RAAD VAN STATE GEEFT DUIDELIJKHEID OVER HANDHAVING PAS-MELDERS

Dit artikel is geplaatst op 05-04-2024

PAS-melders zijn de bedrijven die onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) een zogenaamde PAS-melding hebben gedaan vanwege stikstofuitstoot onder een bepaalde drempelwaarde op Natura 2000-gebieden. Toentertijd was het niet mogelijk om een vergunning te krijgen, zolang de stikstofeffecten veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten onder de drempelwaarde bleven. Door het onderuitgaan van de PAS in 2019 is duidelijk geworden dat enkel het hebben van een PAS-melding niet voldoende is. Het hebben van een vergunning is noodzakelijk om bij bedrijfsactiviteiten stikstofuitstoot te mogen veroorzaken. De provincies zijn bezig met het legaliseren van de PAS-melders, maar hier zit weinig voortgang in. Ondertussen hebben milieuorganisaties aangedrongen op handhaving. Provincies willen niet handhaven, omdat volgens hen er concreet zicht is op legalisatie bij PAS-melders aangezien de landelijke overheid hiervoor een legalisatieprogramma heeft opgezet.

De Raad van State heeft nu in een uitspraak aangegeven dat tijdelijk mag worden afgezien van handhaving. Puur juridisch gezien zijn de activiteiten van PAS-melders zonder natuurvergunning in strijd met de wet. De overheid moet hier dan tegen optreden. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden hoeft de overheid niet te handhaven. Enkele redenen gezamenlijk maken het voor provincies gerechtvaardigd om in concrete situaties af te zien van handhaving. Deze hebben betrekking op de rechtszekerheid die PAS-melders aan het PAS mochten ontlenen, de uitlatingen van de overheid na de stikstofuitspraak van mei 2019 dat PAS-melders gelegaliseerd worden en het legalisatieprogramma dat ervan uitgaat dat medio 2025 alle PAS-melders een natuurvergunning kunnen aanvragen.

Betekent dit automatisch dat in alle situaties van handhaving mag worden afgezien? Nee, provincies moeten dit nog wel nader motiveren. Ze moeten motiveren dat een juiste afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Enerzijds het belang van de PAS-melder en anderzijds het belang van de natuur. Het kan daarbij noodzakelijk zijn dat provincies andere maatregelen moeten nemen die positief bijdragen aan de natuur, om af te kunnen zien van handhaving. De provincie Overijssel heeft dit bijvoorbeeld gedaan door het instellen van een bemestingsverbod op provinciale landbouwgronden die boeren in erfpacht hebben.

Mocht je vragen hebben wat dit concreet voor jouw situatie betekent, neem contact op met onze adviseurs.

      Peter Hagens 0493-597500