatietekeningen en verbeelding
  • Landschappelijk inpassingsplan
  • Bodemonderzoek
  • Afstemming aanvraag omgevingsvergunning bouwen

Type
Maatschappelijk

Plaats
Katwijk (gemeente Land van Cuijk)